DERİNCE BELEDİYE BŞK.

Derince Belediyesi'ne ait işyeri ihale usulüyle kiraya verilecektir

DERİNCE BELEDİYE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Derince Belediyesine ait, Çenedağ Mahallesi, Denizciler Caddesi üzerindeki 4637 ada, 10 parsel nolu taşınmaz içerisinde bulunan 2.115,00m² kapalı kullanım alanına sahip, 3 nolu dükkan niteliğindeki bağımsız bölümün işyeri kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.06.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yazı İşleri Müdürlüğü
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DERİNCE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NDAN


1- Mülkiyeti Derince Belediyesine ait, Çenedağ Mahallesi, Denizciler Caddesi üzerindeki 4637 ada, 10 parsel nolu taşınmaz içerisinde bulunan 2.115,00m² kapalı kullanım alanına sahip, 3 nolu dükkan niteliğindeki bağımsız bölümün işyeri olarak kullanılmak şartıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre, Kapalı Teklif Usulü ile 10 (on) yıllığına kiralama ihalesi yapılacaktır.
2- İhale, 19.06.2019 Çarşamba günü, saat 10.30’da Çenedağ Mahallesi, Denizciler Caddesi, Belediye Hizmet Binası, No:83, K:3 adresinde bulunan Derince Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
3- İhaleye konu işyerinin aylık muhammen kira bedeli 55.000,00TL+KDV olup 10 (on) yıllık muhammen kiralama bedeli 6.600.000,00-TL+KDV ve Geçici teminatı 198.000,00-TL dir.
4- İhaleye katılmak isteyenlerden;
A) Gerçek / Tüzel Kişilerde Aranan Şartlar

 • Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Asıl)
 • Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Asıl)
 • Derince Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi (Asıl)
 • Kanuni adresini belirten Adres Beyanı (Gerçek Kişilerde; İkametgâh Belgesi)
 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli İmza Sirküleri (Asıl) (Gerçek Kişilerde: Noter tasdikli İmza Beyannamesi Derneklerde; Derneğin Noter onaylı imza sirküleri veya ihale ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile ihaleye katılmak için yetki verilen kişiye ait Noter onaylı İmza Beyannamesi)
 • Tüzel Kişi; Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu odadan 2019 yılına ait Oda Kayıt Belgesi (Asıl) / Gerçek Kişi; Nüfus Kayıt Örneği) / (Dernek; Dernekler Müdürlüğü Faaliyet Belgesi)
 • Vekaleten katılımda Noter tasdikli vekaletname ile vekilin İmza Beyannamesi(Asıl)
 • Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Asıl)
 • Katılımcı tarafından İmzalı Şartname

B) Diğer Şartlar

 • Söz konusu ihale, 2886 sayılı D.İ.K.’na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (geçici teminat belgesi dâhil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.
 • İhale şartnamesi, 1.000,00-TL bedel karşılığında Derince Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden imza karşılığı istekli veya yetkili vekillerine verilecektir. İhale şartnamesi aynı yerde ücretsiz görülebilir.
 • Derince Belediyesine borcu bulunan özel ve tüzel kişiler ihaleye katılamazlar. Ancak borçlarını ödediklerine dair makbuzun ibrazı halinde ihaleye katılabilirler. İhaleye katılmak isteyen taliplilerin Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Biriminden “Borcu yoktur belgesi” almaları zorunludur.
 • İstekliler istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1(bir) iş günü önce 18/06/2019 Salı günü, saat 16:00’a kadar Derince Belediyesi Merkez Bina 2. katta bulunan Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edebileceği gibi aynı tarih ve saatte kadar İdareye ulaşması şartıyla iadeli taahhütlü olarak ta gönderilebilir.

5) Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup teklif edilen bedeli uygun görmediği takdirde ihaleyi yapmayabilir.
2886 sayılı yasanın 17. maddesi gereği ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR