KASTAMONU ORMAN İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ

Çay ocağı kiraya verilecektir

KASTAMONU ORMAN İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Çay Ocağı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.02.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası Satış Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KASTAMONU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Müdürlüğümüz, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü binasının 3’üncü katındaki çay ocağının işletme hakkının kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre açık teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1. İDARENİN :

Adresi : Saraçlar Mah. Halimeçavuş Cad. NO:7 Merkez/ KASTAMONU
Telefon ve Faks numarası : 0366 214 60 26

2. İHALEYE KONU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ, SÜRESİ:

Niteliği İli İlçesi İşletme Hakkı Kira Süresi
Çay Ocağı Kastamonu Merkez 3 (üç) Yıl

3. İHALE KONUSU İŞİN :

a) İşin Niteliği, Nev’i ve Miktarı (Fiziki) : Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü binasının 3’üncü katındaki çay ocağının işletme hakkının kiraya verilmesi işi.
b) Tahmin edilen ilk yıl
işletme hakkı kira bedeli
: 2.174,00TL + KDV
c) Geçici teminat miktarı : 66,00 TL ( Tahmin edilen bedelin % 3’ü )

4. İHALENİN :
a) Yapılacağı yer : Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası Satış Salonu
b) Tarih ve saati : 20.02.2019 – 14:00
5. İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE YETERLİK KRİTERLERİ İLE İSTENİLEN BELGELER :
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri ihale başlamadan önce ihale komisyonuna sunmaları gerekir.
5.1. Gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak (Noter tasdikli nüfus cüzdanı sureti ile belgelenecektir.), tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmaları,
5.2. Gerçek Kişi ise Türkiye’de Tebligat İçin Kanuni İkametgâh Belgesi veya Adres Beyanı Belgesi, Tüzel Kişi ise Türkiye’de Tebligat İçin Adres Göstermesi (Adres Beyanı Belgesi)
5.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
a.) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b.) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge.
c.) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d.) Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e.) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şartnamede yazılı veya ilanda yazılı olan (a),(b),(c) ve (d) bentlerinde istenilen belgelerin tamamını sunması ve iş ortaklığı beyannamesi sunması gerekir.
5.4. İmza sirküleri vermesi,
a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
5.5. İş Deneyim Belgesi:
Toplamda en az 1 (Yıl) yıl süreyle Çay ocağı/ Kıraathane/ Kahvehane/ Kafe/ Kafeterya da çalıştığına dair belge vermesi. Teklifin, iş ortaklığına ait olması halinde, iş deneyim belgesi pilot ortak tarafından sunulacaktır.)
5.6. 5.1,5.2,5.3,5.4 ve 5.5 maddelerinde istenen belgeler sözleşme imzalanmadan önce istenecektir.
5.7. Geçici teminatın yatırıldığına dair belge.
5.8. İhale dokümanı 50 TL karşılığında Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğünün ambar servisinden alınması zorunludur.
5.9. İhale doküman bedeli ve geçici teminat Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü veznesine ya da Ziraat Bankası Kastamonu Şubesi’ndeki IBAN TR 18000100015136099025-5001 numaralı hesabına ihale adı belirterek yatıracaklardır.
5.10. 5.7, 5.8, ve 5.9 maddelerinde istenilen belgeler ihale aşamasında teklif vermeden önce istenilecektir.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR