ZONGULDAK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ

Çay ocağı, kafeterya ve kantin yerleri kiralanacaktır

ZONGULDAK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01062773
Şehir : Zonguldak / Merkez
Semt-Mahalle : TEPEBAŞI MAH. / ZONGULDAK
Yayınlandığı Gazeteler

ŞAFAK 10.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
ŞAFAK 15.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/08
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Çay Ocağı /Kafeterya/Kantin yerleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi (Tepebaşı Mah. Değirmenbaşı Sok. No: 145 67040 Rüzgarlımeşe –Merkez/Zonguldak) Konferans Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T. C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi


ÇAY OCAĞI/KAFETERYA/KANTİN KİRALAMA İŞİ İHALESİ

ÇAY OCAĞI/ KAFETERYA/KANTİN KİRALAMA İŞİ için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Onay Numarası : 2019/08

1-İdarenin

a) Adresi : Tepebaşı Mah.Değirmenbaşı Sok. No:145 67040
Rüzgarlımeşe –Merkez/Zonguldak
b) Telefon ve faks numarası : 3722268 3222 - 372268 4002
c) Elektronik Posta Adresi : zonguldakdcb7@saglik.gov.tr

2-İhalenin

a) Taşınmazın No. : 67010102116
b) Pafta / Ada / Parsel : 14/389/3507
c) Kiralanacak Kısım / Alan m² : Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi –Ek Bina 106 m² ve acil servis yanında idarenin göstereceği 10 m² (Acil Servis yanındaki İdarenin göstereceği 10 m² alan kiralama işi uhdesinde kalan gerçek/tüzel kişi tarafından prefabrik yapı veya benzeri malzeme ile kapatılacak) toplam 116 m² alanın Çay Ocağı/Kafeterya/Kantin olarak işletilmesi işi (İşin nevi şartnamelerde belirtilmiştir.)
d) Kullanım Amacı : Çay Ocağı /Kafeterya/Kantin
e) Süresi : İşe başlama (yer teslimi) tarihinden itibaren 36 Aydır.
f) Muhammen Bedeli : Tahmini kira bedeli(1 yıllık):78.313,92TL
g) Geçici Teminat Tutarı : 20.000,00-TL(YirmibinTL)

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi (Tepebaşı Mah. Değirmenbaşı Sok. No: 145 67040 Rüzgarlımeşe –Merkez/Zonguldak) Konferans Salonu

b) Tarihi ve saati

:21.10.2019 – Pazartesi Saat:10.00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.Gerçek Kişiler
a. Nüfus cüzdanı sureti.(muhtarlık veya nüfus müdürlüğü)
b. İkametgah belgesi
c. Noterden onaylı imza sirküleri
d. Vekaleten katılıyorsa vekaletname ve imza sirküleri
4.2. Tüzel Kişiler
a. Faaliyet belgesi (Ticaret ve Sanayi Odası v.b)
b. Noterden onaylı imza sirküleri
c. Şirket adına İhaleye katılacak kişilerin, bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve imza sirküleri
4.1.2 .Sabıka kaydı olmadığına dair belge (Ateşli silahlarla işlenen cürümler ile taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa uğramış olsalar bile 1 yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ihaleye katılamazlar.)
4.1.3.İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişiliklerin en az 3 yıl süreli Çay ocağı/ Kantin/Kafeterya, veya pastane işletmeciliği yaptığını gösterir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği veya Ticaret Odasından alacakları belgeleri ihale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

İhaleye katılacak derneklerin en az 3 yıl süreli yukarıda sayılan benzer bir işletmede faaliyette bulunması ve tüzüğünde ticari faaliyet yapabileceğine dair madde bulunması ve bu tüzüğün dernekler müdürlüğü veya noterlikçe onaylı suretini ve ihaleye katılacak olan yetkilinin yetkilendirildiğine dair karar defteri sayfasını dernekler müdürlüğü veya noterlikçe onaylı suretini ihale komisyonuna sunması gerekmektedir.
4.1.4. Bu işe ilişkin; TL ilk yıl tahmini bedel 78.313,92TL (12 AYLIK) tespit edilmiştir.
*** Bu işe ilişkin en az 20.000,00-TL. Geçici Teminat alınacaktır. Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Halk Bankası Zonguldak. Şb. IBAN NO: TR75 0001 2009 8060 0005 0002 18 hesabına” yada hastanemiz veznesine nakit olarak yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.
. *** Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı Kanunun 27. Maddesi ve bu kanun uyarınca yayınlamış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

5. İhale dokümanı Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Satınalma Servisinden 100 TL(Yüztl) karşılığında temin edilebilir.

6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Satınalma Servisi, adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
7. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8. İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlılarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte acıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerine borcu olanlar sözleşme imzalanmadan önce mevcut olan ( kira. Ecrimisil ve benzeri) borçlarını ödemek ve borcu olmadığına dair belgeyi sözleşme aşamasında idaremize ibraz etmek zorundadır. Borcunu ödemeyen üzerine ihale bırakılan istekli ile sözleşme imzalanmayacak ve geçici teminatı irat kaydedilerek ilgili mevzuat çercevesinde yasaklama işlemi yapılacaktır.

9. Diğer hususlar: - İhalenin onaylanmasına ilişkin kararın müstecire tebliğ edildiği tarihten itibaren on beş gün içinde İlk yıl kira bedelinin dörtte biri peşin olarak, geri kalan kısmı ise üçer aylık dönemler hâlinde üç eşit taksitle peşin ödenir, müteakip yıllar kira bedelleri ise, üçer aylık dönemler halinde dört eşit taksitle ödenir. Vadesinde ödenmeyen kira bedellerine, 21/07/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

10. İlan ve taşınmaz mal kira şartnamesi arasında çelişki, oluşursa taşınmaz mal kira şartnamesi hükümleri geçerli olacaktır. Konuyla ilgili İdaremiz satınalma biriminden bilgi alınabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR