GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Gaziantep Şahinbey'de 3.900 m² otopark kiraya verilecektir

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00977845
Şehir : Gaziantep
Toplam m² : 3900
Yayınlandığı Gazeteler

GAZİANTEP GÜNEŞ 15.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GAZİANTEP GÜNEŞ 17.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Şahinbey İlçesi Aydınbaba Mahallesindeki Uzay Çatılı Pazar yeri altında bulunan, 3.900 m² ’lik otoparkın ihale yolu ile olarak kiraya verilmesi işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.05.2019 16:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- İHALENİN KONUSU:
Mülkiyeti Belediyemize Ait Şahinbey İlçesi Aydınbaba Mahallesindeki Uzay Çatılı Pazar yeri altında bulunan, 3.900 m² ’lik otoparkın ihale yolu ile olarak kiraya verilmesi işidir.
2- YAPILACAK İŞİN SÜRESİ:
Sözleşme tarihinden itibaren 36 ay süre ile yapılacaktır.
3- MUHAMMEN BEDEL :
İhale konusu iş, aylık 4.800,00.-TL olmak üzere, 36 aylık toplam muhammen bedeli 172.800,00.-TL ‘dir.
4- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:
İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin ( c ) fıkrası gereğince açık teklif usulü artırma suretiyle ihale yapılacaktır.
5- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 100,00.-TL karşılığında Belediyemiz İhale Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler.
6- GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI :
Yukarıda belirtilen yere ait geçici teminat tutarı, 36 (otuz altı) aylık kira bedelinin (172.800,00.-TL) % 3 ‘ü olan 5.184,00.-TL ’dir % 3 geçici teminatı Belediyemiz Veznesi ya da T. Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi nezdindeki Büyükşehir Belediyemize ait IBAN NO: TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 nolu hesaba nakden yatırabilecek veya aynı miktar geçici teminatı limit dahili Banka Teminat Mektubu olarak Belediyemiz İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne vereceklerdir.
Geçici teminat miktarı ihale sırasında yükseldiği takdirde bu yükselen miktara göre %3 tamamlanacaktır. İhale Komisyonu (Encümeni) tarafından istenen % 3 geçici teminatı vermeyenler veya tamamlamayanlar ise İhale Salonundan çıkarılacaktır. İhaleye % 3 geçici teminatı tamamlayanlar arasında devam edilir.
7- İHALENİN YERİ, SAATİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ :
Söz konusu yerin ihalesi 08/MAYIS/2019 Çarşamba günü saat 16.00 ’da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır.
İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne en geç 08/MAYIS/2019 Çarşamba günü saat 12.00’ a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
8- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:
Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.
A) İstekli gerçek kişi ise;
a) Kanuni ikametgâhı olması,
b) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,
c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noter onaylı vekâletname,
d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
e) Noterden onaylı imza sirküleri,
f) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
g) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz
h) Geçici teminat olarak banka veya vezne alındı makbuzu veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi birisini başvuru dosyalarında sunacaklardır.
j) Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İhale tarihi itibariyle alınmış olacak)
B) İstekli tüzel kişilik ise;
a) İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak (İhaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname,
e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi,
f) Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya vezne alındı makbuzu veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler,
g) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname
h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,
ı) Gaziantep Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İhale tarihi itibariyle alınmış olacak)
İsteklilerin Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarındaki esaslara göre belge temin edeceklerdir.
Yukarıda belirtilen belgeler yarım dosya içerisine konarak İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir.
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR