GÖMEÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Gömeç Hacıhüseyinler Mahallesi'nde dükkan kiraya verilecektir

GÖMEÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00945136
Şehir : Balıkesir / Gömeç
Yayınlandığı Gazeteler

GÖMEÇ POSTASI 12.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Hacıhüseyinler Mah.ndeki cami karşısındaki kahvehanenin altındaki boş dükkân
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.02.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Başkanlık Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GÖMEÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

Madde:1-Belediyemize ait Hacıhüseyinler Mah.ndeki cami karşısındaki kahvehanenin altındaki boş dükkan, Belediye Encümenince 20/02/2019 Çarşamba günü saat:14.30'te, Belediye Başkanlık Odasında ihale ile kiraya verilecektir.

Madde:2-İhale edilecek malın;
Niteliği: Hacıhüseyinler Mah.ndeki cami karşısındaki kahvehanenin altındaki boş dükkân;

Madde:3-Güvence bedeli: 500,00.-TL. sı olup, aylık muhammen bedeli:180,00.-TL. sı, %3 geçici teminatı:5,4.-TL. sıdır. Kati teminatı %6 dır.

Madde:4-İhale, Gömeç Belediyesi Encümeni huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık arttırma ihalesi suretiyle 3 yıllığına kiraya verilecektir.

Madde:5-İhaleye katılabilmek için;08/09/1983 tarih,2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74.maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak,

Ayrıca;
a-Nüfus kaydı örneği,
b-Tebligat için Türkiye'de adres göstermek,
c-Gerçek kişilerin nüfus cüzdan fotokopisi ve noter tasdikli imza sirküleri,
d-Geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz,
e-Gömeç Belediyesine borcu olmadığına dair(Emlak-Kira, Vb.)Gömeç Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış resmi yazılar.
f-Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevliler belirten son durumu gösterir. Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri,
g-Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi vermeleri şarttır.

Madde:6-İhale dokümanı Gömeç Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılmak isteyenler ihale dokümanını almak zorundadır.

Madde:7-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR