CANİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Canik Belediyesi 3 adet halı sahayı kiraya verecek

CANİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Hacıismail Mahallesi 5878 ada 1 ve 8 nolu parselde bulunan Halı Saha ve sahaya ait Tesis Binası, Teknepınar Mahallesi 11597 ada 3 nolu parselde bulunan Halı Saha ve sahaya ait Tesis Binası, Kullanım hakkı Belediyemize ait Teknepınar Mahallesi 6690 ada 1,2,3,8 parsellerde bulunan Halı Saha ve sahaya ait Tesis Binası
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.03.2019 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
25/03/2019 Pazartesi Günü Saat 14:00’a kadar
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Canik Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

(TAŞINMAZ KİRAYA VERME İLANI)

Samsun, Canik Belediye Başkanlığından

3 ADET HALI SAHANIN KİRAYA VERİLMELERİNE İLİŞKİN İHALE İLANI

  1. İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI:

Belediye Meclisimizin 01/02/2019 Tarih-4/14 Sayılı ve 02/04/2018 Tarih-7/26 Sayılı Kararı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununa göre kiraya verilmesine karar verilen mülkiyetleri Belediyemize ait
a) Hacıismail Mahallesi 5878 ada 1 ve 8 nolu parselde bulunan Halı Saha ve sahaya ait Tesis Binası,
b) Teknepınar Mahallesi 11597 ada 3 nolu parselde bulunan Halı Saha ve sahaya ait Tesis Binası,
c)Kullanım hakkı Belediyemize ait Teknepınar Mahallesi 6690 ada 1,2,3,8 parsellerde bulunan Halı Saha ve sahaya ait Tesis Binası, ayrı ayrı olmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a (Kapalı Teklif Usulü) maddesine göre 10 (on) yıl süre ile kiralamaya sunulmuştur.

  1. ŞARTNAME VE EKLERİNİN GÖRÜLECEĞİ/TEMİN EDİLECEĞİ YER:

Mesai saatleri içinde Canik Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğünden her bir halı saha ve bina için ayrı ayrı olmak üzere yazılı talep karşılığında ücretsiz olarak temin edilebilir.

  1. KİRALAMA İHALESİNİN YAPILACAĞI YER: Canik Belediyesi Encümen Toplantı Salonu.

Adres: Canik Belediye Başkanlığı Karşıyaka Mah. İlkbahar Sok No: 1 Canik/SAMSUN Tel: 444 55 90 Dahili –212- 213 www.canik.bel.tr

  1. İHALE TARİH VE SAATİ: 25/03/2019 Pazartesi Günü Saat 14:00’da yapılacaktır.

  2. İHALE USULÜ: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a maddesi (Kapalı Teklif Usulü)

  3. MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT (Her Bir Halı Saha için Ayrı Ayrı Olmak Üzere):

6.1- Aylık Muhammen Kira Bedeli 200,00TL + KDV
6.2- Geçici Teminat (Bir Yıllık Kira Bedelinin % 3’ü): 72,00 TL
6.3- Kesin Teminat (Bir Yıllık Kira Bedelinin % 6’sı): 144,00 TL
6.4- Geçici Teminat ihalenin yapılacağı 25/03/2019 Pazartesi Günü Saat 14:00’a kadar yatırılmış olacaktır.

  1. İSTENEN BELGELER:

7.1- Nüfus cüzdanı sureti
7.2- İkametgah Belgesi (Şirketlerde aranmaz)
7.3- Vekaleten katılıyorsa vekaletnamesi veya yetkili olduğuna dair belge
7.4- Geçici teminat makbuzu veya mektubu
7.5- Tüzel kişilerin ilgili makamlarından sicil kaydı ve yetki belgesi
7.6- İhaleye katılanın veya vekilinin Canik Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge
7.7- İdari şartnamenin okunup aynen kabul edildiğine dair taahhütname.
7.8- Ticaret odası, sanayi odası ve ilgili meslek kuruluşlarından alınmış ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermesi.
7.9- İsteklinin tüzel kişi olması halında tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve
imza sirkülerinin ibraz edilmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)
7.10- İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi. (İhalenin
yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)
7.11- İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.(İhalenin yapıldığı yıla ait)
7.12- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat telefon ve varsa faks numarası (Bu adrese yazı ve faks ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.) vermesi.
7.13- İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak istekli / müşteri tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.)
7.14- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun ilgili maddelerinde belirtilen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu durum tespit edildiği takdirde teminatları irat kaydedilerek gerekli yasal işlemler yapılacaktır.
7.15- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat verilmesi.
7.16- Güvenlik Soruşturması/Araştırması
8-TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER: Her bir halı saha için ayrı ayrı olmak üzere teklifler ihale tarihinde en geç saat:14.00’ a kadar Canik Belediye Başkanlığı (Emlak İstimlak Müdürlüğü) Karşıyaka Mah.İlkbahar Sok No: 1 Canik/SAMSUN adresine teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. İhale günü hazır bulunmayan isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar idareye sunmuş olduğu teklifi son teklifi olarak kabul edilecektir. Kamuoyuna duyurulur. Canik Belediye Başkanlığı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR