KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Halkalı'da kreş ve anaokulu binası kiraya verilecektir

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bodrum Kat + Zemin kat + 1. Normal kat olmak üzere toplam 1891,68 m² alanlı Kreş Binası
İşin Yapılacağı Yer
:
Halkalı Merkez
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Encümen salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN


HALKALI 5572 PARSEL KREŞ ALANI ÜZERİNDEKİ BİNANIN KREŞ VE ANAOKULU OLARAK İŞLETİLMEK ÜZERE KİRAYA VERİLMESİ


İLÇESİ

MEVKİİ

PAFTA
ADA/ PARSEL

MİKTAR (M²)

BELEDİYE HİSSESİ

AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT
(%3)

ŞARTNAME BEDELİ

İMAR DURUMU

Küçükçekmece

Halkalı
Merkez

-/5572

2.488,58m²

Tam

24.000,00TL +
% 18 KDV

25.920,00TL.

150,00 TL

Kreş Alanı


1) Küçükçekmece İlçesi – Halkalı 12 pafta, 2.488,58 m² alanlı, 5572 sayılı parsel üzerinde Belediyemizce yapılan Bodrum Kat + Zemin kat + 1. Normal kat olmak üzere toplam 1891,68 m² alanlı Kreş Binasının bölgede yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve Belediyemize gelir sağlamak üzere kreş-anaokulu olarak işletilmek suretiyle bölge halkına hizmet vermek amacıyla 3 yıl süre ile 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesine göre kiraya verilmesi işi aşağıda belirtilen tarihte yapılacaktır.

2) İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
* Kreş ve anaokulu veya eğitim alanında en az üç (3) yıl faaliyet gösterdiğine dair belge.
*Anaokulunda eğitim veren yabancı dil öğretmenlerinin, uluslararası yetkinlik belgesi Celta (EFL, ESL) Sertifikaları.
* Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu.
*Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından ‘’okudum, anladım’’ yazılarak imzalanmak zorundadır.
* Borcu yoktur yazısı.(Belediyeden alınacak)
* Şartname alındı makbuzu.
* Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
* Vergi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairelerinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge.
* Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış borcu olmadığına dair yazı.
Gerçek kişi olması halinde,
* Aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi.
* Vekâleten katılacakların vekâletnameleri.
Tüzel kişi olması halinde,
* İdare merkezlerinin bulunduğu veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi.
* Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği tam temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri.
* Vekâleten katılacakların vekâletnameleri.
* Bağlı olduğu ticaret odasından Ticaret Sicil Belgesi.
* İşyerinin vergi levhasının onaylı sureti.
* Ticaret Sicil Gazetesi (kuruluş gazetesi ve son gazete)
İhaleye katılacaklar %3 Geçici Teminat bedelini 07/11/2019 tarihi ihale saatine kadar Belediyemiz veznesine yatırarak dosyalarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmekte olup bu tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Geçici Teminat bedeline ilişkin Geçici Banka Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı Yasanın 27.maddesi, bu kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, Banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.
3)Açık arttırmaya katılacaklar ihaleye ait şartnameyi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden 150,00 TL’lik makbuz karşılığı temin edebileceklerdir.
4)İhaleye katılacakların geçici teminatı nakit olarak yatırmak istediklerinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alacakları tahakkuk makbuzu ile bedelleri yatırabilirler.
5)Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6)İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7)İhale 07/11/2019 tarihinde saat 10:00’da Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Encümen salonunda yapılacaktır.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR