BURFAŞ BURSA PARK BAHÇE SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZ. TİC. A.Ş.

Gemlik/Gençali'de restaurant-kafeterya ihale usulü ile kiraya verilecektir

BURFAŞ BURSA PARK BAHÇE SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZ. TİC. A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01008030
Şehir : Bursa / Gemlik
Semt-Mahalle : GENÇALİ MAH. / GEMLİK
Bina Yaşı : 0
: 565
Yayınlandığı Gazeteler

OLAY 02.06.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
OLAY 04.06.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bursa İli, Gemlik İlçesi, Gençali Mahallesi, 1. Cumhuriyet Meydanı No: 5 Adresinde Kayıtlı Bulunan Taşınmazın Restoran-Kafeterya Olarak Kiralanması İşi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.06.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Santral Garaj Mahallesi Merinos Caddesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Merinos Parkı A Blok adresinde bulunan Burfaş Toplantı Odasında
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, GENÇALİ MAHALLESİ, 1. CUMHURİYET MEYDANI NO: 5 ADRESİNDE KAYITLI BULUNAN TAŞINMAZIN RESTORAN-KAFETERYA OLARAK KİRALANMASI İŞİ


BURFAŞ BURSA PARK BAHÇE SOS. VE KÜL. HİZ. TUR. ÖZEL YURT İŞ. İNŞ. BAS. YAY. İLAN MAT. REK. SAN TİC. A. Ş.

İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI:
Bursa İli, Gemlik İlçesi, Gençali Mahallesi, 1. Cumhuriyet Meydanı No: 5 Adresinde Kayıtlı Bulunan Taşınmazın Restoran-Kafeterya Olarak Kiralanması İşi kapsamında 1 adet Restoran-Kafeterya (565 m2 kapalı, 350 m2 açık alan) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince ‘’Açık Teklif Usulü’’ ihaleye konmuştur.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN GÖRÜLECEĞİ/TEMİN EDİLECEĞİ YER:
İhale şartnamesi mesai saatleri içinde Santral Garaj Mahallesi Merinos Caddesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Merinos Parkı A Blok Osmangazi-BURSA adresinde Burfaş İhale Biriminde ve şirketimiz www.burfas.com.tr internet adresinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
İhaleye katılacak olanlar şartname ve eklerini; Santral Garaj Mahallesi Merinos Caddesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Merinos Parkı A Blok Osmangazi-BURSA adresinde Burfaş İhale Biriminden 250,00 TL (İkiYüzElliTürkLirası) karşılığında alacaklardır.
İhale doküman ücretinin yatırılacağı yer: Santral Garaj Mahallesi Merinos Caddesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Merinos Parkı A Blok Osmangazi-BURSA adresinde Burfaş Muhasebe Birimi’ne veya aşağıda belirtilen banka iban numaralarına ihale doküman ücreti yatırabilecektir.
- Vakıfbank Cumhuriyet Şubesi TR63 0001 5001 5800 7281 7541 79

İHALENİN YAPILACAĞI ADRES:
Santral Garaj Mahallesi Merinos Caddesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Merinos Parkı A Blok adresinde bulunan Burfaş Toplantı Odasında yapılacaktır.

İHALE TARİH VE SAATİ:
İhale, 12.06.2019 Çarşamba günü saat 10:00'da yapılacaktır.
İHALE USULÜ:
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi gereği: Açık Teklif Usulü

KİRALANACAK YERİN TAHMİNİ BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

İhale Tarihi / Günü : 12 Haziran 2019 / Çarşamba
İhalenin Yapılacağı Yer : BURFAŞ Toplantı Salonu
Aylık Muhammen Bedel : 4.000,00-TL (K.D.V. hariç)

Kira süresi yer tesliminin yapıldığı tarihte başlar 1 yıl sonra sona erer. 1 yılın sonunda ve takip eden yıllarda taraflar karşılıklı olarak mutabık oldukları sürece kiracılık devam eder. İlk yıl bitiminde belirlenecek olan kira, hiçbir ihtar ve uyarı gerekmeksizin, geçmiş dönem net kira bedellerine TÜİK’in açıkladığı son oniki aylık oranlar dikkate alınmak suretiyle tespit edilen TÜFE + %2 oranındaki refah artış oranı ile belirlenecek bedel olacaktır.
Geçici Teminat Bedeli : 4.800,00-TL
İhale Saati : 10:00

İSTEKLİLERDE ARANAN BELGELER:
Gerçek Kişiler için;

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

 • İkametgah Kağıdı (Nüfus Müdürlüğü, İlgili Muhtarlık veya e-devletten alınan),

 • Adres Beyanı (İhale Biriminden alınacaktır)

 • İhale dosyasının satın alındığına dair belge (250,00-TL),

 • Geçici Teminat Alındı belgesi, geçici teminat mektubu (süresiz) veya ilgili ihale için yatırılmış olduğu açıklamasında belirtilmiş olan banka dekontu (4.800,00-TL)

 • Yer Görme Belgesi (İhale Biriminden alınacaktır),

 • Vekaleten ihaleye katılım olması durumunda vekaletname ve teklif verecek kişiye ait imza beyannamesi (Noter onaylı),

 • Ortak girişim olması halinde İş Ortaklığı Beyannamesi (Noter onaylı),

 • Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı),

 • İmza Beyannamesi (Noter onaylı)

 • Tüm sayfaları ve ekleri imzalanmış şartname.

Tüzel Kişiler için;

 • Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

 • İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 • Adres Beyanı (İhale Biriminden alınacaktır)

 • İhale Dosyasının satın alındığına dair belge (250,00-TL),

 • Geçici Teminat Alındı belgesi, geçici teminat mektubu (süresiz) veya ilgili ihale için yatırılmış olduğu açıklamasında belirtilmiş olan banka dekontu (4.800,00-TL)

 • Yer Görme Belgesi (İhale Biriminden alınacaktır),

 • Vekaleten ihaleye katılım olması durumunda vekaletname ve teklif verecek kişiye ait imza beyannamesi (Noter onaylı),

 • Ortak girişim olması halinde İş Ortaklığı Beyannamesi (Noter tasdikli),

 • Tüm sayfaları ve ekleri imzalanmış şartname,

 • Tüzel kişilik dernek ise; isteklinin yetkili olduğuna dair Karar Defteri ile yetkilinin noter onaylı İmza Sirküleri.

TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER:

Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Santral Garaj Mahallesi Merinos Caddesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Merinos Parkı A Blok Osmangazi-BURSA adresinde Burfaş İhale Birimine 12.06.2019 günü saat 10:00’a kadar teslim edilebileceği gibi aynı adrese posta yolu ile de gönderilebilir. İhale günü hazır bulunmayan isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar idareye sunmuş olduğu teklifi son teklifi olarak kabul edilecektir. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat ayarında PTT veya TRT idarelerinin saat ayarı esas alınır.

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR