ÇANAKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Ezine Devlet Hastanesi poliklinik kantini kiraya verilecektir

ÇANAKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00945120
Şehir : Çanakkale / Ezine
Yayınlandığı Gazeteler

SONSÖZ 13.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ezine Devlet Hastanesi Poliklinik Kantini ve Acil Servis BüfesiPoliklinik kantini : 89,96 m2 Kapalı Alan        60 m2 Açık AlanToplam :149,96 m2Acil Servis Büfesi :9,12 m2 Kapalı AlanGenel Toplam : 159,08 m2
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.02.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ezine Devlet Hastanesi Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


EZİNE DEVLET HASTANESİ

TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALESİ

S.N

Mahallesi/Sokağı

Pafta /Cilt No
Ada/ Parsel No. Kiralanacak Kısım
(M2)
Kullanım Amacı Kiralama Süresi
(Yıl)
Yıllık Tahmini Bedeli(TL) Geçici Teminat
(TL)

İhale Tarihi , Saati
01 Camikebir Mah. Bayramiç Yolu 30-29 30 Ezine Devlet Hastanesi
Poliklinik Kantini ve Acil Servis Büfesi
Poliklinik kantini : 89,96 m2 Kapalı Alan 60 m2 Açık Alan
Toplam :149,96 m2
Acil Servis Büfesi :9,12 m2 Kapalı Alan
Genel Toplam : 159,08 m2
Poliklinik Kantini ve Acil Servis Büfesi
3 (Üç) YIL
168.454,93 33.691,00 26.02.2019 10:30


Yukarıda niteliği belirtilen taşınmaz malın kiralama ihalesi, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşısında yazılı tarih ve saatte belirtilen tahmini bedel üzerinden, Ezine Devlet Hastanesi Toplantı Salonu Camikebir Mah. Bayramiç Yolu Üzeri Ezine / ÇANAKKALE adresinde, Ezine Devlet Hastanesi teşekkül edecek komisyon huzurunda Ezine Devlet Hastanesi Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar :
a) İstekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ezine Devlet Hastanesi Satın Alma Birimine ihale evrak dosyasını teslim edecekler veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri evraklarını iadeli taahhütlü posta yolu ile gönderebileceklerdir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı taktirde ihale dosyasının içinde teklif mektubunu da sunacaktır. Bu durumda posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.
b) Geçici teminat; tahmini bedelin en az %20’si oranında 33.691,00 (Otuzüçbinaltıyüzdoksanbir Türk Lirası) Ezine Devlet Hastanesinin Çanakkale Halk Bankası Şubesi TR2300 0120 0963 8000 0500 0054 nolu hesabına geçici teminatın yatırıldığına dair dekont aslı veya 2886 sayılı Kanunun 26. Maddesine göre düzenlenmiş süresiz (mektup üzerinde süresiz ibaresi olacak şekilde) geçici teminat mektubu.
c) Doküman alındığına dair makbuz. (Teklif dosyası içinde sunulacak olup teklif dosyası içerisinde sunulmadığı taktirde istekli ihale dışı bırakılacaktır.)
d) Gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdan sureti fotokopisi, tüzel kişi olması halinde ise vergi kimlik numarasını gösterir belge.
e) Tebligat için ikametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan alınacak)
f) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından yada esnaf ve sanatkarlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2-Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


g) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
i) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına (özel hukuk tüzel kişilerde tüm ortaklar dahil) dair Savcılıktan son altı ay içinde (ilk ilan tarihinden geriye dönük altı ay) alınmış adli sicil kayıt örneği,
j) Gerçek kişilerden, resmi kurumlardan alınmış kantin işletmeciliği, kantin işletmeciliği ustalık belgesi veya diploması,
k Özel hukuk tüzel kişilerinin ana sözleşmelerinde kantin işletmeciliği ya da kantin işletmeciliğini karşılayan (fabrika, okul veya işyeri kantinleri vb.) faaliyetleri arasında yer aldığına dair ana sözleşmesinin yayınlandığı ticaret sicil gazetesi veya ilgili evrak,
l) İlk ilan tarihi itibari ile vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge (İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi bir gün vergi daireleri veya resmi internet sitesinden alınabilir)
m) İlk ilan tarihi itibari ile SGK borcu bulunmadığına dair belge (İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dâhil olmak üzere herhangi bir gün SGK veya resmi internet sitesinden alınabilir)
n) İhaleye katılacak istekliler kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığı sorgulanacaktır. Yasaklı olan isteklinin şartları tam olsa bile ihale dışı bırakılacaktır.
o) Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilemez.
p) İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç vb. ihaleyi kazanacak yüklenici tarafından ödenecektir.
q) İhale dokümanı, idare web sitesinde ve idarenin adresinde görülebilir ve 10,00 TL (On Türk Lirası) karşılığı Ezine Devlet Hastanesi Satın Alma Biriminden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı alması zorunludur.
r) İhaleye iştirak edeceklerin, ihale tarih ve saatinden önce istenen evrakları dosya halinde Ezine Devlet Hastanesi Satın Alma Birimine teslim edilmesi gerekir. Satın Alma Birimi dışında dosya teslimi olmayacaktır. Belirtilen saatten sonra ihaleye iştirak etmek isteyenler kabul edilmeyecektir.
Ayrıca ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR