ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ESKİ)

Eskişehir'de kaynak suyu kiraya verilecektir

ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ESKİ)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Eskişehir İli Günyüzü İlçesi Gecek Mahallesi sınırları içerisinde kalan 1727 parselde (Özel Mülkiyette) bulunan kaynak suyunun Q=1 lt/sn.lik kısmının 3 yıl süre ile  kiralanması işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.08.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SALONU ORHANGAZİ   MAHALLESİ  ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ – ESKİŞEHİR
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KAYNAK SUYU KİRALANMASI İHALESİ


ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdürlüğümüzce Eskişehir İli Günyüzü İlçesi Gecek Mahallesi sınırları içerisinde kalan 1727 parselde (Özel Mülkiyette) bulunan kaynak suyunun Q=1 lt/sn.lik kısmının 3 yıl süre ile kiralanması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile açık artırma şeklinde ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin
a) Adresi : ORHANGAZI MAHALLESI ÖMÜR MEVKII ARITMA TESISLERI
26160 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 2223243020 - 2223242429
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@eskisehir-eski.gov.tr


2- İhale konusu kiralamanın :
a) Kiraya verilecek içme suyu kaynağının:
İli : Eskişehir
İlçesi : Günyüzü
Mahalle : Gecek
Mevkii : Gerizyolu
Pafta No./Cilt No : j27b11d
Ada No./Sayfa No : -/1697
Parsel No./Sıra No : 1727/-
Konumu : Y=392446, X=4358825
Kaynağın Debisi :1 lt/sn
Kiralanacak Debi :1 lt/sn
Niteliği : Eskişehir İli Günyüzü İlçesi Gecek Mahallesi sınırları içerisinde kalan 1727 parselde (Özel Mülkiyette) bulunan kaynak suyunun Q=1 lt/sn.lik kısmının 3 yıl süre ile kiralanması

b) Muhammen Bedeli : 217.050,00.-TL/yıl x 3 = 651.150,00.-TL
c) Geçici Teminat Tutarı : 6.511,50.-TL (1 Yıllık Muhammen Bedel üzerinden hesaplanmıştır.)

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SALONU ORHANGAZİ
MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ – ESKİŞEHİR

b) Tarihi ve saati : 27.08.2019 saat:14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1. Gerçek kişi olması halinde,
-T.C. kimlik numarasını içeren tasdikli Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi,
- İkametgah Belgesi
- İlk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi
- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
4.2. Tüzel kişi olması halinde,
-İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
-İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
4.3. Bu iş için yatırılan geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, (Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ.Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek,işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir ) taşıması gerekmektedir.)


5. İhale dokümanının görülmesi ve alınması:
-İhale ile ilgili şartname mesai saatleri dahilinde E.S.K.İ. Genel Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü’nde görülebilir ve bedelsiz olarak alınabilir.

6. İhale zarflarının teslimi:
İhale zarfları ihale tarih ve saatine kadar E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese posta veya kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta veya Kargo ile yapılacak müracaatlarda ihale zarfının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7.Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR