DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Dörtyol Belediyesine ait işyerleri kiraya verilecektir

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Dörtyol Belediye Başkanlığı'na ait çeşitli işyerleri kiraya verilecektir
İşin Yapılacağı Yer
:
Dörtyol
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.09.2019 13:20
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Numune evler Mahallesi İstasyon Caddesi No:50 Dörtyol / HATAY
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ MAL KİRA İLANI1- Kullanımı Dörtyol Belediyesine ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulüne göre ihale ile kiraya verilecektir. İhaleler, gösterilen tarih ve saatte Numune evler Mahallesi İstasyon Caddesi No:50 Dörtyol / HATAY adresinde bulunan Dörtyol Belediye binasında Encümen Toplantı Odasında yapılacaktır.

İhaleye Verilecek İşyeri Adresi Muhammen Bedeli Geçici Teminat İhale Tarih ve Saati
Özerli Mah. Deniz Cad. No:35 3.300,00TL 99,00 TL 04.09.2019 - 13:20
Özerli Mah.Mustafa Kemal Duduoğlu Bul.No:157/6 2.750,00TL 83,00 TL 04.09.2019 - 13:40
Sanayi Mah. Eski Pazar Yeri B-Blok No:1 9.500,00TL 285,00 TL 04.09.2019 - 14:00
Numuneevler Mah. Doğanay Öçgüder Cad. 14 Ada 17 Parsel No:1 3.850,00 TL 115,00 TL 04.09.2019 - 14:20
Numuneevler Mah. Doğanay Öçgüder Cad. 14 Ada 17 Parsel No:8 3.850,00 TL 115,00 TL 04.09.2019 - 14:40
Kuzuculu Mah. A.Karaca Cad. B-Blok Z.Kat. No:1 3.000,00 TL 90.00 TL 04.09.2019 - 15:00
Kuzuculu Mah. A.Karaca Cad. C-Blok Z.Kat. No:1 2.400,00 TL 72,00 TL 04.09.2019 - 15:20
Kuzuculu Mah. A.Karaca Cad. C-Blok Z.Kat. No:2 2.500.00 TL 75,00 TL 04.09.2019 - 15:40
Kuzuculu Mah. A.Karaca Cad. C-Blok Z.Kat. No:3 3.000,00 TL 90,00 TL 04.09.2019 - 16:00
Numuneevler Mah.İstasyon Cad.219 Ada 309 Parselde bulunan İş Yeri 3.250,00TL 98,00TL 04.09.2019 - 16:201- İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Dörtyol Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde görebilir; Taşınmaz Mal Kira Şartnamesini 100,00.TL (yüz) ücret karşılığında satın alabilirler.
2- Kiraya verilecek taşınmazların muhammen bedelleri ve geçici teminat miktarları yukarıdaki Maddedeki tabloda gösterilmiştir.
İsteklilerin ihaleye katılmak için her bir taşınmaz için ayrı ayrı olacak şekilde muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı ihale saatine kadar nakden belediyemiz veznesine yatırmaları ve ihale için istenilen belgeleri en geç ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur. Verilen bu süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.
3- İhale Dosyasında Aranacak Belgeler.
a- Gerçek kişinin veya tüzel kişi yetkilisinin vukuatlı aile nüfus kayıt örneği
b- Gerçek kişinin veya tüzel kişi yetkilisinin ikametgâh belgesi
c- İhale şartnamesinin satın alındığını gösteren makbuz,
d- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,
e- Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi
f- Vekâleten katılanlar için Noterden onaylı vekâletname,
g- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belge,
h- Gerçek Kişinin kendisi ve nüfus kaydında belirtilen kişilerin; Tüzel Kişiliğin, yetkilisinin ve yetkilisinin nüfus kayıt örneğinde belirtilen kişilerin Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Belediye Başkanlığından alınacak)
İstekliler yukarıda yazılı belgeleri bir dosya halinde ihale günü ve saatine kadar İhale Komisyonu adına Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
4- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR