DİYARBAKIR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Diyarbakır'da çay ocaklarının işletme hakkı kiraya verilecektir

DİYARBAKIR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00980769
Şehir : Diyarbakır
Yayınlandığı Gazeteler

DİYARBAKIR ÖZGÜR HABER 12.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.04.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü İnönü cad No:65 Kat:2 Sur/Diyarbakır (İrtibat Telefonları: 0-412-2511336, faks 0-412-2511039 dir. )
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiraya Verme

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

DİYARBAKIR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI POSTA İŞLEME VE DAĞITIM MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ÇAY OCAKLARININ İŞLETME HAKKININ
DİYARBAKIR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜNCE KİRAYA VERİLECEKTİR


1-Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü İnönü Cad. No:65 ile Şanlıurfa yolu üzeri 6.KM.No:166 Kaya pınar Posta İşleme ve Dağıtım Merkez Müdürlüğünün hizmet binası adresinde bulunan İdaremiz mülkiyetindeki 2(iki) adet çay ocağı kapalı zarf teklif vermek suretiyle kiraya verilecektir.
2-İhalenin yapılacağı yer: Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü İnönü cad No:65 Kat:2 Sur/Diyarbakır
(İrtibat Telefonları: 0-412-2511336, faks 0-412-2511039 dir. )
3-İhale konusu taşınmaza ait ihale şartnamesi Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü Destek Hizmetleri ve Ulaşım Müdürlüğünde çalışma saatleri içerisinde ücretsiz olarak incelenebilecektir. Ancak, İhaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını KDV dâhil 50,00 TL bedel ile satın almaları zorunludur.
4- İhalesi yapılacak olan çay ocağının bulunduğu Başmüdürlük hizmet binasında ihale tarihi itibariyle 82(seksen iki) Posta İşleme ve Dağıtım Merkezi hizmet binasında ihale tarihi itibariyle 267(İki yüz altmış yedi) personel çalışmaktadır.
5- Çay ocağının kira bedeli; ihale sonucunda belirlenen bir bardak çay fiyatının Başmüdürlük binası için KDV dâhil 150 katı PİDM binası için KDV dâhil 600 katıdır.
6-İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için gerekli belgeler;
a-)Kanuni ikametgâh belgesi ile Gerçek kişilerin TC kimlik numarası veya vergi numarası gösteren belge
b-)Tebligat için adres beyanı telefon numarası veya varsa faks numarası ile elektronik posta adresi
c-)Tüzel kişi olması halinde 6-a bendi hariç tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti,
d-)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri,

d-1-)-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi
d-2-)Tüzel kişi olması halinde şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumunun gösterir ticaret sicil gazetesi aslı ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
e-)Şekli ve içeriği ihale şartnamesinde belirtilen esaslara göre hazırlanacak teklif mektubu,
f-)Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi veya sirküleri,
g-)İdari şartnamenin 11.nci maddesinde yazılı 500X2=1000,00.-TL’lik (bin lira ) geçici teminat alındı makbuzu veya banka teyit yazısı ile birlikte banka teminat mektubu,
h-) ihale dokümanı satın alındığına dair alındı makbuzu.
İhaleye katılacak gerçek kişi veya vekili veya tüzel kişi adına vekâleten katılacak kişiye ait;
j-)Nüfus cüzdanı örneği;
k-)Gerçek veya Tüzel kişiye ait ile birlikte en geç ihale günü saat 10.00’a kadar Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü Destek Hizmetleri Servisine teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İhaleye gireceklerin tevdi edecekleri belgeler asıl veya noter tasdikli olacak fotokopi olarak verilecek belgeler hiç verilmemiş sayılacaktır.

7-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 30 gündür.
8-Kiralama ile ilgili ihale 25.04.2019 günü saat 10.00 de Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü 2.kat toplantı salonunda yapılacaktır.
9-Kiralama süresi 2 (iki) yıldır.
10- İsteklinin, ihale sonuçlanıncaya kadar herhangi bir sebeple teklifinden vazgeçmesi halinde, isteklinin geçici teminatı ihtara, protesto çekmeye, hüküm almaya gerek kalmaksızın irat kaydedilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR