DEVREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Devrek Belediyesi'ne ait 4 adet işyeri ihale ile kiraya verilecektir

DEVREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Devrek Belediye Başkanlığının özel mülkiyetindeki taşınmaz malların kiralama ihaleleri 2886 sayılı İhale Kanununun 35/ c Maddesi gereğince Açık artırma usulü ihale ile kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.07.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Devrek Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DEVREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

4 ADET TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI

Madde 1. Aşağıda tapu ve niteliği belirtilen Devrek Belediye Başkanlığının özel mülkiyetindeki taşınmaz mallar; kiralama ihaleleri aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Devrek Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı İhale Kanununun 35/ c Maddesi gereğince Açık artırma usulü ihale ile kiraya verilecektir.
İDARENİN:
Adı : Devrek Belediye Başkanlığı
Adresi : Yeni Mah. Cumhuriyet Alanı No:8
Telefon No : 0 372 556 1131
Faks No : 0 372 556 60 36
İlgili birim : Mali Hizmetler Müdürlüğü
İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve telefon numaralarından irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2. İhale kapsamıyla birlikte taşınmazlar ile ilgili bilgiler, aşağıda verilmiştir.

İL - İLÇE Mevkii Kullanım Şekli ve Amacı Yüzölçümü (Taban Alan) m2 Kiralama Süresi Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat(TL) Ödeme Şekli İhale Tarihi Saati
Zonguldak
Devrek
Eski Mahalle 750. Nolu Sokak
Dükkan 1
İŞYERİ 36 M2 3 Yıl 700,00 TL 756,00 TL Aylık 31/07/2019 10:00
Zonguldak
Devrek
Eski Mahalle
750. Nolu Sokak
Dükkan 2
İŞYERİ 36 M2 3. Yıl 700,00 TL 756,00 TL Aylık 31/07/2019 10:15
Zonguldak
Devrek
Eski Mahalle
750. Nolu Sokak
Dükkan 3
İŞYERİ 36 M2 3 Yıl 810,00 TL 874,80 TL Aylık 31/07/2019 10:30
Zonguldak
Devrek
Eski Mahalle
750. Nolu Sokak
Dükkan 4
İŞYERİ 40 M2 3 Yıl 870,00 TL 939,60 TL Aylık 31/07/2019 10:45

Madde 3. İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.
a. İhale Usulü: İhale, 08.09.1983 tarih ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesi uyarınca Açık Artırma Usulü ile yapılacaktır.
b. İhalenin yapılacağı adres: Devrek Belediye Başkanlığı Yeni Mah. Cumhuriyet Alanı No: 8 PK.67800 Devrek /Zonguldak
c. Son müracaat-katılım tarihi ve saati ihale tarihinden bir gün önce mesai saati bitimine kadardır.
d.İhale Komisyonu toplantı yeri: Devrek Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonudur.
İhale dokümanı Devrek Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Yeni Mah. Cumhuriyet Alanı No: 8 Devrek/Zonguldak adresinden görülebilir. İhaleye girecek olanların ihale dokümanını 150,00 TL(Yüz Elli TürkLirası) bedel karşılığı alması gerekmektedir.
Madde 4. İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak belgeler şunlardır:
a. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
1. Gerçek kişi olması halinde ikametgâh ilmühaberi (ihale tarihinden geriye doğru 1aylık dönem içinde temin edilmiş olacak),
2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğuna dair Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içersinde alınmış belge,
b. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,
c. Geçici teminatı yatırdığına ilişkin makbuz,
d. İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair Noter tasdikli vekâletname ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
e. Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı,
f. İhaleye girmeye yasaklı olmadığına dair belge yada taahhütname,
g. Müstecirin İhaleye katılacağını belirten dilekçesi ( hangi amaç için kullanılacağı)
Madde 5. 2886 sayılı Kanunun 6. Maddesinde tanımlanan kişiler ihaleye katılamazlar.
Madde 6. Encümen İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Madde 7. İş bu İhale İlanı, genel bilgi mahiyetinde olup, kiralamalarda ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
(Not: Taşınmaz malın kiralanması için istekliler tarafından verilecek teklif ve geçici teminat miktarı, Türk Lirası (TL) üzerinden verilecektir.)
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR