TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Tanay Tabiat Parkı işletme hakkı kiraya verilecek

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İzmir İli, Çeşme İlçesi Ilıca Mevkiinde bulunan Tanay Tabiat Parkı sınırları içerisindeki “Kapı Girişi, Kır Büfesi + Pergole, Kır Lokantası tesisleri, Gelişme Planında öngörülen yapı ve tesisler ile faaliyet alan düzenlemelerinin yapılarak işletilmesi” İşi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.01.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, IV. Bölge Müdürlüğü, İzmir Şube Müdürlüğü, 1743 Sokak No:29 Karşıyaka-İZMİR adresindeki ihale salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI, IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İZMİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İzmir İli, Çeşme İlçesi Ilıca Mevkiinde bulunan Tanay Tabiat Parkı sınırları içerisindeki “Kapı Girişi, Kır Büfesi + Pergole, Kır Lokantası tesisleri, Gelişme Planında öngörülen yapı ve tesisler ile faaliyet alan düzenlemelerinin yapılarak işletilmesi” İşi.


İHALE İLANI
1-İhale Konusu İşin Niteliği ve Süresi:
1.1-İhale Konusu İşin Niteliği: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, IV. Bölge Müdürlüğü, İzmir Şube Müdürlüğü faaliyet alanındaki, İzmir İli, Çeşme İlçesi Ilıca Mevkiinde bulunan Tanay Tabiat Parkı sınırları içerisindeki Kapı Girişi, Kır Büfesi + Pergole, Kır Lokantası tesisleri, Gelişme Planında öngörülen yapı ve tesisler ile faaliyet alan düzenlemelerinin yapılarak işletilmesi işi.
1.2-İhale Konusu İşin Süresi: Sözleşmenin noterlikçe onaylanmasına müteakiben işletmeciye yer tesliminin yapıldığı tarihten başlamak üzere 5 yıldır.
2-İhale Konusu Yerin:
2.1-İli-İlçesi-Mevkii: İzmir/Çeşme/Ilıca
2.2-Adı : Tanay Tabiat Parkı
2.3-Sahanın Alanı : 30,30 Ha.
2.4-Yasal Statüler : 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu, 6831 Sayılı Orman Kanunu ve Diğer Mer’i Mevzuat.
2.5-Yıllık Ortalama Kullanım Süresi ve Ziyaretçi Sayısı: 6 Ay/19.503 Kişi
3-İhaleye girecek olanların İzmir Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi’nin “T.C. Ziraat Bankası Karşıyaka/İzmir Şubesi TR28 0001 0004 1157 3570 2950 01” nolu hesabına 2.000 TL. (İkibin Türk Lirası) yatırarak, ihalenin şartname ve eklerini 1743 Sokak No:29 Karşıyaka-İzmir adresindeki T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, IV. Bölge Müdürlüğü İzmir Şube Müdürlüğü’nden satın almaları gerekmektedir.
İhale şartnamesi ve diğer evraklar T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, IV. Bölge Müdürlüğü, İzmir Şube Müdürlüğü 1743 Sokak No:29 Karşıyaka-İzmir adresinde mesai saatleri içinde ücretsiz olarak görülebilir.
4-İhale, 28/01/2019 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14:00 de T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, IV. Bölge Müdürlüğü, İzmir Şube Müdürlüğü, 1743 Sokak No:29 Karşıyaka-İZMİR adresindeki ihale salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29 uncu Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile bir yıllık muhammen bedel üzerinden artırımla yapılacaktır.
5-İhale Konusu İşin Muhammen Bedeli ve Teminatlar:
5.1-Muhammen Bedel: 266.629,39 (İkiyüzaltmışaltıbinaltıyüzyirmidokuz Lira otuzdokuz kuruş) TL.dir.
5.2-Geçici Teminat: Muhammen Bedelin % 10’u olan 26.662,94 (Yirmialtıbinaltıyüzaltmışiki Lira doksandört kuruş) TL.dir.
5.3-Kesin Teminat: İhale bedelinin % 6 sıdır.
5.4-Depozito Teminatı: İhale bedelinin %25’idir.
6-İhaleye Girecek Olan İsteklilerin Aşağıdaki Maddelerle İlgili Belgeleri Sunmaları Gerekmektedir.
6.1-İsteklilerin gerçek kişi olması halinde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak ve haiz olduğuna dair belge sunmak.
6.2-Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
6.3-Türkiye’de tebligat için adres göstermek.
6.4-Bu iş için 5.000.000,00.-TL (BeşmilyonTürklirası) tutarında kullanılmamış nakit veya kredisine dair mali durum bildirimine yönelik, banka veya özel finans kuruluşunun ilgili şubesinden veya Genel Müdürlüğünden alınmış belgelerin aslını vermek.
6.5-İsteklinin son üç yıl içerisindeki yıllık ortalama cirosunun 5.000.000,00.-TL (BeşmilyonTürklirası) ve üzerinde olduğuna dair Yeminli Mali Müşavir onaylı belgeyi vermek.
6.6-Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek,
6.6.1-Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.
6.6.2-Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.
6.6.3-Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (6.6.1) ve (6.6.2)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi vermek. İsteklinin şirket olması halinde ise, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.
6.7-İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek.
6.7.1- İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden faaliyetleri en az 1 (bir) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek; Her türlü Turizm İşletme Belgeli Konaklama tesisi (otel, motel, pansiyon, apart veya Kamp Alanı) işletmeciliği, Milli Park veya Tabiat Parklarında Kamp Alanı, Çadırlı, Karavanlı, Çadırlı+Karavanlı Kamp alanı ve A Tipi Mesire Yeri İşletmeciliği belgelerinden birisine yönelik iş deneyim belgelerinden birisinin sunulması yeterli kabul edilecektir.
6.7.2- İsteklinin şahsen işlettiği iş yerlerine ilişkin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış açılış veya işletme ruhsatının aslı veya noter onaylı örneği kabul edilecektir. Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile açılış ruhsat tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.
6.7.3- İsteklinin şahsen işletme ruhsatı üzerinde olmayan yerler için; işletme ruhsatının asıl veya noter onaylı sureti, ruhsat sahibi ile istekli arasındaki noter onaylı kira sözleşmesi ve sözleşme kapsamında kesilen kira faturaları (SMM onaylı). Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile işletme ruhsat tarihi ile kira sözleşmesinin başlangıç tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.
6.7.4- İsteklinin tüzel kişiliklerden alacağı referans yazıları iş deneyimi olarak kabul edilmez.
6.7.5- İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilir.
6.8-İmza sirküleri vermek.
6.8.1-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek.
6.8.2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
6.8.3- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (6.8.1) ve (6.8.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.
6.9-İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekâleten iştirak edenin noter onaylı vekâletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
6.10-İsteklilerin ortak girişim olması halinde, şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.
6.11-İhalenin gerçekleştirildiği yıl içerisinde vergi dairesinden veya internetten alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek.
6.12-İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten (Elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesinden alınan ve belge üzerinde şifre ile aslı kontrol edilebilen belgelerin ibrazı halinde bu belgeler de geçerli belge olarak kabul edilecektir.) alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek.
6.13-İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten (Sosyal Güvenlik Kurumundan elektronik ortamda alınan ve belge üzerinde şifre ile aslı kontrol edilebilen belgelerin ibrazı halinde bu belgeler de geçerli belge olarak kabul edilecektir.) alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek.
6.14-İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup, kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfası imzalanarak teklif dosyasına konulacaktır.
6.15-İdare adına alınmış, muhammen bedelin % 10’u Türk Lirası tutarında banka veya özel finans kuruluşlarından alınmış, en az 90 gün süreli veya süresiz teminat mektubunu veya tedavüldeki Türk parası ile nakit olarak ödenmek istenilen geçici teminatın İzmir Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin “T.C. Ziraat Bankası Karşıyaka/İzmir Şubesi TR28 0001 0004 1157 3570 2950 01” nolu hesabına yatırıldığına dair alındı makbuzunu vermek.
6.16-Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu vermek.(Teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır.)
7-İhaleye Katılacak Olanların Belgelerinin Sunuluş Şekli:
7.1-Mali teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılmış olacak ve zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanmış veya mühürlenmiş olacaktır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Dış zarf kapatıldıktan sonra zarfın yapıştırılan yeri, istekli tarafından imzalanmış veya mühürlenmiş olacaktır.
7.2-Teklif mektuplarına, ad ve soyad yazılarak istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup, kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması mecburidir. Rakam ile yazı arasında uyuşmazlık olması, üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunması durumunda teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.
8- İstekliler ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri Dış Zarf içine koyarak sıra numaralı alındı karşılığında 28/01/2019 Pazartesi günü saat 14:00’e kadar 1743 Sokak No:29 Karşıyaka/İZMİR adresinde ikamet eden İzmir Şube Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmek zorundadırlar. Posta ile gönderilecek tekliflerin şartnamede belirtilen saate kadar ihale komisyonu başkanlığına ulaşması şarttır. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
9-İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını, elektronik ortamda hazırlanmış olanlarını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.
Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyan belgeler, geçerli olarak kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR