DENİZLİ PTT AŞ. BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Denizli ptt başmüdürlüğü çay ocağı ihale ilanı

DENİZLİ PTT AŞ. BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00888531
Şehir : Denizli
Yayınlandığı Gazeteler

HİZMET 05.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Başmüdürlüğümüz hizmet binasında çalışan personel sayısı 67 kişi olduğundan, çay ocağının aylık kirası sözleşmeye esas bir bardak çay bedelinin 150 katıdır. Posta İşleme ve Dağıtım Merkez Müdürlüğünde çalışan personel sayısı 210 kişi olduğundan çay ocağının aylık kirası sözleşmeye esas bir bardak çay bedelinin 300 katıdır.
İşin Yapılacağı Yer
:
Denizli PTT Başmüdürlüğü hizmet binası ile Denizli Posta İşleme ve Dağıtım Merkez Müdürlüklerinde bulunan Çay Ocaklarının İşletme Hakkının Kiraya verilmesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.11.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Başmüdürlüğümüz hizmet binasının 5.katında bulunan toplantı ve ihale salonu.
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiraya Verme

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DENİZLİ PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ ÇAY OCAĞI İHALE İLANI

Başmüdürlüğümüz hizmet binasında ve Denizli Posta İşleme ve Dağıtım Merkez Müdürlüğünde bulunan çay ocaklarının işletme hakkı, “Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Hizmet Binalarındaki Çay Ocaklarının İşletme Hakkının Kiraya Verilmesine İlişkin Esaslar” kapsamında Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

1-İdarenin

a) Adresi

:15 Mayıs Mah. 791 Sokak No:5 Pamukkale/DENİZLİ

b) Telefon ve faks numarası

:Tel:0258-2648811 Faks: 0 258 -2647811

c) Elektronik posta adresi (varsa)

:denizli-destek@ptt.gov.tr

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:Başmüdürlüğümüz hizmet binasında çalışan personel sayısı 67 kişi olduğundan, çay ocağının aylık kirası sözleşmeye esas bir bardak çay bedelinin 150 katıdır. Posta İşleme ve Dağıtım Merkez Müdürlüğünde çalışan personel sayısı 210 kişi olduğundan çay ocağının aylık kirası sözleşmeye esas bir bardak çay bedelinin 300 katıdır.

b) Yapılacağı yer

:Denizli PTT Başmüdürlüğü hizmet binası ile Denizli Posta
İşleme ve Dağıtım Merkez Müdürlüklerinde bulunan Çay
Ocaklarının İşletme Hakkının Kiraya verilmesi

c) İşin süresi

:İşe başlama tarihinden itibaren iki yıldır. Sözleşmenin
imzalanmasını müteakip 5 takvim günü içerisinde işe
başlanılacaktır.

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer

:Başmüdürlüğümüz hizmet binasının 5.katında bulunan toplantı ve ihale salonu.

b) Tarihi ve saati

:14.11.2018 günü saat 11.00

Teklif zarfı aşağıdaki belgeleri içerecektir.
1- Teklif mektubu
2- Kanuni ikametgah belgesi.
3- Tebligat için adres beyanı.
4- Gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını gösterir belge,
5- Gerçek kişi olması halinde, T.C. kimlik numarasını ihtiva eden nüfus cüzdan sureti, Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti.
6- Tüzel kişi olması halinde; şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumu ile teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
7- İdari şartnamenin 11 inci maddesinde yazılan miktarda geçici teminatın yatırıldığını gösterir makbuz.(Herbir Çay Ocağı için 500,00.-TL olmak üzere toplam 1.000.00.-TL geçici teminat makbuz karşılığında Başmüdürlük veznesine nakit olarak yatırılacaktır.)
8- Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuzun ibraz edilmesi
9- İdarece belirlenecek bir bardak çay maliyetinin % 80’nin (yüzdeseksen) daha altına inmemek kaydıyla en düşük teklifte bulunan istekliye kiraya verilir.
İhaleye gireceklerin tevdi edecekleri belgeler asıl veya aslı noterce görülmüş tasdikli sureti olacaktır. Belgelerin aslının ibrazı halinde aslı idarece görülmüştür ibaresi ile tasdik edilmiş örneği de verilebilecektir.
Fotokopi olarak verilecek belgeler hiç verilmemiş sayılacaktır.
Yukarıda belirtilen belgeler bir zarfa konularak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya Ticaret unvanı ile açık adresi yazılacak, zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacaktır.

10-İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanmayacaktır. İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
11-İhale dokümanı Başmüdürlüğümüz hizmet binasının 3. Katında bulunan Satınalma Müdürlüğünde görülebilir ve aynı adresteki Muhasebe Müdürlüğüne ihale dökümanı şartname bedeli olan 40,00-TL yatırılarak Satınalma Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
12-Teklifler, 14.11.2018 tarihi saat 11.00’e kadar Başmüdürlüğümüz 4. Kat Büro Servisine verilecektir.

DENİZLİ PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR