BURULAŞ-BURSA ULAŞIM TOPLU TAŞIMA İŞLETMECİLİĞİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yer alan işyeri kiraya verilecektir

BURULAŞ-BURSA ULAŞIM TOPLU TAŞIMA İŞLETMECİLİĞİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00943544
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA HABER 09.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bursa Şehirlerarası ve Uluslararası Otobüs Terminalinde yer alan ve D50 numaralı dükkan içinde şartname eki renderlara uygun şekilde İstekli tarafından oluşturulacak 3,5 m ² lik özel alanın 1 yıl süre ile kiralanması
İşin Yapılacağı Yer
:
Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminal Binası içi Osmangazi/BURSA
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.02.2019 10:30
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
İhale ve son teklif sunma tarihi: 14/02/2019 Perşembe günü saat: 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
BURULAŞ-BursaRay İşletme Merkezi Odunlu Mah. İzmir Yolu 16130 Nilüfer/BURSA
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiraya Verme

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BURSA ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİNDE YER ALAN
DÖVİZ BÜROSU VEYA KUYUMCULUK HİZMETLERİ İŞTİGAL KONULU 1 ADET İŞYERİNİN KİRALANMASI (D50 nolu dükkan içinde oluşturulacak alan ) İŞİ

1-İdarenin
a) Adı : BURULAŞ BURSA ULAŞIM TOPLU TAŞIM
İŞLETMECİLİĞİ TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
b) Adresi : BURULAŞ-BursaRay İşletme Merkezi Odunluk
Mah. İzmir yolu 16130 Nilüfer/BURSA
c) Telefon ve faks numarası : Tel: 0(224) 452 52 44 Fax: 0(224) 452 52 43
d) Elektronik posta adresi (varsa) : burulas@burulas.com.tr
2- İşin
  1. Niteliği, türü ve miktarı


  1. İştigal konusu
: Bursa Şehirlerarası ve Uluslararası Otobüs Terminalinde yer alan ve D50 numaralı dükkan içinde şartname eki renderlara uygun şekilde İstekli tarafından oluşturulacak 3,5 m ² lik özel alanın 1 yıl süre ile kiralanması

: Döviz bürosu veya kuyumculuk
c) Yapılacağı yer : Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminal Binası içi Osmangazi/BURSA
d) İşin süresi
e) Muhammen Bedel

f) İhale usulü
: 1 yıl, sözleşme imza tarihi itibariyle
: 1.800,00 TL + KDV /ay - 21.600,00 TL + KDV / 1 yıl

: Kapalı teklif akabinde pazarlık usulü olacaktır. İdaremiz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, uygun gördüğü teklif sahibi ile sözleşme yapıp yapmamakta, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
3- Teklifin
a) Sunulacağı yer : BURULAŞ-BursaRay İşletme Merkezi Odunluk
Mah. İzmir Yolu 16130 Nilüfer/BURSA/ Satınalma Müdürlüğü
b) İhale ve son teklif sunma tarihi,

c) İhale yeri
: 14/02/2019 Perşembe günü saat; 10:30

: BURULAŞ-BursaRay İşletme Merkezi Odunlu Mah. İzmir Yolu 16130 Nilüfer/BURSA


4- Madde: TEKLİF SUNABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİK KRİTERLERİ

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf Odasından almış olduğu iştigal konusu iş/ işlerin kayıtlı olduğu faaliyet Belgesi;
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d) Şekli ve içeriği İhale dokümanında belirlenen teklif mektubu.
e) 20.000 TL geçici teminat (Nakit ya da banka mektubu) Nakdi teminatlar İdarenin Vakıflar Bankası TR 75 0001 5001 5800 7281 413008 nolu hesabına yatırılmalıdır. Geçici teminatın vadesi en erken 30.03.2019 tarihli olacaktır.
f) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı belgesi
g) Şartname dokümanının satın alındığına dair belge.
h) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, vekaletname ve vekilin imza sirküsü ( noter onaylı )
ı) İsteklinin, SGK ve Vergi Borcu bulunmadığına dair ilgili mercilerden, ihale tarihinden en çok 1 ay öncesine kadar alınmış evraklar
i) İhale dokümanlarının tüm sayfalarının okunup anlaşıldığına dair her sayfaya kaşe + imza
j) Burulaş Mali İşler Müdürlüğü’ n den ve Bursa Büyükşehir Belediyesinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış İdare’ ye vadesi geçmiş borcu yoktur yazıları
k) İstekli’ nin mevcudiyette iştigal konusu iş/işleri yaptığını belgeleyen dokümanlar ( İstekli’ nin fiili olarak iştigal konusu işe dair yürüttüğü çalışmalar )
l) İstekli’ ye ait Adli Sicil kaydı

İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini teklifleri ile birlikte vermek zorundadır.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

  • Herhangi bir nedenle daha önce Kamu İhalelerine katılımı yasaklanan gerçek ya da Tüzel Kişiler bu iş için teklif veremezler.
  • İşletim süresi için işin tamamına teklif verilecektir.
  • Teklif geçerlik süresi en az 30 takvim günü olmalıdır.
  • Teklif verilecek ihaleye ait ihale dokümanı BURULAŞ-BursaRay İşletme Merkezi İzmir Yolu Odunluk Mevki 16130 Nilüfer/BURSA adresinde görülebilir ve 500,00-TL karşılığı aynı adresteki Satınalma Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
  • Teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
  • Muhammen bedelin altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • İdare gerekçesini göstermek kaydı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR