ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ

Çanakkale'de 15 adet arama 2 adet jeotermal kaynak işletme sahası ihale edilecektir

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
15 adet arama 2 adet jeotermal kaynak işletme sahasının ihalesi işi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.02.2019 13:30
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
Son Teklif Verme Tarih/Saati : 28/02/2019 Perşembe günü saat 12:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çanakkale İl Özel İdaresi, Çanakkale İl Encümen Toplantı Salonu Barbaros Mah. Atatürk Cad. No:215 (Bölge Trafik Yanı) ÇANAKKALE
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

JEOTERMAL ALANLARIN İHALESİ YAPILACAKTIR


1-Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve aşağıdaki tabloda İlçesi, köyü, cinsi ve hektarı belirtilen 15 adet arama 2 adet jeotermal kaynak işletme sahasının ihalesi; 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 10 uncu maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatte Çanakkale İl Encümen toplantı salonunda (Barbaros Mah. Atatürk Cad. No:215 (Bölge Trafik Yanı) yapılacaktır.

2- İhale Şartname ve Eklerinin:
a) Alınacağı Yer : Çanakkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No:215 (Bölge Trafik Yanı) ÇANAKKALE
b) Hangi Şartlarda Alınacağı : İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 100,00 TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur.
İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir.

3- İhalenin :
a) Yapılacağı Yer : Çanakkale İl Özel İdaresi, Çanakkale İl Encümen Toplantı Salonu
Barbaros Mah. Atatürk Cad. No:215 (Bölge Trafik Yanı) ÇANAKKALE
b) Yapılacağı Tarih/Saat : Aşağıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
c) Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Arttırma Usulü
4- Tekliflerin :
a) Verileceği Yer : Çanakkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
(Barbaros Mah. Atatürk Cad. No:215 Bölge Trafik Yanı ÇANAKKALE)
b) Son Teklif Verme Tarih/Saati : 28/02/2019 Perşembe günü saat 12:30

5-İşin Muhammen bedeli ve %3 geçici teminat miktarı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

6- Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Çanakkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde (Barbaros Mah. Atatürk Cad. No:215 Bölge Trafik Yanı ÇANAKKALE) görülebilir.

7- İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için aranılan bilgi ve belgeler
a) Gerçek kişiler için:
1-Nüfus cüzdan sureti
2- Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,
3- Noterden onaylı imza beyannamesi
4-Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
5- Her sayfası imzalanmış olan şartname ve teklif mektubu (ekleri ile birlikte)
6- Geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu
7- İhale dokümanının alındığına dair 100.-TL’lik banka makbuzu
8-İhaleye katılacak olan gerçek kişilerin İl Özel İdaresine borcu olmadığına dair belge
9- Yurtdışından yapılacak olan başvurularda istenen belgelerin tümü T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir.
b) Tüzel kişiler için:
1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,
2- Vergi Levhası (2019 yılı onaylı),
3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
5- Her sayfası imzalanmış olan şartname ve teklif mektubu (ekleri ile birlikte)
6- Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İl Encümenine sunmaları gerekmektedir.
7- Geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.
8- İhale dokümanının alındığına dair 100.-TL’lik banka makbuzu.
9- İhaleye katılacak olan gerçek kişilerin İl Özel İdaresine borcu olmadığına dair belge
10-Yurtdışından yapılacak olan başvurularda istenen belgelerin tümü T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir.


İlçe

Köy/Mevkii

Alan
(Hektar)

Muhammen
Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati
1 Ezine Akçakeçili 1.153,0 39.257,14 1.177,71 28/02/2019 13:30
2 Ayvacık Gülpınar 1.596,46 41.779,35 1.253,38 28/02/2019 13:31
3 Biga Merkez 644,47 39.257,14 1.177,71 28/02/2019 13:32
4 Ezine Tavaklı 4,93 39.257,14 1.177,71 28/02/2019 13:33
5 Lapseki Kocabaşlar 1.600,00 41.872,00 1.256,16 28/02/2019 13:34
6 Gökçeada Eşelek 1.630,0 42.657,1 1.279,71 28/02/2019 13:35
7 Ayvacık Kösedere-Kestanelik-Şapköy 4.614,11 120.751,25 3.622,53 28/02/2019 13:36
8 Ezine Hisaralan 1.437,48 39.257,14 1.177,71 28/02/2019 13:37
9 Ezine Akçakeçili-Alemşah 116,95 39.257,14 1.177,71 28/02/2019 13:38
10 Lapseki Gürece 4.793,2 125.438,04 3.763,14 28/02/2019 13:39
11 Bozcaada - 2.864,72 74.969,72 2.249,09 28/02/2019 13:40
12 Gökçeada Kaleköy 1.294,14 39.257,14 1.177,71 28/02/2019 13:41
13 Ezine Karadağ 386,69 39.257,14 1.177,71 28/02/2019 13:42
14 Ezine Bahçeli 4.672,41 122.276,96 3.668,30 28/02/2019 13:43
15 Ayvacık Küçükçetmi 4.915,55 514.559,77 15.436,79 28/02/2019 13:44
16 Ayvacık Gülpınar 388,23 39.257,14 1.177,71 28/02/2019 13:45
17 Ezine Koçali-Kayacık 3.555,34 372.172,99 11.165,18 28/02/2019 13:46


Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler , telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İl Encümeni gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta veya teklifi hadde layık bulmadığı durumda ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilmez.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR