ŞANLIURFA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Çay ocağı iki yıl süre ile kiraya verilecektir

ŞANLIURFA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00980731
Şehir : Şanlıurfa / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

DAMGA 15.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
bir adet Çay Ocağı, 1 Ocakçı, 1 garson çalıştırmak üzere Şanlıurfa PTT Başmüdürlüğü PİDM hizmet binasının personelinin çay ihtiyacını karşılamak için Kapalı Teklif Almak suretiyle çay ocağının işletme işi kiraya verilecektir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Şanlıurfa PTT Başmüdürlüğü
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.04.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Selehaddini Eyyubi Mah. 218.Sok.No.1 Kat 4 Şanlıurfa Toplantı salonu
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiraya Verme

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
PTT A.Ş. ŞANLIURFA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE AİT 1 ADET ÇAY OCAĞININ İŞLETİLME HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ İHALESİ.

1) PTT A.Ş. Şanlıurfa Başmüdürlüğünün mülkiyetinde olan Diyarbakır yolu Gap bulvarı No 19 Karaköprü- Şanlıurfa adresinde bulunan bir adet Çay Ocağı, 1 Ocakçı, 1 garson çalıştırmak üzere Şanlıurfa PTT Başmüdürlüğü PİDM hizmet binasının personelinin çay ihtiyacını karşılamak için Kapalı Teklif Almak suretiyle çay ocağının işletme işi kiraya verilecektir.
2) Anılan Çay Ocağının kira bedeli; ihale sonucu belirlenecek
KDV dahil bir bardak çayın fiyatı ....x300=........TL (+ KDV )’ dir.
3) Kiralama süresi 2 (İki) yıldır.
4) İhalenin yapılacağı yer: Selehaddini Eyyubi Mah. 218.Sok.No.1 Kat 4 Şanlıurfa
Toplantı salonu Şanlıurfa, İrtibat telefonları: 414 313 66 16 Fax: 0 414 313 66 11’ dür.
5) Kiralama ile ilgili ihale 26/04/2019 Cuma günü saat 10.30’da Şanlıurfa PTT Başmüdürlüğü Selehaddini Eyyubi Mah. 218.Sok.No.1 Kat 4 Şanlıurfa toplantı salonunda yapılacaktır.
6) İhale konusu bir adet çay ocağının işletilme hakkının kiraya verilmesine ait İhale Dosyası Şanlıurfa PTT Başmüdürlüğü Destek Hizmetleri ve Ulaşım Müdürlüğü 4. Kat Sağlık Sosyal İşler servisi odasından çalışma saatleri içerisinde (08.30/12.30 – 13.30/17.30) görülebilecek veya 25,00.-TL ( Şanlıurfa PTT Başmüdürlüğü Muhasebe ve Finas Müdürlüğü Veznesine yatırılacak) bedelle temin edilebilecektir.
7) Bina ve eklentilerinde yaklaşık 150 personel çalışmaktadır.
8) İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.
a) Teklif Mektubu
b) Tebligat için adres beyanı,
c) Kanuni ikametgâh belgesi
d) Gerçek ve Tüzel kişilerin vergi numaralarını gösterir belge
e) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz
f) Gerçek kişi olması halinde T.C. Kimlik numarasını ihtiva eden nüfus cüzdan sureti,
Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti.
g) Tüzel kişi olması halinde Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumu ile Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
ğ) İdari Şartnamenin 11. maddesinde yazılan miktarda 250,00-TL (İkiyüzellilira) geçici teminatın Şanlıurfa PTT Başmüdürlüğü Muhasebe ve Finans Müdürlüğü Veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.
h) Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.
İhaleye gireceklerin tevdi edecekleri belgeler asıl veya aslı noterce görülmüş tasdikli sureti olacaktır.
Belgelerin aslının ibrazı halinde aslı idarece görülmüştür ibaresi ile tasdik edilmiş örneğide verilebilecektir.
Fotokopi olarak verilen belgeler hiç verilmemiş sayılacaktır.
Yukarıda belirtilen belgeler bir zarfa konularak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı ile açık adresi ve teklifin hangi bina ve çay ocağına ait olduğu yazılacak, zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacaktır.Teklif mektupları mesai saatleri içinde en geç ihale günü saat 10.30’a kadar Şanlıurfa PTT Başmüdürlüğü 4. Kat Destek Hizmetleri ve Ulaşım Müdürlüğü Sağlık ve Sosyal İşler Servisi odasına alındı makbuzu karşılığı teslim edilmesi gerekmektedir.
İdare, ihale yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR