DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Hatay Dörtyol'da işyeri ve arsalar ihale yoluyla satılacaktır (çoklu satış)

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İşyerleri ve imarlı arsalar Dörtyol Belediyesince satılacaktır
İşin Yapılacağı Yer
:
Dörtyol
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.12.2018 13:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Dörtyol Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

1- Mülkiyeti Dörtyol Belediyesine ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulüne göre ihale ile satılacaktır. İhaleler, gösterilen tarih ve saatte Numune evler Mahallesi İstasyon Caddesi No:50 Dörtyol / HATAY adresinde bulunan Dörtyol Belediye binasında Meclis Toplantı Odasında yapılacaktır.

Mahalle Ada No Parsel No Bağımsız Bölüm
Nitelik
İmar Durumu Alan(m²) Muhammen Bedeli Geçici Teminat İhale Tarih ve Saati
Sanayi 200 7 D Blok Zemin 31 İşyeri
İşyeri
175 875.000,00 TL 26.250,00 14.12.2018/13:30
Sanayi 200 7 D Blok Zemin 32 İşyeri İşyeri 175 875.000,00 TL 26.250,00 14.12.2018/14:00
Numuneevler 815 4 Arsa Konut Alanı 2.724,39 708.341,40 TL 21.251,00 14.12.2018/14:30
Numuneevler 815 5 Arsa Günü Birlik Tesis 2.553,03 561.666,60 TL 16.850,00 14.12.2018/15:00
Özerli 805 1 Arsa Sağlık Tesisi 5.275,57 263.778,50 TL 7.914,00 14.12.2018/15:30


2-İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Dörtyol Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde görebilir; Taşınmaz Mal Satış Şartnamesini 500,00.TL (Beşyüz) ücret karşılığında satın alabilirler.
3- Satılacak taşınmazların muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı yukarıdaki Maddedeki tabloda gösterilmiştir.
İsteklilerin ihaleye katılmak için muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı ihale saatine kadar nakden belediyemiz veznesine yatırmaları veya süresiz banka teminat mektubu ile ihale için istenilen diğer belgeleri en geç ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur. Verilen bu süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.
4- İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak belgeler şunlardır;
a- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi satın aldığına dair belge.
b- Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya süresiz banka teminat mektubu.
c- Gerçek kişilerde yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerini de gösterir nüfus kayıt belgesi.
d- Gerçek kişiler için noterden onaylı imza beyanı; vekaleten iştirak ediliyorsa gerekli yetkileri içerir noterlikçe düzenlenmiş vekaletname aslı ve vekilin noter onaylı imza beyanı.
e- Tüzel kişi olunması halinde bağlı oldukları odadan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tescil belgesi, kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren noter onaylı belge ve imza beyanı.
f- Tüzel kişiler için tüzel kişiliğin sermayesini, ortaklarını, üyelerini veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki kişileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.
g- İsteklinin Devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı.
h- Dörtyol Belediye Başkanlığına borcu (Emlak, ÇTV, kira vs.) olmadığına dair güncel belge.
ı- Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne, imar durumunun incelendiğine ve bu haliyle kabul edilerek ihaleye iştirak edileceğine dair yazılı beyanı.
5- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR