ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Fotokopi çekim merkezleri, öğrenci kantinleri kiraya verilecektir

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00874679
Şehir : Adana / Sarıçam
Yayınlandığı Gazeteler

ÇUKUROVA BARIŞ 12.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ÇUKUROVA BARIŞ 15.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.11.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari Birimler Binası 2. Katında bulunan 217 numaralı ihale salonunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MUHTELİF YERLERDE BULUNAN TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ
İHALE İLANI

1- Üniversitemiz mülkiyetindeki aşağıdaki listede kiralama amacı ve kullanım biçimi, bulunduğu yeri, toplam yüzölçümü, tahmin edilen kira bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saatinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesi Kapalı Teklif (Artırım) Usulüne göre kiraya verilecektir.

Sıra No Kiralama Amacı Kullanım
Biçimi
Taşınmazın Bulunduğu Yer Taşınmazın Toplam
Kullanım Alanı (m2)
Tahmin Edilen İhale Bedeli
Geçici Teminatı
%30
İhale Tarihi İhale Saati
1 Fotokopi Çekim Merkezi Diş Hekimliği Fakültesi 10,00 m2 18.500,00 TL 5.550,00 TL 05.11.2018 11:00
2 Fotokopi Çekim Merkezi Hukuk Fakültesi 20,00 m2 18.500,00 TL 5.550,00 TL 06.11.2018 11:00
3 Öğrenci Kantini Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 71,40 m2 3.400,00 TL 1.020,00 TL 06.11.2018 14:00
4 Öğrenci Kantini Yumurtalık Meslek Yüksekokulu 210,00 m2 2.300,00 TL 690,00 TL 05.11.2018 14:00
5 Öğrenci Kantini Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 73,00 m2 3.000,00 TL 900,00 TL 07.11.2018 11:00
6 58 Adet Satış Otomatı Yerleştirme Kampüs içinde İdari Şartname ekinde belirtilen Muhtelif Yerlere 58 Adet Makine (58x900) 52.200,00 TL 15.660,00 TL 07.11.2018 14:00

2- İhale ilanında belirtilen tarih ve saatte Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari Birimler Binası 2. Katında bulunan 217 numaralı ihale salonunda yapılacaktır.
3- İhale ile ilgili şartname; çalışma saatleri içerisinde Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz Yönetim Şube Müdürlüğünde görülebilir ve 100,00 (yüz) TL karşılığında temin edilebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanı ve eklerini 100,00 (yüz) TL bedelini Çukurova Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Çukurova Üniversitesi Şubesi nezdinde bulunan TR 4200 0100 1690 4066 3298 5001 nolu hesabına yatırılarak alınması zorunludur. İhale için teklifler zarf içinde yukarıda bulunan listede belirtilen ihale günü ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında şartnamenin alındığı Müdürlüğe teslim edilecektir.
4- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İHALE KOMİSYONUNCA İSTENEN BELGELER:
İhaleye katılmak için, isteklilerin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunundaki belirtilen şartları taşımaları, geçici teminat tutarlarını ve aşağıda istenilen belgelerin ihale dosyasında sunmaları zorunludur.
4.1- İlgisine göre Ticaret, Sanayi veya Esnaf Odasına kayıtlı olduğunu gösterir, ilk ihale ilan tarihinden sonraki tarihi taşıyan Oda Kayıt Sicil Örneği,
4.2- Tebligat için Türkiye'de adresini gösteren belge (Şartname ekindeki standart doküman ile belgelendirilecektir.)
4.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:
4.3.1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.3.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.3.3- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.4- 2886 sayılı Kanuna göre teminat olarak kabul edilen değerlerden 5’nci madde de belirtilen miktarda geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge (teminat mektubu verilmesi halinde süresiz olmalıdır.)
4.5- İhale dokümanının satın alındığına ilişkin belge ya da makbuz,
4.6- Usulüne uygun olarak hazırlanan teklif mektubu, (Şartname ekindeki standart doküman ile belgelendirilecektir.)
4.7- İlk ihale ilan tarihinden sonra olmak üzere vergi dairesinden mükellefiyet kaydı olduğuna dair belgeyi ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sayfasından alınmış barkotlu olan vergi levhasını ibraz etmek,
4.8- İlk İhale ilan tarihinden sonra olmak üzere vadesi geçmiş vergi borcunun bulunmadığına dair vergi dairesinden ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sayfasından alınmış olan vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına ilişkin belgeyi ibraz etmek, (İhale üzerinde kalan istekliden taşınmaz kira sözleşmesinin imzalanması aşamasında ihale tarihi itibariyle bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınmış olan vergi borcunun bulunmadığına dair belge istenecektir. Vergi borcunun yapılandırıldığı takdirde, vergi borcunun olmadığı kabul edilecek ve bu resmi belge ile belgelendirilecektir.)
4.9- İlk İhale ilan tarihinden sonra olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumundan ya da Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet sayfasından “İhale Konusu İşlerle İlgili e-Borcu Yoktur Belgesi” alınacak olan prim borcunun bulunmadığına dair belgeyi ibraz etmek (İhale üzerinde kalan istekliden taşınmaz kira sözleşmesinin imzalanması aşamasında ihale tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcunun bulunmadığına dair belge istenecektir. Prim borcunun yapılandırıldığı takdirde, prim borcunun olmadığı kabul edilecek ve bu resmi belge ile belgelendirilecektir.)
4.10- İhaleye girmek isteyen gerçek kişiler ile tüzel kişiliği oluşturan ortakların ve ihaleye vekâleten teklif verecek olan isteklilerin yasaklı ve adli sicil kaydı olmadığına dair imzalı taahhütte bulunmak (İhale üzerinde kalan istekliden (gerçek kişiler ile tüzel kişiliği oluşturan ortakların ve ihaleye vekâleten teklif verenler dahil) taşınmaz kira sözleşmesinin imzalanması aşamasında ihale tarihi itibariyle yasaklı ve adli sicil kaydı olmadığına dair belge ibraz edilecektir (Adli sicil kaydı bulunanlar bu kayıtla ilgili resmi belgeyi dosyaya koymak zorundadır. Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihalelere katılamazlar)
4.11- Teklif edilecek dükkanın tahmin edilen bedelinin % 30’u tutarında geçici teminat mektubu veya makbuzu, (geçici teminatın banka teminat mektubu olması halinde süresiz olması gerekmektedir) banka dekontu vermek.
4.12- İhale konusu taşınmazın yerinde görülecek ve taşınmazın yerinde görüldüğüne dair şartname ekinde bulunan Yer Görme Belgesini imzalayarak vermek,
4.13- Sözleşme ve Şartnameyi okuyup kabul ettiğine dair şartname ekindeki taahhütnameyi imzalı olarak vermek
4.14- İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin 4’üncü maddede sayılan belgeler ile ortak girişim beyannamesini tekliflerine ekleyeceklerdir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir) (Şartname ekindeki standart doküman ile belgelendirilecektir.)
5- İhaleye posta ile katılmak mümkündür. İhaleye posta ile iştirak edeceklerin şartname hükümlerine göre düzenleyecekleri tekliflerini ihale günü ve saatine kadar ilanda belirtilen adresine, iadeli taahhütlü posta vasıtası ile gönderilecektir. Tekliflerdeki teklif edilen değer, ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postadan meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
6- Üniversitemiz tarafından kiraya verilecek olan taşınmazlar katma değer vergisine tabi olduğundan, ihale bedeli üzerinden ayrıca % 18 oranında KDV alınacaktır. Ancak, Satış Otomatlarının, ihale bedelinden katma değer vergisi ayrıca alınmayacaktır.
7- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 40’ıncı maddesinin ek fıkrası gereği, Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.
8-İhalede en uygun bedel, geçerli olarak teklif edilen bedellerin en yükseğidir.
9-İhale ilanında belirtilmeyen hususlarda şartnamedeki hükümler geçerlidir.
10- Gerçek kişi olup mükellefiyet ve oda kaydı olmayanlardan, ilanda belirtilen 4’üncü maddenin (4.1), (4.7), (4.8) ve (4.9) bentlerinde sayılan belgeler istenmeyecektir.
11-İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını ya da aslı idarece görülerek onaylan

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR