GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından kiralık büfeler

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Burç Ormanı içerisinde bulunan 5 Nolu büfe(35 m²) ile Masal Parkı girişinde bulunan büfenin (10 m²) 5 yıl süre ile ayrı ayrı kiraya verilmesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.11.2019 15:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- İHALENİN KONUSU:
Mülkiyeti Belediyemize ait, Burç Ormanı içerisinde bulunan 5 Nolu büfe(35 m²) ile Masal Parkı girişinde bulunan büfenin (10 m²) 5 yıl süre ile ayrı ayrı kiraya verilmesi işidir.
2- MUHAMMEN BEDEL:
Burç ormanı İçindeki büfenin muhammen bedeli aylık 500,00-TL olmak üzere, 5 yıllık toplam muhammen bedeli 30.000,00-TL ‘dir. Masal Parkı Girişindeki büfenin muhammen bedeli aylık 500,00-TL olmak üzere, 5 yıllık toplam muhammen bedeli 30.000,00-TL ‘dir.
3- KİRA SÜRESİ:
Yer teslim tarihinden itibaren 5 yıldır.
4- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:
İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (c) fıkrası gereğince açık teklif usulü artırma suretiyle ayrı ayrı ihale yapılacaktır.
5- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 100,00.-TL karşılığında Belediyemiz İhale İşleri Şube Müdürlüğünden temin edebilirler.
6- GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:
Yukarıda belirtilen yerlere ait geçici teminat tutarları ayrı ayrı yatırılacak olup, bu tutar 5 yıllık muhammen bedelin % 3 ‘ü olan 900,00.-TL ‘dir. Geçici teminat Belediyemiz Veznesi ya da Türkiye Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi nezdindeki Belediyemize ait TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 iban nolu hesaba nakden yatırabilecek veya aynı miktar geçici teminatı limit dahili Banka Teminat Mektubu olarak Belediyemiz İhale İşleri Şube Müdürlüğüne verilecektir.
7- İHALENİN YERİ, SAATİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:
Söz konusu yerlerin ihalesi 13 KASIM 2019 Çarşamba günü saat 15.30’da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümeni ‘nce) yapılacaktır.
İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube Müdürlüğüne en geç 13 KASIM 2019 Çarşamba günü saat 12.00 ‘a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
8- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:
a) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek),
b) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,
c) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)
ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
e) Vekâleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekâletname ile imza sirküsü,
f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,
ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,
h) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak)
Yukarıda belirtilen belgeler yarım dosya içerisine konarak İhale İşleri Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir.
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR