ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çay bahçesi, restoran, ofis ve büfeler kiraya verilecektir

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00875572
Şehir : Eskişehir / Odunpazarı
Yayınlandığı Gazeteler

SONHABER 12.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SONHABER 14.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.10.2018 10:10
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
ODUNPAZARI BELEDİYESİ

1-İdarenin

a. Adresi: Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok. No:4 Odunpazarı /ESKİŞEHİR
b. Telefon ve faks numarası: Tel: 0 222 213 30 30 / 2214 Faks: 0 222 227 96 07
c. Elektronik posta adresi : opemlakistimlak@odunpazari.bel.tr
d. İhalenin Yapılacağı yer : Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonu

2-Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi adına kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen muhammen bedeller üzerinden ve belirlenen süreliğine kiraya verilecektir.

Sıra

Kiralanan Yerin Adresi

Kiralanan Yerin Cinsi

Kiralama Süresi

Basılı Evrak Bedeli (TL)


Muhammen Bedel (TL)

%3 Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

75. Yıl Mahallesi Gün Sazak Caddesi

Çay Bahçesi

1 Yıl

100,00

Yıllık
13.800,00

414,00

23.10.2018

10:10

2

Şarkiye Mahallesi Hacıebe Sokak (Yağcızade Konağı)

Restoran

3 Yıl

250,00

Yıllık
72.000,00

6.480,00

23.10.2018

10:25

3

Şarkiye Mahallesi Işıklar Sokak No:17

2 Katlı Bahçeli Bina (Ofis)

3 Yıl

250,00

Yıllık
54.000,00

4.860,00

23.10.2018

10:45

4

Karapınar Mahallesi Kayalıdere Sokak

Büfe

3 Yıl

100,00

Aylık
400,00

432,00

23.10.2018

11:00

5

75. Yıl Mahallesi Gün Sazak Caddesi

Büfe

3 Yıl

100,00

Aylık
400,00

432,00

23.10.2018

11:10


3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A. GERÇEK KİŞİLERDEN:
1. İkametgâh belgesi, (e-devletten alınabilir)
2. Türkiye’de tebligat için adres beyanı (e-posta, irtibat için telefon numarası)
3. Nüfus Cüzdan Sureti, (e-devletten alınabilir)
4. Noter Tasdikli imza beyannamesi,
5. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
6. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
8. Gerçek Kişinin Odunpazarı Belediyesine Borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.
B. TÜZEL KİŞİLERDEN:
1. Tebligat için adres beyanı vermesi,

2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu meslek grubu oda kaydı,
3-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Tüzel kişiliğin ortaklık yapısını, yetkili ve son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.
4-Noter Tasdikli imza beyannamesi, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)
5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
6- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi
7-İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
8-Tüzel kişiliğin ve ticaret sicilinde belirtilen tüzel kişi ortaklarının Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin
( A ) veya ( B ) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

4- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a. Tedavüldeki Türk Lirası
b. Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları
c. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.(Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)


5-Teminatların Teslim yeri :
Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.
6-İhaleye Katılamayacaklar:
2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.
7-Dokümanlar Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı adresten tablodaki ücret karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR