GEREDE BELEDİYE BŞK.

Gerede Belediyesi'ne ait 4 adet büro ihaleyle kiraya verilecektir

GEREDE BELEDİYE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Gerede Belediye Başkanlığı'na ait olan 4 adet büro vasıflı taşınmazın kiraya verilmesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.11.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gerede Belediye Başkanlığı Kitirler Mah. E. Hükümet Sok. No:2 Gerede/Bolu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
GEREDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MÜLKİYETİ GEREDE BELEDİYESİNE AİT KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLARIN İHALE İLANI

Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler:
1.1.İdarenin;

a. Adı: Gerede Belediye Başkanlığı

b .Adresi: Kitirler Mah. E. Hükümet Sok. No:2 Gerede/Bolu

c. Telefon Numarası: 0374 3116700

d. Faks Numarası: 0374 3116703

1.2.İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale konusu, niteliği, yeri, miktarı tarih ve saati muhammen bedeli geçici teminatı, ihale dosya teslim tarih ve saati, kira süresi:

MÜLKİYETİ GEREDE BELEDİYESİNE AİT KİRAYA VERİLECEK GAYRİMENKULLERİN İHALE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI, İHALE TARİHİ, SAATİ VE KİRA SÜRESİ
İHALE KONUSU, NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI MUHAMMEN BEDEL/AY GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI %3 İHALE TARİHİ GÜNÜ İHALE SAATİ KİRA SÜRESİ İHALE DOSYASI TESLİM SAATİ
Bahçelievler Mahallesi Yüksel Caddesi No: 102/ B Galericiler Sitesi 889 ada 1 parselde bulunan 4 nolu Büro 780,00 TL 842,40 TL 21.11.2019 Perşembe 14.30 3 YIL (36 AY) 21.11.2019
14.00
Bahçelievler Mahallesi Yüksel Caddesi No: 102/ C Galericiler Sitesi 889 ada 1 parselde bulunan 6 nolu Büro 780,00 TL 842,40 TL 21.11.2019 Perşembe 14.40 3 YIL (36 AY) 21.11.2019
14.00
Bahçelievler Mahallesi Yüksel Caddesi No: 102/ C Galericiler Sitesi 889 ada 1 parselde bulunan 7 nolu Büro 600,00 TL 648,00 TL 21.11.2019 Perşembe 14.50 3 YIL (36 AY) 21.11.2019
14.00
Bahçelievler Mahallesi Yüksel Caddesi No: 102/ A Galericiler Sitesi 889 ada 1 parselde bulunan 11 nolu Büro 600,00 TL 648,00 TL 21.11.2019 Perşembe 15.00 3 YIL (36 AY) 21.11.2019
14.00

Madde 3- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri Gerede Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
Madde 4- İhalenin hangi usulle ve nerede yapılacağı:
İhaleler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulüyle gerçekleştirilecektir.

İhale, Madde 2’de açıklanan bürolar için, Belediye Meclis Toplantı salonunda, Madde 2’de belirtilen tarih ve saatte Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihaleye katılabilmek için gereken belgeleri Son başvuru saatine kadar Gerede Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri zorunludur. Başvuru dosyası idarece uygun bulunan ve belgeleri eksiksiz olan istekliler ihaleye katılabilecektir.
Madde 5- İhaleye katılabilmek için gereken şartlar ve belgeler:
İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

a. Başvuru dilekçesi.

b. Kanuni ikametgâh belgesi, ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası.

c. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

e. Motorlu Araç Alım Satımı konusunda faaliyet gösterildiğine dair ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

f. Gerede Vergi Dairesine Motorlu Araç Alım Satımı konusunda kayıtlı olunduğuna dair belge.

g. Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Gerede Belediyesine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

h. Belediyemize Emlak V. Çevre Temizlik V., İlan Reklam V. Su, Kira vb. borçlarının bulunmadığına dair belge.

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.
İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişi istekliler sadece bir adet büro kiralama hakkına sahiptir.

GEREDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR