SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çarşamba/Orta'daki dükkanlar ve işyerleri ihale ile kiraya verilecektir

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00922845
Şehir : Samsun / Çarşamba
Semt-Mahalle : ORTA MAH. / ÇARŞAMBA
Yayınlandığı Gazeteler

HEDEF HALK 05.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
HEDEF HALK 11.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.01.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

1- Mülkiyetleri Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait, İlimiz, Çarşamba İlçesi, Orta Mahalle, 379 ada, 10 nolu parselde kayıtlı 48.034,84 m2 yüz ölçümlü taşınmazdaki, aşağıdaki tabloda Sıra Nosu, İlçesi, Mahallesi, Ada/Parseli, Adresi, Bağımsız Bölüm Numarası, Brüt Alanı, Nitelikleri, Aylık Muhammen Kira Bedelleri ve Geçici Teminatları yazılı olan Çarşamba Sebze Hali içerisindeki 5 adet küçük dükkan ve 2 adet iş yeri nitelikli taşınmaz, hizalarında yazılı olan Aylık Muhammen Kira Bedelleri ile, tanzim olunan Şartnamesine göre ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile kiraya verilecektir.

S.
NO.
İLÇE MAHALLE ADA /
PARSEL NO.
BAĞ.
BÖL.NO.
BRÜT ALAN
(m²)
NİTELİK AYLIK MUHAMMEN
KİRA BEDELİ
GEÇİCİ
TEMİNAT BEDELİ
1 Çarşamba Orta 379-10 1 10,50 Dükkan 250,00 TL 270,00 TL
2 Çarşamba Orta 379-10 2 10,50 Dükkan 250,00 TL 270,00 TL
3 Çarşamba Orta 379-10 4 10,50 Dükkan 250,00 TL 270,00 TL
4 Çarşamba Orta 379-10 5-6 22,90 Dükkan 500,00 TL 540,00 TL
5 Çarşamba Orta 379-10 7 20,00 Dükkan 600,00 TL 648,00 TL
6 Çarşamba Orta 379-10 İşyeri
(Lokanta)
125,00 İşyeri 750,00 TL 810,00 TL
7 Çarşamba Orta 379-10 İşyeri
(Kahvehane)
115,00 İşyeri 900,00 TL 972,00 TL

İhalede yarışma (artırım ) aylık kira bedeli üzerinden yapılacaktır.
2- İhale Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından ücretsiz olarak temin edilecektir.
3- Bahse konu İhale 17.01.2019 tarihinde, Perşembe Günü Saat 14.30’da (14.30’da başlayacak ve tüm taşınmazların ihalesi sonuçlanıncaya kadar devam edilecektir.) Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.
4- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

 1. İstekli gerçek kişi ise:
 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 2. İkametgâh Belgesi, (İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)
 3. İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü, (Noterde tanzim edilecektir.)
 4. Adres Beyannamesi, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
 5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi İle vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, (Noterde tanzim edilecektir.)
 6. Geçici teminat, ( 2886 sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )(Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.)
 7. İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,(Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
 8. 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

ı) Taahhütname, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

 1. İstekli tüzel kişi (şirket) ise :
 1. Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge,
 2. Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri,
 3. Tebligat için adres göstermesi, telefon numarası bildirmesi,
 4. Geçici teminat, ( 2886 sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler ) (Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.
 5. İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,(Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
 6. 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
 7. Taahhütname, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
 8. Ortak girişimci ise :

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi,
5- Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır. Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir. İstekliler, isterlerse ihale evraklarını ihale saati olan 14.30’a kadar sıra numaralı makbuz karşılığında Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına (Encümen Kalemi) verecektir. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim eden, ancak 1.fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Ayrıca istekliler ihale saati olan 14.30’a kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifin son ve kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR