TURHAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Güneş enerjisinden elektrik üretim santrali kurulumu işi ihale ilanı

TURHAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Celal mahallesi 697 ada 331 parsel de bulunan yaklaşık 8.000,00 M2 alana sahip taşınmaz (kapalı pazar yeri) üzerine Belediyemiz Meclisi’nin 02.08.2018 tarihli ve 120 sayılı Kararı'na istinaden sınırlı ayni hak tesisine, yap işlet ve gelir paylaşım modeli ile 25 yıllığına Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali Kurulumu yapım işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümen Toplantı Odası   
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TURHAL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANI

1. İdarenin
a) Adı :
Turhal Belediye Başkanlığı
b) Adresi : Celal Mah. Cumhuriyet Cad. No:1 60300 Turhal – TOKAT
c) Telefon – Faks Numarası : 3562751031 – 3562761156

2. İhalenin Konusu:
Niteliği, Türü ve Miktarı: Mülkiyeti belediyemize ait Celal mahallesi 697 ada 331 parsel de bulunan yaklaşık 8.000,00 M2 alana sahip taşınmaz (kapalı pazar yeri) üzerine Belediyemiz Meclisi’nin 02.08.2018 tarihli ve 120 sayılı Kararı'na istinaden sınırlı ayni hak tesisine, yap işlet ve gelir paylaşım modeli ile 25 yıllığına Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali Kurulumu yapım işi, 2886 Sayılı Kanunun 35. maddesinin (a) bendine göre ihaleye çıkılmıştır. ilk 7 (yedi) yıl %20’den sonraki 18 (onsekiz) yıl %50'den az olmamak üzere artırma yapılarak ihale başlatılacak olup ihaledeki artımı yapılacak en yüksek orandan ihale sonuçlandırılacaktır. Artırmalar asgari % 1 (Yüzde bir) oranında ve katlarında şeklinde olacaktır.

3. İhalenin
a) Yapılacağı yer :
Belediye Encümen Toplantı Odası
b) Tarihi ve Saati : 20 / 12 / 2018 – 10: 00
c) Dosya Teslimi : İhaleye iştirak edecekler, hazırlayacakları ihale dosyalarını 20.12.2018 Perşembe günü saat 09:30'a kadar Belediye Başkanlığına (İşletme Müdürlüğü) teslim edeceklerdir. (Bu tarih ve saatten sonra yapılacak olan teslimatlar kabul edilmeyecektir.)
4. İhaleye iştirak edeceklerden istenilecek belgeler

 1. Kanuni ikametgâh belgesi.

 2. Türkiye’de Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren belge.

 3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi. 2018 yılı içerisinde alınmış olması gerekmektedir.

 1. Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge;

 2. Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

 3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (i)ve (ii) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

 1. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi;

 1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri

 2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri( Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

 3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (i) ve (ii) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;

 1. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

 2. Geçici Teminat belgesi

 1. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

 2. Teklif mektubu

 3. Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

 • Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

 1. İsteklinin, 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanname

 2. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun beyanname

L. İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslı,

Ortak girişimlerde herbir ortak ayrı ayrı (b),(c),(d),(e),(h),(i),(j) ve (k) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.
5. Sınırlı ayni hak kapsamında Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali Kurulumu 25 yıllığına yap işlet ve gelir paylaşım modeli işinin ihalesi 4.088.800,00 TL Muammen bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile ilk 7 (yedi) yıl %20’den sonraki 18 (onsekiz) yıl %50'den az olmamak üzere artırma yapılarak ihale edilecektir. Artırmalar asgari % 1 (Yüzde bir) oranında ve katlarında şeklinde olacaktır.
6. Geçici teminat miktarı; ihaleye girebilmek için isteklilerin muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı kanunun 25. maddesi uyarınca en az % 3 tutarında geçici teminat yatırmak zorundadır. nakit veya limit dahili banka teminat mektubu olarak 3 üncü maddenin (c) bendinde belirtilen tarih ve saate kadar Belediyeye yatırılacaktır.
7. İhale ve sözleşmeye ait bütün vergi, resim, harç, tellaiye, ulaşım, nakliye, sözleşme, gazete ilan bedelleri, ve ihale dokümanında belirtilen diğer giderler yükleniciye aittir.
8 Telefonla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir.
9. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde istenilen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir.
10. İş bu ihaleye ait ihale dokümanı, İşletme Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir, İştirak edecekler 500,00 TL karşılığında idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
11. Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR