TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Hayrabolu Devlet Hastanesinin kantini kiralanacaktır

TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00909221
Şehir : Tekirdağ / Hayrabolu
Semt-Mahalle : AYDINEVLER MAH. / HAYRABOLU
: 75
Yayınlandığı Gazeteler

HAYRABOLU SESİ 06.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
HAYRABOLU SESİ 08.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Hayrabolu Devlet Hastanesinin 72 m2 lik (45 m2 kapalı alan, 27 m2 açık alan) Kantin ve Kafeteryanın 26 aylığına kiralanacaktır
İşin Yapılacağı Yer
:
Hayrabolu Devlet  Hastanesinin Kantin ve Kafeterya
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.12.2018 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hayrabolu Devlet  Hastanesinin Satın  alma Birimi Aydınevler Mah. Aslan Küme Evler Sok. No: 20      Hayrabolu/Tekirdağ
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C
Tekirdağ Valiliği
İl Sağlık Müdürlüğü

TAŞINMAZ (KANTİN KAFETERYA) KİRALAMA İLANI


Tekirdağ İli Hayrabolu İlçesi Aydınevler Mah. Aslan Küme Evler Sok. No: 20’de bulunan, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Hayrabolu Devlet Hastanesinin 72 m2 lik (45 m2 kapalı alan, 27 m2 açık alan) Kantin ve Kafeteryanın Kiralama İşi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 maddeleri gereğince açık teklif usulü ile ihale yapılarak ,Hazine Taşınmazlarının İdaresi Yönetmeliği çerçevesinde üçüncü şahıslara kiralamak suretiyle işletilecektir.

1-İhale konusu iş : Hayrabolu Devlet Hastanesinin Kantin ve Kafeterya Kiralama İşi
2-İşin süresi : 26 AY
3-İhalenin Yapılacağı Yer : Hayrabolu Devlet Hastanesinin Satın alma Birimi Aydınevler Mah. Aslan Küme Evler Sok. No: 20 Hayrabolu/Tekirdağ
Tel : (0282) 315 44 41
4-Kira Tespiti Komisyonca belirlenen tahmini bedel: 26 AYLIK (bir) tahmini kira bedeli 5.425,01 TL. BEŞ BİN DÖRT YÜZ YİRMİ BEŞ LİRA SIFIRBİR KR.)
5- İhalenin Yapılacağı Tarih/Saat: 17.12.2018 Pazartesi günü saat 15:00’ da
6- Kantin Alanı: 72 m2 lik (45 m2 kapalı alan, 27 m2 açık alan)
7-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a)Geçici teminatı 2 (iki) yıllık Kira Bedelinin %30’u oranında 1.627,50 TL (BİN ALTI YÜZ YİRMİ YEDİ LİRA ELLİ KR. ) tutarı Tekirdağ İli Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimi Halk Bankası Tekirdağ Şubesi TR 64 0001 2009 3040 0005 0000 16 nolu hesaba yatırılabilmektedir.
-Geçici teminat (tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve hazine müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
b)Tebligat için Türkiye de Adres beyanı T.C. Kimlik Numarası Telefon ve Faks numaraları.
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi;
-Gerçek kişi olması halinde ikametgah ilmühaberi ile Nüfus Kayıt Örneğinin aslı veya arkalı önlü fotokopisi ve T.C Kimlik numarasını,
-Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve / veya sanayi Odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge;
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
-Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,
-Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakların üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.
e) İhale dokümanı satın alındığına dair belge;
f) İhaleye katılacak istekli, Kantin işletmeciliği , ustalık belgesi, kalfalık, kantin işletmeciliği kurs bitirme belgesi yada aşçılık belgesi, ihale konusu iş ile ilgili alınmış vb. sertifikalar veya işyeri açma belgelerinden en az birini teklif dosyasında sunacaktır. (İhaleye katılan istekli tüzel kişilik ise, bu maddede istenen belge tüzel kişilikte bordrolu olarak çalışan kişiye ait olacaktır.)
g) İkametgâh ilmühaberi. ( 6 aydan eski olmamak.)
8- İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameleri mesai saatleri dahilinde Tekirdağ İli Sağlık Müdürlüğü Satın alma Komisyon Başkanlığında bedelsiz görülebilir ve Tekirdağ İli Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimi Halk Bankası Tekirdağ Şubesi TR 64 0001 2009 3040 0005 0000 16 nolu hesaba 100 (yüz)TL yatırarak temin edilebilir veya Hayrabolu Devlet Hastanesi veznesine nakit yatırarak temin edilebilir.
9-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı devlet ihale kanunun 37inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.
10-Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon sorumluluk kabul etmez
11-Her türlü vergi, resim, harç ve benzeri alıcısına aittir
12-Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
13-İhaleye iştirak edenler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 maddeleri açık teklif usulü ve Sözleşmedeki genel hükümleri ve kantin kiralama işine ait şartnamedeki genel ve özel şartların tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılırlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR