TOKAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Erbaa Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan kantin, büfe ve çay ocağı kiraya verilecektir

TOKAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00964212
Şehir : Tokat / Merkez
Semt-Mahalle : HOCAAHMET MAH. / GEYRAS
Yayınlandığı Gazeteler

TOKAT HABER 15.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TOKAT HABER 21.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.03.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hoca Ahmet Mah. Mesrur Gür Genç Cad. No:4 TOKAT(İl Müdürlük Hizmet Binası)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
TOKAT VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

Erbaa Devlet Hastanesi Kantin (Kafeterya), Büfe ve Çay Ocağı kiralama işi İhale İlanı Tokat İli, Erbaa İlçesi, Evyaba Mahallesi Bozkaya Mevki Erbaa Devlet Hastanesi bünyesinde Kantin (Kafeterya), Büfe ve Çay Ocağı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 maddeleri gereğince Kapalı teklif açık artırma usulü ile ihale yapılarak, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Yönetmeliği çerçevesinde üçüncü şahıslara kiralamak suretiyle işletilecektir
1- İhale konusu iş: Erbaa Devlet Hastanesi Kantin (Kafeterya), Büfe ve Çay Ocağı Kiralama İşi
2-İşin süresi: 36(otuzaltı) ay
3- İhalenin Yapılacağı Yer: Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi
İhalenin yapılacağı adres: Hoca Ahmet Mah. Mesrur Gür Genç Cad. No:4 TOKAT(İl Müdürlük Hizmet Binası)
4-Kira Tespiti Komisyonca belirlenen tahmini bedel: 12 aylık tahmini (Elektrik, Su, Yakıt giderleri hariç) kira bedeli 121.767,97- TL (Yüzyirmibirbinyediyüzatmışyedi Türklirası doksanyedi kuruş)
5- İhalenin Yapılacağı Tarih/Saat: 28.03.2019 Perşembe günü saat 10.00 de
6-Kapasite Personel Mevcudu: Tahmini 520-550 kişi olup, günlük ortalama 2500-3000 ayaktan hasta, günlük ortalama 800-1000 ve üzeri yatan hasta ve hasta yakınları sirkülasyonu mevcut
7- Kantin Alanı: 120,32 m2 kapalı alan
8-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

  1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

  2. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi;

  3. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  4. Şekli ve içeriği idarece verilen örnek teklif mektubu.

  5. Geçici teminatı 18.265,00-TL (Onsekizbinikiyüzatmışbeş Türklirası) tutarı Halk Bankası Tokat Şubesi TR91 0001 2009 6680 0005 0001 35 Iban hesabına veya Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılacaktır. İdarece verilen Örnek Geçici teminat (tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri ihale tarihi itibariyle en az 3 (üç) ay süre ile ilanda belirtilen teminat bedeli kadar teminat mektubu ve banka teyit yazısı veya hazine müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

  6. Tebligat için Türkiye de Adres beyanı T.C. Kimlik Numarası Telefon ve Fax numaraları.

  7. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi;

Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
h) Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve / veya sanayi Odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge;
ı) İhale dokümanı satın alındığına dair belge;
i) İşletmeyi yüklenecek olan firma veya gerçek kişi ihale tarihi itibari ile son on (10) yıl içerisinde kantin büfe çay ocağı kahvehane lokanta ve restorant işletmeciliği konusunda en az 1 (bir) yıl iş deneyim belgesi veya bu konu ile faaliyet gösterdiğine dair belgeyi sunmalıdır.
J) Cumhuriyet başsavcılığından alınacak sabıka kaydı olmadığına dair belge
9- İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameleri mesai saatleri dahilinde Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Satın alma Komisyon Başkanlığında bedelsiz görülebilir veya ilgili hesaba 100 (yüz)TL yatırarak temin edilebilir
10-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı devlet ihale kanunun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.
11- Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon sorumluluk kabul etmez
12-Her türlü vergi, resim, harç ve benzeri alıcısına aittir
13-Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
14- İhaleye iştirak edenler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 maddeleri açık teklif usulü ve Sözleşmedeki genel hükümleri ve kantin kiralama işine ait şartnamedeki genel ve özel şartların tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılırlar.
15- Bir yıllık ihale bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı ) oranında kesin teminat alınacak.
16- Tahmin edilen bedel 12 aylık olup, işin süresi 36 aydır. Buna göre İkinci ve müteakip yıllar kira bedelleri, cari yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca artışın yapılacağı ayda yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) oranında artırılması suretiyle hesaplanır.
17-Sözleşme imzalanması ve yer teslimi yapıldıktan sonra başlayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR