BALIKESİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Burhaniye devlet hastanesi kantin/kafeteryası kiraya verilecektir

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00872731
Şehir : Balıkesir / Burhaniye
: 380
Yayınlandığı Gazeteler

BÜYÜKŞEHİR MERHABA 05.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KÖRFEZ DEMOKRAT 08.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Burhaniye Devlet Hastanesi
İhale Kayıt No
:
2018/487387
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Burhaniye Devlet Hastanesi Yeni Hizmet Binası bünyesinde bulunan 380,06 m2 Ticari Alanın (Kapalı alan kafeterya 67,88 m2; kapalı alan büfe 47,18 m2; açık alan kamelya 265 m2) Kantin-Kafeterya-Büfe Amaçlı Kiralama İhalesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.10.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BALIKESİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALESİ

Burhaniye Devlet Hastanesi Yeni Hizmet Binası bünyesinde bulunan 380,06 m2 Ticari Alanın (Kapalı alan kafeterya 67,88 m2; kapalı alan büfe 47,18 m2; açık alan kamelya 265 m2) Kantin-Kafeterya-Büfe Amaçlı Kiralama İhalesi (İKN:2018/487387) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda 23.10.2018 tarihine tesadüf eden Salı günü Saat 10:30’da ihale edilecektir:
1- İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri kapalı zarf içinde sunmaları gerekir;
1.1. Geçici Teminat; Geçici Teminat; Geçici Teminat bedelinin T.C. Ziraat Bankası TR 78000 10 000 45373 246 90 5002 Iban nolu banka hesabına yatırıldığına dair dekont/makbuz (dekont/makbuzda; gerçek veya tüzel kişiliğin adı, ihale adı, geçici teminat bedeli olduğu ve Müdürlüğümüzün adı belirtilecektir) veya 2886 sayılı Kanunun 26. Maddesine göre düzenlenmiş geçici teminat mektubu(Mektup süresi en az 31.12.2018 tarihine kadar olacaktır.)
1.2. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, T.C. Ziraat Bankası TR 78000 10 000 45373 246 90 5002 Iban nolu banka hesabına doküman bedelinin (50,00 TL) ödendiğine dair dekont/makbuz.
1.3. Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı sureti, tüzel kişi olması halinde vergi kimlik numarasını gösterir belge.
1.4. Tebligat için ikametgah belgesi.
a) Gerçek kişi olması durumunda son 3 ay içinde Nüfus Müdürlüğü ve ya muhtarlıktan alınmış onaylı ikametgah belgesi
b) Tüzel kişi olması halinde adres bilgilerinin yer aldığı ticaret sicil gazetesi
1.5. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
a) Gerçek kişi olması halinde; resmi kurumlardan alınmış kantin-kafeterya-büfe alanı kiralama işi faaliyet alanı ile ilgili işletmecilik, işletmeci ustalık belgesi veya diploması
b)Tüzel kişi olması halinde, kiralama konusu işin faaliyetleri arasında yer aldığına dair ana sözleşmesinin yayınlandığı ticaret sicil gazetesi ve ya kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi.
1.6. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza beyannamesi veya imza sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
1.7. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
2. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 6. Maddesinde belirtilenler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye iştirak edemezler.
3. İhaleye katılacak isteklilerin kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığı, sorgulanacaktır. Yasaklı olan isteklinin şartları tam olsa bile ihale dışı bırakılacaktır.
4. İhaleye iş ortaklığı (Ortak Girişim) olarak teklif verilemez.
5. İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç vb. yüklenici tarafından ödenecektir.
6. İhale dokümanı idaremiz web sitesi (http://balikesirism.saglik.gov.tr/TR,42058/ihaleler.html) ve satınalma biriminde bedelsiz görülebilir. 50,00 TL doküman bedeli T.C. Ziraat Bankası TR 78000 10 000 45373 246 90 5002 Iban nolu hesaba yatırılarak aynı adresten temin edilebilir.
7. İhaleye iştirak edeceklerin, ihale tarih ve saatinden önce istenen evrakları dosya halinde kapalı zarfla Balıkesir İL Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimine teslim etmeleri gerekir. İlgili birim dışında dosya teslimi yapılmayacaktır. Firma tarafından dosya farklı bir birime veya ihale komisyonuna direkt teslim edilemeyecektir. Teslim edildiği anlaşıldığı takdirde komisyon tarafından dosya teslim alınmayacak ve firmanın ihaleye iştiraki kabul edilmeyecektir.
8. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 46 ve 47. madde hükümlerine göre ihale, isteklilerin, ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır. Artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilecektir.
9. İstekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Balıkesir İl sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimine ihale evrak dosyasını kapalı zarfta teslim edecekler veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri evraklarının iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebilecekleridir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde ihale dosyasının içinde teklif mektubunu sunacaktır. Bu durumda posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler idaremiz tarafından kabul edilmeyecektir.
10. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Taşınmaz ve İhale Bilgileri
Mahallesi Pafta /Ada /Parsel Kiralanacak Kısım m² Kullanım Amacı Kiralama Süresi 1 (Bir) Yıllık Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Gün ve
Saati
Mahkeme 22; 2165; 796/1 380,06 Kantin, Kafeterya, Büfe 36 Ay 144.713,58 20.000,00 23.10.2018 ; 10:30

İLANEN DUYURULUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR