SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Büfe yeri kullanım hakkı kiraya verilecektir

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.11.2018 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ ENCÜMEN SALONU
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SEYHAN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1 – Yeşiloba mahallesi 46116 sokakta bulunan park içerisine konulacak 12m2 büfeye ait 12m’lik büfe yerinin kullanım hakkının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca ihaleye çıkartılarak 3(üç) yıllığına kiraya verilmesi işidir.

2 –- İhale 21/11/2018 günü saat 15:00’de Seyhan İlçe Belediye Encümenince, Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

3- Muhammen bedeli ve geçici teminatı:

S.No Park adı Büfe tipi m2 Muhammen Bedel Yıllık (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarih/Saat
1 Yeşiloba mahallesi 46116 sokakta bulunan park 12 m2 büfe yeri 1.500,00.-TL+KDV 135,00.-TL. 21.11.2018/15:00

4- İhale şartnamesi ve diğer evraklar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecekler 50-TL makbuz karşılığı aynı yerden satın almak zorundadır.

5- İsteklilerin ihaleye katılması için,
5.1. Kanuni ikametgahı olması .
5.2. Türkiye de tebligat için adres göstermesi.
5.3.Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi
5.4. İmza sirkülerini vermesi .
5.4.1.Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri
5.4.2.Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

6 - İhaleye katılabilmek için ise; tekliflerini 21/11/2018 günü saat 12:00’ye kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir:
6.1. Teklif mektubunun bulunduğu iç zarf,
6.2. Ticaret /veya Sanayi Odası belgesi,
6.3. Noter tasdikli imza sirküleri,
6.4. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
6.5. Seyhan İlçe Belediye Başkanlığı adına alınmış, geçici teminat alındı makbuzu veya banka teminat mektubu.

7 – Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 – Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR