ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Gaziantep/Şehitkamil'de 7 adet dükkan ihale yoluyla kiraya verilecektir

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Umut Mahallesinde 7 adet dükkan kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.09.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Şehitkamil Belediye Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ŞEHİTKÂMİL İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şehitkamil İlçesi; Umut Mah. 4933 Ada,10 parselde kayıtlı, muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıda belirtilen taşınmazların 18/09/2019 Çarşamba günü aşağıda belirtilen saatlerde Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacak ihale ile Satışı yapılacaktır. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi ( c ) fıkrası gereğince Açık Teklif Usulü artırma suretiyle taşınmazların ihale ile satışı yapılacaktır.

Sıra No Mahalle Ada Parsel Bağımsız bölüm no Brüt İnş.Alanı m² Niteliği Bulunduğu Kat Muhammen Bedel (TL) Geçici
Teminat (%3)(TL)
İhale
Saati
Ödeme
1 UMUT 4933 10 11 50,00 Dükkan Zemin Kat 140.000,00 4.200,00 14.00 PEŞİN
2 UMUT 4933 10 17 115,80 Dükkan Zemin Kat 190.000,00 5.700,00 14.15 PEŞİN
3 UMUT 4933 10 26 68,50 Dükkan 1. KAT 165.000,00 4.950,00 14.30 PEŞİN
4 UMUT 4933 10 27 148,80 Dükkan 1.KAT 240.000,00 7.200,00 14.45 PEŞİN
5 UMUT 4933 10 28 61,70 Dükkan 1.KAT 205.000,00 6.150,00 15.00 PEŞİN
6 UMUT 4933 10 31 148,80 Dükkan 1.KAT 240.000,00 7.200,00 15.15 PEŞİN
7 UMUT 4933 10 33 54,60 Dükkan 1.KAT 170.000,00 5.100,00 15.30 PEŞİN

İhaleye iştirak edecek istekliler ihale şartnamesini 50,00TL karşılığında Belediyemiz İhale servisinden temin edebilirler.
Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan isteklilerde aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir;
A) İstekli gerçek kişi ise;
a)Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,
b) Noter tasdikli imza beyannamesi
c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
d) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
e) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,
f) Muhammen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,
g) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,
h)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her biri istenen belgeleri ayrı ayrı(geçici teminat hariç) vereceklerdir
B) İstekli tüzel kişi ise;
a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b)İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler
c)Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
ç)Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
d) Muhammen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,
g) Şehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge
h)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı(geçici teminat hariç) vereceklerdir
İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte Şehitkamil Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisine en geç 17/09/2019 Salı günü saat 16.30’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Bu ihalede satış bedeline KDV uygulanmayacaktır. Diğer vergi, resim, harçlar, tellaliye bedeli, tapu masrafları ve Gazete İlan Bedeli vb. masraflar ihale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişilere ait olacaktır.
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR