ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Gaziantep/Şehitkâmil'de dükkanlar ihale ile kiraya verilecektir

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
7 adet muhtelif mahallelerde dükkanlar 3 yıllığına kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.03.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Şehitkamil Belediyesi Encümen toplantı salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ŞEHİTKÂMİL İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Şehitkâmil Belediyesine ait, aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazlar, Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacak ihale ile ayrı ayrı kiraya verilecektir.

SIRA NO KİRALANAN YER Muhammen Bedeli
(Aylık-KDV Hariç)
Geçici Teminat (%3) İhale Saati ÖDEME
1 Dülük Mah. 1685 Ada 11010 nolu sok. Üzeinde bulunan dükkan 200,00TL 216,00TL 14.00 YILLIK PEŞİN
2 Güvenevler Mah. Uzay Çatılı Pazaryeri yanında bulunan Fırın Ve Müştemilatı 1.777,00TL 1.919,16TL 14.15 YILLIK
PEŞİN
3 Safaşehir Mah. 125 Ada 3 Parsel üzerinde bulunan 1 Nolu dükkan 160,00TL 172,80TL 14.30 YILLIK PEŞİN
4 Sam Mah. 3950 Parsel Üzerinde kayıtlı bulunan 116 nolu dükkan 308,00TL 332,64TL 14.45 YILLIK PEŞİN
5 Sam Mah. 3950 Parsel Üzerinde kayıtlı bulunan 116/A nolu dükkan 308,00TL 332,64TL 15.00 YILLIK PEŞİN
6 Sam Mah. 3950 Parsel Üzerinde kayıtlı bulunan 116/B nolu dükkan 616,00TL 665,28TL 15.15 YILLIK PEŞİN
7 3.Organize Sanayi Böl. Sosyal Tesisler İçi C blok 9 Nolu dükkan 2.872,00TL 3.101,76TL 15.30 YILLIK PEŞİN

Taşınmazlar 3 (Üç) yıllığına kiraya verilecek olup,1. Yıl kira bedeli ihale bedeli olup, 2. yıl kira bedeli 1. Yıl kira bedelinin Maliye Bakanlığınca o yıl için açıklanan yeniden değerleme oranı kadar arttırılacak,3. Yıl kira bedeli 2. Yıl kira bedelinin o yıla ait açıklanan, yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanacaktır.
1-İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereği Açık teklif usulü Arttırma suretiyle yapılacaktır.
2- İhale 06/03/2019 Çarşamba günü tabloda belirtilen saatlerde Şehitkamil Belediyesi Encümen toplantı salonunda Belediye ihale komisyonu (Encümeni) huzurunda yapılacaktır.
3- İhaleye katılmak isteyen istekliler, en geç 05/03/2019 Salı günü saat: 16.30’a kadar Şehitkamil Belediyesi ihale servisine, şartnamede istenen belgelerle birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.
4- Şartname bedeli 50,00 TL’dir.
5-İhaleye Katılacaklardan Aşağıdaki Şartlar Aranır:
A) İstekli gerçek kişi ise;
a)Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,
b) Noter tasdikli imza beyannamesi
c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
d) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
e) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,
f) Muhammen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,
g) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,
h)Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,zimmet,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına dair sabıka kaydı
ı)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her biri istenen belgeleri ayrı ayrı(geçici teminat hariç) vereceklerdir
B) İstekli tüzel kişi ise;
a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b)İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler
c)Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
ç)Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
d) Muhammen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,
g) Şehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge
h)Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,zimmet,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına dair sabıka kaydı
ı)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her biri istenen belgeleri ayrı ayrı(geçici teminat hariç) vereceklerdir
İhale komisyonu ihale sırasında %3 geçici teminatı, teklif edilen bedele göre tamamlanmasını isteyebilir. Bu durumda isteklilerin teklif ettikleri bedele göre geçici teminatı tamamlamaları gerekmektedir. Teminatı yeni duruma göre tamamlamayanlar ihale komisyonu tarafından salondan çıkarılır, ihale teminatını tamamlayan isteklilerle devam ettirilir.
6- İlgili mevzuatı gereğince doğacak KDV, her türlü vergi, resim, harç, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye aittir.
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR