İSTANBUL 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Fatih/Mesihpaşa Mahallesi'nde bina mahkemeden satılıktır

İSTANBUL 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00961298
Şehir : İstanbul / Fatih
Semt-Mahalle : MESİHPAŞA MAH. / KUMKAPI
Kat Sayısı : 6
Toplam m² : 570
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 10.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/24 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
24,150,000 TL
Birinci Satış Günü
:
10.04.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
08.05.2019 10:00
Satış Yeri
:
İstanbul 6.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu B.2 Blok 3 kat- ÇAĞLAYAN İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 6. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/24 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAPU KAYDI :İstanbul İl, Fatih İlçesi, Mesihpaşa Mahallesi Koska mevki763 ada 40 parsel sayılı84,00 m2 miktarlı kagir otel vasıflıtaşınmaz
İMAR DURUMU :Dava dosyası ve satış dosyası içeriğinde bulunan Fatih Belediye Başkanlığı 07/06/2018 tarih ve 111531 sayılı yazısında; Fatih ilçesi Mesihpaşa Mahallesi 763 ada 40 parsel sayılı yer İstanbul IV numaralı, İstanbul I numaralı yenileme alanları, İstanbul II numaralı yenileme alanları KültürVarlıklarını Koruma Bölge Kurullarınca uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04/10/2012 tarihindeonaylananFatih ilçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi Kentsel Arkeolojik 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planında 3.derece koruma bölgesinde, 2. Derece ticaret (T2) alanında kalmakta olupH=15,50 m. irtifa almaktadır. Plan gereği 39 ve 40 parsellerin tevhit şartı bulunmakta olduğu bildirilmiştir.
ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut Bilirkişi Raporunda Taşınmaz;
ANA GAYRİMENKULÜN ÖZELLİKLERİ:
07/06/2018 tarihinde yapılan uzman bilirkişiler marifetiyle yapılan kıymet takdirinde İstanbul ili Fatih ilçesi Mesihpaşa Mahallesi Koska Mevkii 763 ada 40 parsel sayılı yerde tapuya kayıtlı (istanbul ili Fatih ilçesi Mesihpaşa Mahallesi Koska Caddesi no:12 adredisnde) bulunan gayrimenkulun S=84,00 M2 Alana sahip taşınmazın 1 Bodrum Kat + Zemin Kat+4 Normal Kat+ Çati Katından ibaret olan ve betonarme karkas olarak inşaa edilmiş bir bina olduğu, Binanın 3. Sınıf B grubu yapı olduğu, binanın parselin tamamı üzerine oturmuş olduğuzeminde 84,00 m2 alana sahip olduu Binanın yaklaşık 570.00 m2 kapalı alana sahip olduğu, Taşınmazın ana arter yol olan önemli bir cadde üzerinde yer aldığı iyi bir yer ve konumda olduğu, Binanın yapılan işe en uygun ve iyi bir şekilde dekore edildiği, Zemin katın Konfeksiyon mağazası olarak diğer katların ise Swovroom, Depo,Ürün tanıtma ve ürün pazarlama alanları olarak kullanıldığı, Binada WC+LAVABO mahallerinin bulunduğu yine binada Elektrik + Su gibi temel ihtiyaçların bulunduğu, taşınmazın merkezi bir yer ve mevkiide bulunduğu ve bölgenin tüm kamu hizmetlerden yararlandığı, Ulaşım imkanlarıda oldukça elverişli olduğuyakınında ve çevresinnde yoğun şekilde Tekstil işi yapan işyerleri bulunduğu ve taşınmazın bölgenin en önemli ana arterlerinden olan KOSKA CADDESİ üzerinde bulunduğu
GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Dosyada mevcutBilirkişi Raporu ve kıymet takdirine itiraz davası sonucu İstanbul 6.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2018/666 esas2018/849 karar sayılı Kiymet Takdirine itiraz davası sonucu verilen gerekçeli kararına göre taşınmazın değeri 24.150,000,00 TL' sı (YİRMİDÖRTMİLYON YÜZELLİBİNTÜRKLİRASI ) olduğu takdir edilmiştir. KDV ORANI % 18 dir.

SATIŞ ŞARTLARI :
1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazınihalesi 10/04/2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ saat 10,00.’ dan - 10,10’ e kadar, İstanbul 6.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu B.2 Blok 3 kat- ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 08/05/2019 ÇARŞAMBA GÜNÜaynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulmasıve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 08/05/2019 tarihindenönceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek tekliflermalın muhammenkıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler içinAdalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032561) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2018/24 SATIŞ Dosya numarasının Belirtilerekmemurluğumuzun internet emanet hesap numarası TR020001500158007306590478nolu hesabımıza yatırılması gerekmektedir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yineteminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %18 KDV.,‰ 5,69 D.V., ‰ 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. YukarıdaDellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,
AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/24 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.21/02/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR