TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde dükkan işletme hakkı kiraya verilecektir

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00978668
Şehir : Tokat / Merkez
: 336
Yayınlandığı Gazeteler

TOKAT HABER 10.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TOKAT HABER 12.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Dükkan (market hizmeti vermek üzere) Taşlıçiftlik Yerleşkesi, Merkezi Yemekhane altında,  1 adet,  336,97  m2
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.04.2019 10:30
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
24.04.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlük 407 no’lu Toplantı Salonu Taşlıçiftlik Yerleşkesi / TOKAT
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Üniversitemiz merkezi yemekhane altında bulunan 1 adet dükkanın (market hizmeti vermek üzere) işletme hakkının 3 yıllığına kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ihale edilecektir.

1- İşin niteliği, yeri-miktarı Dükkan (market hizmeti vermek üzere)
Taşlıçiftlik Yerleşkesi, Merkezi Yemekhane altında, 1 adet, 336,97 m2
2- Tahmin edilen Bedel (1 yıllık) 14.000,00 TL
3- Geçici Teminat Tutarı (%3) 420,00 TL
4- Yeterlik başvurusunun
yapılacağı yer
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
İhale Bürosu, Rektörlük Binası Taşlıçiftlik Yerleşkesi / TOKAT
5- Son başvuru tarih-saati 24/04/2019 tarihi saat 10:30
6- İhale tarihi ve saati 24/04/2019 tarihi saat 10:30
7- İhalenin yapılacağı yer Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlük 407 no’lu Toplantı Salonu
Taşlıçiftlik Yerleşkesi / TOKAT
8- İhale dokümanlarının görülebileceği veya satın alınabileceği yer Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Bürosu
Doküman Bedeli : 50,00 TL
9- İhale Usulü 2886 Sayılı devlet ihale kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif usulü.
10- İlgili Personelin Adı, Soyadı, İletişim Bilgileri M. TUNÇ – V.H.K.İ.
Tel : 0356 252 16 11, Faks : 0356 252 12 26, e-mail : skultur@gop.edu.tr

11- İhaleye katılacak isteklilerden istenilecek belgeler

1) 2019 yılı içinde E- Devlet veya Nüfus Müdürlüğünden alınmış yerleşim yeri belgesi,
(Şirket adına imza yetkili kişi için alınacaktır.)
2) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
3) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Faaliyet Belgesi;
a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilan yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ihale ilanının yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4) Açık arttırmaya katılma ve arttırmaya yetkili olduğunu gösteren belge;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, ortakların payları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsile yetkili kişi/kişilerin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ve arttırmaya yetkili olduğuna ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
5) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun şekilde hazırlanmış geçici teminat mektubu (tahmin edilen bedel X % 3) veya Geçici Teminat tutarının Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya banka hesabına (TR 21 000 1000 239 352 153 99 – 5001 T.C Ziraat Bankası Tokat Şubesi) yatırıldığına dair makbuz,
6) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi ile ortaklarca imzalanan sözleşme (ihale üzerinde kaldığı taktirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilecektir)
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, 11. maddenin (1),(3), bentlerinde yer alan belgelerin her biri, ortaklarca ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
7) İsteklinin market işletmesi olarak yurt geneline ait en az 5 (beş ) farklı şubede market işlettiğine dair belge, (5 adet meslek odasından alınmış şirkete ait market işletildiğine dair oda kayıt belgesi.)

İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış yada idarece “Aslı İdarece Görülmüştür” şerhini taşıyan örneklerini vermek zorundadır. Belge tarihleri ihale ilan tarihi itibari ile olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR