ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Elbistan Belediyesine ait taşınmazlar kiraya verilecektir

ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Güneşli Mahallesi (tapunun 53 ada 2 nolu parselde kayıtlı) 85m2’lik taşınmaz, Güneşli Mahallesi, (tapunun 42 ada 5 nolu Parselde kayıtlı) H.Ahmet Yesevi İş hanı zemin katta bulunan 55 nolu 74m2’lik taşınmaz, Güneşli Mahallesi (tapunun 43 ada 1 nolu Parselde kayıtlı) Örnek İşhanı ikinci katta bulunan 60 nolu 105m2’lik ile 61 nolu 105m2’lik taşınmaz, Söğütlü Mahallesi ana cadde üzerinde bulunan 28m2’lik taşınmaz ve Söğütlü Mahallesi ana cadde üzerinde bulunan 56m2’lik taşınmaz (fırın)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.11.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Elbistan Belediyesi Meclis salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

  1. – İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Güneşli Mahallesi (tapunun 53 ada 2 nolu parselde kayıtlı) 85 m2’lik taşınmaz, Güneşli Mahallesi, (tapunun 42 ada 5 nolu Parselde kayıtlı) H.Ahmet Yesevi İş hanı zemin katta bulunan 55 nolu 74 m2’lik taşınmaz, Güneşli Mahallesi (tapunun 43 ada 1 nolu Parselde kayıtlı) Örnek İşhanı ikinci katta bulunan 60 nolu 105 m2’lik ile 61 nolu 105 m2’lik taşınmaz, Söğütlü Mahallesi ana cadde üzerinde bulunan 28m2’lik taşınmaz ve Söğütlü Mahallesi ana cadde üzerinde bulunan 56 m2’lik taşınmaz (fırın), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile kiraya verilecektir.

  1. – İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT:

İhale 20/11/2019 Tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde Elbistan Belediyesi Meclis salonunda yapılacaktır.

S.NO

MAHALLE

ADA-PARSEL

M2

KONUMU

YIL

MUH.BED.

GEÇ.TEM.

İH.SAATİ

1

GÜNEŞLİ

53-2

85m2

İŞYERİ

1

8.500.00 TL

255.00 TL

14:30

2

GÜNEŞLİ

42-5 (55 NOLU)

74m2

İŞYERİ

1

7.875.00 TL

236.25 TL

14:45

3

GÜNEŞLİ

43-1 (60 NOLU)

105m2

İŞYERİ

1

7.750.00 TL

232.50 TL

15:00

4

GÜNEŞLİ

43-1 (61 NOLU)

105m2

İŞYERİ

1

7.750.00 TL

232.50 TL

15:15

5

SÖĞÜTLÜ

28m2

İŞYERİ

1

1.200.00 TL

36.00 TL

15:30

6

SÖĞÜTLÜ

56m2

İŞYERİ

1

2.400.00 TL

72.00 TL

15:45


3- TAŞINMAZLARIN KİRALAMA SÜRESİ:
Şartnamenin birinci maddesinde bilgileri yazılı olan 53 ada 2 nolu parsel üzerinde bulunan 85m2’lik taşınmaz, 1 (bir) yıl süre ile diğer taşınmazlar ise 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilecektir. Kira süresi sözleşme tarihinden itibaren başlayacaktır.

4- İHALE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI, KESİN TEMİNAT’A
İLİŞKİN ESASLAR
a) İhaleye katılmak isteyenlerin 1 yıllık muhammen bedeli üzerinden % 3 oranındaki geçici teminatı İhale saatinden önce Belediyemizin T. Halk Bankası Elbistan Şubesindeki TR39 0001 2009 4730 0004 0000 36 nolu İBAN hesabına yatırmış olmaları veya bu maddenin c/2 ve c/3 nolu bentlerindeki teminat olarak kabul edilecek değerleri vermeleri gerekmektedir.
b) İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme yapılmasından önce toplam (1 yıllık) ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınacaktır.
c) Teminat olarak;

  1. Tedavüldeki Türk Parası,

  2. Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

  3. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

Kabul edilecektir.
ç) İhale üzerinde kalan istekli, onaylanan ihale kararlarının itibaren 15 iş günü içinde kesin teminatı yatırmak, kira sözleşmesini notere onaylattırmak ve ihaleyle ilgili vergi, resim, harçları ödemek zorundadır.
d) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir.
5- KİRA ARTIŞ ORANI VE ÖDEME ŞEKLİ:
a) Birinci yılın kira bedeli, KDV, Tellâliye ile Sözleşmeye ve İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi, sözleşmenin imzalanmasından önce peşin olarak ödenecektir.
b) İkinci ve üçüncü yıllar kira bedelleri, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın, bir önceki yıla ait kira bedelinin yıllık Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi oranında arttırılması suretiyle her yıl sözleşme tarihinde ödenecektir.
c) Belirlenen muhammen bedel, KDV ve Tellâliye hariç fiyatlarıdır. Bu fiyatlara ihale bedeli üzerinden KDV, Tellâliye, Sözleşmeye ve İhale kararlarına ait damga vergisi eklenecektir.
ç) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat idare hesabına gelir kaydedilir.

6- KİRALANANIN KULLANIM ŞEKLİ
a) Kiracı, idarenin yazılı muvafakati olmaksızın kiralananı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanım hakkı ve sözleşmeyi bir başkasına devredemez, hiçbir şekle başkasına işgal ettiremez, kullandıramaz, iş ortağı ve kar ortağı olamaz. Tespit edildiği takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat idare hesabına gelir kaydedilir.
b) İdarenin talebi halinde, Kiracıdan işyerini tahliye etmesini istemesi durumunda kiracı iş yerini en geç 10 gün içerisinde tahliye etmek zorundadır. Kiracının Belediyeye ödediği kira bedeli hesaplanarak kiracının borcu varsa en geç 15 gün içerisinde ödemesi ve kira alacağı varsa hesaplanıp iade edilecektir.
7- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR:
a) İhaleye gerçek kişi olarak katılması halinde;
1- Nüfus cüzdan sureti,
2- Tebligata esas ikametgâh belgesi veya Ek.1 de yer alan formata uygun işyeri adres beyanı,
3- İhaleye ortak olarak girenler için, noter onaylı adi ortaklık sözleşmesi,
b) İhaleye tüzel kişi olarak katılması halinde;
1- Tüzel kişiliğin son ortaklık durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
2- Tüzel kişiliği temsile yetkili kişiye ait imza sirküleri,
c) Geçici teminatın ödendiğine dair alındı belgesi veya banka dekontu,
ç) Belediyeye borcu olmadığına dair belge,
d) İhale şartname bedelinin ödendiğine ilişkin makbuz,
e) 2886 sayılı kanunun 84. maddesi gereğince (tüzel kişiler ve ortaklıklarda ortaklar ve temsile yetkili kişiler dâhil) ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanname,
f) İhaleye vekâleten girenler için noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi
İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale saatine kadar Elbistan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır.
8- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:
A) İhaleyi yapan idarenin;
a) İta amirleri,
b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,
ç) (a), (b) ve bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),
B) 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar,
C) Elbistan Belediyesine doğrudan veya dolaylı (şirket ortağı vb.) olarak borcu olanlar bu borçlarını ödemedikçe ihaleye katılamazlar.
9- SÖZLEŞME YAPILMASI:
Kiracı, onaylanan ihale kararının kendisine bildirilmesini izleyen 15 iş günü içerisinde:
a) Kesin Teminat verecek
b) Kendisine ait olan vergi, resim ve harç giderlerini yatırmak zorundadır.
c) Kiracı; Noterce onaylanacak sözleşmenin giderlerini notere ödemek zorundadır.
ç) Kiracı 15 günün sonunda yukarıda istenilen yükümlülüklerinin her hangi birini yerine getirmediği takdirde protesto çekmeye ve hüküm alamaya gerek kalmaksızın geçici teminat gelir kaydedilir ve şartname hükümleri uygulanır.

Söz konusu yerde bulunan taşınmazlarda LPG Tüp Bayii ve Tekel Bayii işletilmesi yasaktır.
İhale ile diğer şartlar İhale idari şartnamesinde mevcut olup;
İlgililere ilanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR