DİYARBAKIR  SELAHADDİN EYYUBİ HASTANESİ

Hastane kantini işletme hakkı kiraya verilecektir

DİYARBAKIR SELAHADDİN EYYUBİ HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Poliklinik Girişinde Bulunan 127,40 m² Mevcut Yapının Büfe Kantin Olarak 3 (Üç) Yıl Süreyle İşletme Hakkının Kiraya Verilmesi İşi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.04.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


T. C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi
İHALE İLANI

1-İhale Konusu Taşınmazın Niteliği, Yeri ve Miktarı:
Hastanemiz Bahçesi Poliklinik Girişinde Bulunan 127,40 m² Mevcut Yapının Büfe Kantin Olarak 3 (Üç) Yıl Süreyle İşletme Hakkının Kiraya Verilmesi İşi
2- Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı:
Şartname ve ekleri Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Satınalma Biriminde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı doküman bedeli Hastanemiz Halk Bankası Merkez Şube Nezdindeki TR 380001200932600005000374 nolu hesaba yatırıldıktan sonra Satınalma Biriminden(Doküman bedelinin yatırıldığına dair makbuzu ile) satın alınacaktır. İhaleye katılabilmek için idareden dokümanın satın alınması gerekmektedir.
3- İhalenin Nerede, Hangi Tarih ve Saatte ve Hangi Usulle Yapılacağı:
Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Yöneticiliğince 02/04/2019 Salı günü, saat 10:00’ da Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır.
4- Tahmin Edilen Bedel ve Geçici Teminat Miktarı:
Taşınmazın tahmin edilen bedeli (ilk yıl kira bedeli) 42.545,65 TL (Kırkikibinbeşyüzkırkbeş Türk Lirası altmışbeş kuruş) ve geçici teminat (% 30 miktarı 12.764,00 TL (Onikibinyediyüzaltmışdört Türk Lirası)’dır. Teminat mektupları, teklifle birlikle zarf içerisinde idareye sunulur.
II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
İhaleye Katılabilme Şartları:
Madde 4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
1) Gerçek kişi olması halinde,
a) Noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Sabıka Kaydı
c) Adres beyanını gösteren ikametgâh belgesi
d) Kimlik Fotokopisi veya Nüfus Kayıt Örneği
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi
h) İdareden İhale dokümanı satın aldığına dair belge(Doküman Satış Tutanağı)
ı) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Hastanemiz Diyarbakır Halk Bankası Merkez Şube Nezdindeki TR 380001200932600005000374 nolu hesaba yatırıldıktan sonra teklif zarfı içerisinde idareye sunulur. (Taşınmazın tahmin edilen bedeli (ilk yıl kira bedeli) 42.545,65 TL ve geçici teminat (Muhammen Bedelin % 30 miktarı 12.764,00 TL’dir. Teminat mektupları, teklifle birlikle zarf içerisinde idareye sunulur. )

2) Tüzel Kişi Olması Halinde
a) Oda Sicil Kaydı (İhalenin bulunduğu yıl içerisinde alınmış)
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
c) Noter tasdikli imza beyannamesi,
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi
f) İdareden İhale dokümanı satın aldığına dair belge(Doküman Satış Tutanağı)
g) SGK Borcu olmadığına dair belge(Son 1 ay içerisinde alınmış)
h) Vergi Borcu olmadığına dair belge(Son 1 ay içerisinde alınmış)
ı) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Hastanemiz Diyarbakır Halk Bankası Merkez Şube Nezdindeki TR 380001200932600005000374 nolu hesaba yatırıldıktan sonra teklif zarfı içerisinde idareye sunulur. (Taşınmazın tahmin edilen bedeli (ilk yıl kira bedeli) 42.545,65 TL ve geçici teminat (Muhammen Bedelin % 30 miktarı 12.764,00 TL’dir. Teminat mektupları, teklifle birlikle zarf içerisinde idareye sunulur. )
İstekliler dosya ve belgelerini ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Satınalma Birimine teslim edeceklerdir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR