TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ergene/Marmaracık mahallesinde restaurant belediyeden kiralanacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İşin Yapılacağı Yer
:
Marmaracık
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.11.2018 09:45
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
21.11.2018 17.00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYRULUR


Madde 1 Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Marmaracık mahallesinde bulunan tapuda; 316 ada, 10 parselde kayıtlı ‘‘Marmaracık Gölet Çevresi Mesire ve Park Alanı’’ olarak Tekirdağ Su ve Kanalisazyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) tarafından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen toplam 79.754,57 m² arsa vasıflı taşınmaz içerisindeki, Marmaracık mahallesi, 14 cadde dış kapı no:52/1 adresindeki 1 bodrum ve 1 zemin kattan ibaret toplam 2 katlı taşınmazın içkili restaurant-cafe ve bar olarak kullanılmak üzere aşağıda belirtilen şartlar dahilinde 3 (üç) yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile kiraya verilecektir. Kira bedeli aylık peşin olarak ödenecek olup, 2 nci ve 3 üncü yıllara ait kira artışı TÜİK tarafından belirlenen ÜFE oranında yapılacaktır. Kira bedeline KDV dahil değildir.
Madde 2- Kiralanacak taşınmazın; ilçesi, mahallesi, kullanım amacı, no’su, m²’si, aylık muhammen ihale bedeli, %3 geçici teminatı, ihale saati aşağıda gösterilmiştir:


İlçesi

Mahallesi

Kullanım Amacı

Numarası

Yüzölçümü
Muhammen İhale Bedeli (Aylık) % 3 Geçici Teminat Bedeli
İhale Saati
Ergene Marmaracık İçkili Restaurant-Cafe ve Bar 52/1 1.777,40m² Kapalı 8.000,00TL 8.640,00 TL. 09.45


Madde 3-İhaleye ait şartname, mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nda görülebilir. Şartname bedeli 250,00-TL. olup, ihaleye katılanların şartnameyi alması mecburidir. İhale 22 Kasım 2018 Perşembe günü saat 09.45’te Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantı salonunda başlatılacaktır.
Madde 4-İhaleye katılmak isteyenlerin, aşağıdaki belgeleri 21 Kasım 2018 Çarşamba günü mesai saati (17:00) sonuna kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nda görevli personele teslim etmeleri ve ihale saatinde Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
1-)Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi aslı veya idarece onaylanmış sureti ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı. (Gerçek kişiler için.)
2-)Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge,(İstekli tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir.)
3-)Geçici teminatı yatırdığına dair belge aslı ve şartname (varsa eklerinin) satın alındığına dair belge aslı. (İhaleye katılacak olanların geçici teminatı ve şartname bedelini yatırarak 21 Kasım 2018 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar dosya teslim etmeleri zorunludur.)
4-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi aslı veya idarece onaylanmış sureti ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı. (2018 yılı Kasım ayına ait olacak)
a) Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge aslı veya idarece onaylanmış sureti ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı.
b) Tüzel kişi olması halinde: Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya idarece onaylanmış sureti ile Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya idarece onaylanmış sureti ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı.
5-) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.(İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verir. Ayrıca grubun bütün ortakları kiralayan idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)
a) Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından şartnamenin 7 nci maddesindeki (1, 2, 4.a, 4.b, 6, 7, 8, 9, 10) esaslara göre temin edilecek belge asılları veya idarece onaylanmış sureti ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı.
6-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
a-) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi aslı veya idarece onaylanmış sureti.
b-) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri aslı veya idarece onaylanmış sureti.
7-) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekliye ait imza beyannamesi ya da imza sirküsü ile istekli adına katılan kişinin katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ve noter tasdikli imza sirküsü aslı veya idarece onaylanmış suretleri.
8-) Bağlı bulundukları Vergi Dairesinden kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair alınmış belge aslı veya idarece onaylanmış sureti ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı. (2018 yılı Kasım ayına ait olacak)
9-) Bağlı bulundukları SGK’dan kesinleşmiş SGK pirim borcu olmadığına dair alınmış belge aslı veya idarece onaylanmış sureti ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı.. (2018 yılı Kasım ayına ait olacak)
10-) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine kira borcu olmadığına dair belge aslı. İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR