ANTALYA ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ İKTİSADİ İŞLETMESİ

Fotoğraf ve video çekimi hizmeti kiraya verilecektir

ANTALYA ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ İKTİSADİ İŞLETMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Fotoğraf ve video çekimi hizmeti kiraya verilecektir
İşin Yapılacağı Yer
:
Antalya - Kepez
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.05.2019 15:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ANTALYA Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü İktisadi İşletmesi Kültür Mahallesi 3801 Sokak No:2 KEPEZ/ANTALYA
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANTALYA ÖĞRETMENEVİ VE A.S. O. MÜDÜRLÜĞÜ İKTİSADİ İŞLETMESİ
FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİMİ HİZMETİ KİRALAMA İHALESİ

Kurumumuza ait salonlardaki fotoğraf ve video çekimi hizmeti 1(bir) yıllığına kiraya verilecektir.
İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51. Maddesinin 1. Fıkrasının i Bendi Gereği Pazarlık Usulü
İhale Konusu İş: ANTALYA Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne ait salonlardaki fotoğraf ve video çekimi hizmeti kiralama işi
İhale konusu kiralanacak yerin adresi: Kültür Mahallesi 3801 Sokak No:2 KEPEZ/ANTALYA adresinden bulunan idarenin salonlarıdır
İhale konusu iş kiralama süresi: 16.06.2019 tarihinden 15.06.2020 tarihine kadardır.
İhalenin Yapılacağı Yer ve Bilgileri: ANTALYA Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü İktisadi İşletmesi Kültür Mahallesi 3801 Sokak No:2 KEPEZ/ANTALYA Telefon:0 242 227 11 42 Faks: 0 242 227 02 95
İhale Konusu İşin Muhammen Bedeli: 60.000,00-TL (Altmış bin Türk Lirası)
İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat: 29/05/2019 Çarşamba günü saat: 15:30
Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı: Kültür Mahallesi 3801 Sokak No: 2 Kepez / ANTALYA Adresinde Bulunan Antalya Öğretmenevi ve A.S.O. Müdürlüğü İktisadi İşletmesi Satınalma Departmanından 50,00-TL (Elli Türk Lirası) Bedel Karşılığında Temin Edebilir.
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler aşağıdaki gibidir.
İhaleye katılacak olanların gerçek kişi olması halinde Türkiye’de Tebligat için Kanuni İkametgâh ilmühaberi ile nüfus kayıt örneğinin aslı veya arkalı önlü fotokopisi getirilecektir.
Gerçek kişiler ihaleye bizzat katılacaktır.

 1. Tüzel Kişi İse Türkiye’de Tebligat için Adres Göstermek (Adres Beyan Belgesi)
 2. İmza Sirküleri vermesi,
 1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
 2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 1. Diğer Belgeler:
 1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 2. Gerçek kişi veya şahısların bağlı oldukları vergi dairesinden vergi borcu yoktur yazısı
 3. Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış olan sabıka kayıt belgesi ihale tarihinden en geç 2 gün önce alınmış olmalıdır.
 1. Muhammen Bedelin % 3’sı oranında geçici teminat vermesi

İlgili mevzuata göre geçerli banka teminat mektubu verilecek veya İdarenin Öğretmenevi ve A.S.O Müdürlüğü Ziraat Bankası Antalya Üçkapılar Şubesi TR720001001236365531115002 numaralı IBAN hesabına yatırılacaktır.

 1. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneği uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)
 2. İhale Şartnamesi (Her sayfası Ad-Soyad- Firma Unvanı yazılarak kaşelenerek imzalanmış ve zarf içine konulmuş olmalıdır.)
 3. İhale dokümanı satın alındığına dair Fatura
 4. Şekli ve içeriği idarece belirlenen ihale dokümanında yer alan Teklif Mektubu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR