KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Dükkanların satışı yapılacaktır

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00822962
Şehir : İstanbul / Küçükçekmece
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNBOYU 14.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GÜNBOYU 16.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
8 adet dükkan
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.07.2018 10:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
05/07/2018 10:00 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
İSTANBUL İLİ KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ, BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 8 ADET DÜKKANIN SATIŞ İHALESİ


İLÇE
MEVKİİ
DÜKKAN NO.
HİSSE
PAYI
(m²)

DEPO
ALANI
(m²)

NET
ALAN
(m²)

BRÜT
ALAN
(m²)

MUHAMMEN
SATIŞ BEDELİ
(TL)

GEÇİCİ
TEMİNAT
(TL)
ŞARTNAME
BEDELİ
(TL)
Küçükçekmece
Yenimahalle
109 23.90m² 39.15 m² 74.89 m² 96.82 m² 510.000,00 TL 15.300,00 TL
150,00 TL
110 25.84 m² 42.35 m² 80.96 m² 104.68 m² 530.000,00 TL 15.900,00 TL
111 32.92 m² 52.7 m² 103.3 m² 132.65 m² 600.000,00 TL 18.000,000TL
112 37.22 m² 60.02 m² 116.61 m² 150.23 m² 650.000,00TL 19.500,00TL
113 37.22 m² 60.01 m² 116.59 m² 150.21m² 650.000,00TL 19.500,00TL
114 32.92 m² 52.7 m² 103.12 m² 132.64m² 600.000,00TL 18.000,00TL
115 26.20 m² 41.47 m² 82.09 m² 105.32 m² 530.000,00TL 15.900,00TL
116 23.85 m² 39.01 m² 74.73 m² 96.58 m² 510.000,00TL 15.300,00TL

  1. Yukarıdaki nitelikleri ve muhammen bedeli belirtilen 8 adet dükkanın satış ihalesi her bir dükkan için ayrı ayrı olmak üzere, 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesine göre, “Açık Teklif Usulü” ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
  2. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

* Başvuru dilekçesi,
* Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,
* Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.
* Geçici Teminat makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,
* Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)
* Nüfus Müdürlüğünden ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah Belgesi
* Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi
* İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve
imza örneği,
* Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/ veya Sanayi veya Esnaf
Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna
dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,
* İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
* Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri
* Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli
vekaletnamesi.
* İhale yerli isteklilere (T.C Vatandaşı) açık olacaktır.
* Şartname alındı makbuzu.
* Borcu yoktur belgesi.(Belediyeden alınacak)

Taşınmazların satış ihalesine teklif verecekler; yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak dosyayı hazırlayarak, ihale günü tarih ve saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
3) Bu ihaleye katılacaklar Geçici Teminat bedelini nakit olarak yatırmak istediklerinde, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alacakları tahakkuk makbuzu ile birlikte bedelini Belediyemiz veznesine yatırarak makbuzlarını temin edebilirler. Geçici Teminat bedeline ilişkin Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı Yasanın 26. ve 27. maddesi, bu kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, Banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.
4) İhaleye katılacaklar Geçici Teminat bedelini nakit olarak yatırmak istediklerinde Belediyemiz Veznesine yatırarak makbuzlarını temin edebilirler.
5) Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6) İhaleyi yapıp yapmamakla ve uygun bedeli tespitte idare serbesttir.
7) İhale 05/07/2018 tarihinde saat 10:00 ‘da Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacaktır.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR