EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Dükkan, işyeri, büfe nitelikli taşınmazlar kiraya verilecektir

EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00875953
Şehir : Balıkesir / Edremit
Yayınlandığı Gazeteler

EGE GÜNDEM 12.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
EGE GÜNDEM 17.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Dükkan, işyeri, büfe
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.10.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Edremit Belediyesi Encümeni huzurunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ MAL KİRALAMA
İHALE İLANI


Madde 1- Mülkiyeti Edremit Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait aşağıda Mahallesi, Niteliği, Ada ve Parsel Numaraları bulunan taşınmazlar Belediye Meclisinin 01.12.2016 tarih ve 633 sayılı kararı gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince, 24.10.2018 Çarşamba günü (sıra nosuna göre), Saat 10.30’ da başlamak üzere aşağıda tabloda belirtilen süreyle kiraya verilecektir.
Madde 2- Tespit edilen Muhammen Bedel ve Geçici Teminat miktarları aşağıda yer almaktadır.

S. No Mahallesi Niteliği Ada No Parsel No Muhammen Bedel
(Aylık)
Geçici Teminat
(% 3)
Kira Süresi
1 İskele Mahallesi Atatürk 1. Sokak No:10/401 İş Yeri 951 1 656,25-TL 1.181,25-TL 5 Yıl
2 Gazicelal Mahallesi Prof.Dr. Necmettin ERBAKAN Caddesi No:17/A Dükkân 472 1 546,88-TL 984,38-TL 5 Yıl
3 Güre Cumhuriyet Mahallesi Barış 4. Sokak No:3 Dükkân 277 3 768,75-TL 1.383,75-TL 5 Yıl
4 Akçay Mahallesi Cumhuriyet Blv. No:43/C Dükkân 1166 484 662,50-TL 1.192,50-TL 5 Yıl
5 Çamlıbel Mahallesi Emek Caddesi No:1/1 Büfe 536 12 387,50-TL 697,50TL 5 Yıl
6 Çamlıbel Mahallesi Emek Caddesi No:1/1 Bay-Bayan WC ve Engelli WC 536 12 425,00-TL 765,00-TL 5 Yıl

Madde 3- İhale Edremit Belediyesi Encümeni huzurunda 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi çerçevesinde Açık Teklif Usulü (arttırma) ile yapılacaktır.
Madde 4- İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74. Maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak,
Ayrıca;

  1. Nüfus Müdürlüğü’nden alınacak Nüfus Kayıt Örneği
  2. Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,
  3. Gerçek kişilerin nüfus cüzdan fotokopisi
  4. Noter tasdikli imza sirküleri,
  5. Geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz,
  6. Edremit Belediyesine borcu olmadığına dair (Emlak, Kira, vb.) Edremit Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış resmi yazılar,
  7. Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevliler belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri,
  8. Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, vermeleri şarttır.

Madde 5- İhale dokümanı Edremit Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir ve temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyenler ihale dokümanını almak zorundadır.
Madde 6- İstekliler ihaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda açıklanan biçimde hazırladıkları tekliflerini ihale tarih ve saatine kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne sunmak zorundadır. Bu saatten sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT)’nin ulusal saat ayarı esas alınır.
Madde 7- Karar pulu, Tellaliye, Kesin Teminat, Noter ücreti gibi giderlerin tümü kiracıya aittir.
Madde 8-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR