YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Büfe, kantin ve çay ocağı İşletmeleri kiraya verilecektir

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00978409
Şehir : Van / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ŞEHRİVAN 09.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ŞEHRİVAN 11.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI'NDAN
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 Adet Kantin-Kafeterya, 3 Adet Çay Ocağı, 1 Adet Taksi Durağı ve 1 Adet Fotokopi İşletmesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.04.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI'NDAN

1) Üniversitemiz Yerleşkesi içinde bulunan 3 Adet Kantin-Kafeterya, 3 Adet Çay Ocağı, 1 Adet Taksi Durağı ve 1 Adet Fotokopi İşletmesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi uyarınca, 3 (Üç) yıl üzerinden Kapalı Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.
2) İhale Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca yapılacaktır.
İhale Tarihi: 25/04/2019 Perşembe günü saat 10:00'da yapılacaktır.

3) İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen dokümanları dosya içerisinde ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonuna sunmaları zorunludur.
(A) Gerçek Kişiler:
a) İlan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ikametgâh belgesi (Asıl)
b) Tebligat için adres beyanı (İmzalı/kaşeli)
c) İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Asıl)
d) T.C. Kimlik numarasını bildirmek üzere nüfus cüzdan fotokopisi
e) Kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge (Asıl)
f) Geçici Teminat Belgesi (Asıl);
Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:
(i) Tedavüldeki Türk Parası olarak teminat verilmesi durumunda; üniversitemizin ilgili birimine yatırıldığına dair dekont.
(ii) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Kanun, kararname, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları gerekli kovuşturma yapılması için Maliye Bakanlığına intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur)
(iii) Hazine Müst Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:eşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler
g) Teklif Mektubu (Ekteki standart forma ya da bu şartnamenin 7. maddesinin b fıkrasına uygun olacaktır)
h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (Asıl), ayrıca ortak girişim için istenilen belgeler her bir ortakça ayrı ayrı verilecektir.
i) Noter onaylı İmza Sirküleri (Asıl)
j) Vekâleten katılması halinde noter tasdikli vekâletname ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri (Asıl)
k) Kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,
(i) Kantin-Kafeterya = NACE ((56.10.19 yiyecek ağırlıklı hizmet veren kafe ve kafeteryaların faaliyetleri), (56.29.01 kantinlerin faaliyetleri (spor, fabrika, okul veya işyeri kantinleri, vb.), kodlu alanlarından en az birinde faaliyet gösterdiğini kanıtlayıcı Faaliyet Belgesi (Asıl)
(ii) Çay Ocağı = NACE (56.30.02 çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler (içecek ağırlıklı hizmet veren) meyve suyu salonları ve çay bahçelerinde içecek sunum faaliyetleri.) kodlu alanda faaliyet gösterdiğini kanıtlayıcı Faaliyet Belgesi (Asıl)
(iii) Taksi Durağı = NACE (49.32.01 taksi ile yolcu taşımacılığı (dolmuşlar hariç), (52.21.10 kara yolu yolcu taşımacılığına yönelik otobüs, minibüs ve taksi duraklarının işletilmesi (otobüs terminal hizmetleri hariç)
(iiii) Fotokopi İşletmesi = NACE (82.19.01 fotokopi, doküman hazırlama ve diğer uzmanlaşmış büro destek hizmetleri (doküman hazırlama, daktilo, sekreterya, fotokopi, ozalit çekimi, mektup, çoğaltma vb.) (adres derleme ve postalama hizmetleri dahil, tez yazımı hariç)
l) Gerçek kişilerde şahsın kendisine ait Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge, vekâleten katılım varsa ayrıca vekilin de adli sicil kaydı olmadığına dair belge, (Adli sicil kaydı bulunanlar bu kayıtla ilgili resmi belgeyi dosyaya koymak zorundadır. Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihalelere katılamazlar)
m) İsteklilerin bağlı bulundukları vergi dairelerinden ilan tarihinde veya sonrasında alınmış borcu olmadığına dair belge
n) İsteklilerin bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ilan tarihinde veya sonrasında alınmış borcu olmadığına dair belge
o) Daha önce üniversitemizce gerçekleştirilen benzer ihalelere katılıp, ihale uhdesinde kalan fakat sözleşme imzalamayanlar ile sözleşmesini tek taraflı fesheden gerçek kişiler bu ihaleye giremez.
p) Kampüs alanında mevcut olarak hizmet veren işletmelerin ihale tarihi itibariyle idareye kira, su, elektrik ve ısınma giderleri vb. gibi borcu varsa bu ihaleye katılamazlar.
r) İstekliler birden fazla işletmeye teklif veremez.
(B) Tüzel kişiler:
a) Bağlı bulunduğu odadan alınmış, ilan tarihi yılı içinde Ticari İkametgâh belgesi (Asıl)
b) Tebligat için adres beyanı (İmzalı/kaşeli)
c) İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Asıl)
d) Vergi kimlik numarası beyanı (İmzalı/kaşeli)
e) İlgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge (Asıl)
f) Geçici Teminat Belgesi (Asıl);
Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:
(i) Tedavüldeki Türk parası olarak teminat verilmesi durumunda üniversitemiz ilgili birimine yatırıldığına dair dekont
(ii) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Kanun, kararname, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları gerekli kovuşturma yapılması için Maliye Bakanlığına intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.
(iii) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.
g) Teklif Mektubu (Ekteki standart forma ya da bu şartnamenin 7. maddesinin 2. fıkrasına uygun olacaktır.
h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (Asıl), ayrıca istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri (Asıl)
j) Vekâleten katılması halinde noter tasdikli vekâletname ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri (Asıl)
k) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri (Asıl ya da noter onaylı)
l) Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Oda Kayıt Sicil Sureti
m) Kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış
(i) Kantin-Kafeterya = NACE ((56.10.19 yiyecek ağırlıklı hizmet veren kafe ve kafeteryaların faaliyetleri), (56.29.01 kantinlerin faaliyetleri (spor, fabrika, okul veya işyeri kantinleri, vb.), kodlu alanlarından en az birinde faaliyet gösterdiğini kanıtlayıcı Faaliyet Belgesi (Asıl)
(ii) Çay Ocağı = NACE (56.30.02 çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler (içecek ağırlıklı hizmet veren) meyve suyu salonları ve çay bahçelerinde içecek sunum faaliyetleri) kodlu alanda faaliyet gösterdiğini kanıtlayıcı Faaliyet Belgesi (Asıl)
(iii) Taksi Durağı = NACE (49.32.01 taksi ile yolcu taşımacılığı (dolmuşlar hariç), (52.21.10 kara yolu yolcu taşımacılığına yönelik otobüs, minibüs ve taksi duraklarının işletilmesi (otobüs terminal hizmetleri hariç)
(iiii) Fotokopi İşletmesi = NACE (82.19.01 fotokopi, doküman hazırlama ve diğer uzmanlaşmış büro destek hizmetleri (doküman hazırlama, daktilo, sekreterya, fotokopi, ozalit çekimi, mektup, çoğaltma vb.) (adres derleme ve postalama hizmetleri dahil, tez yazımı hariç)
n) Şirket müdürü/müdürlerinin ve ortaklarının her birinin ayrı ayrı Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge, vekâleten katılım varsa vekilin adli sicil kaydı olmadığına dair belge (Adli sicil kaydı bulunanlar bu kayıtla ilgili resmi belgeyi dosyaya koymak zorundadır. Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihalelere katılamazlar)
o) İsteklilerin bağlı bulundukları vergi dairelerinden ilan tarihinde veya sonrasında alınmış borcu olmadığına dair belge.
p) İsteklilerin bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumundan ilan tarihinde veya sonrasında alınmış borcu olmadığına dair belge.
r) Daha önce üniversitemizce gerçekleştirilen benzer ihalelere katılıp, ihale uhdesinde kalan fakat sözleşme imzalamayanlar ile sözleşmesini tek taraflı fesheden tüzel kişiler bu ihaleye giremez.
s) Kampüs alanında mevcut olarak hizmet veren işletmelerin ihale tarihi itibariyle idareye kira, su, elektrik ve ısınma giderleri vb. gibi borcu varsa bu ihaleye katılamazlar.
t) İstekliler birden fazla işletmeye teklif veremez.
4) İhale konusuna ilişkin şartname Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında görülebilir veya 100 (yüz) ₺ karşılığında temin edilebilir.
5) Kiraya verilecek İşletmelerin muhammen bedel ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

İŞLETME ADI Muhammen Bedel (Yıllık) (KDV hariç) Geçici
Teminat (%3) 3 Yıllık Muhammen bedel üzerinden yatırılacaktır.
Kampüs Kantin-Kafeterya (433 m²) 55.000,00 ₺ 165.000,00 x 3/100 = 4.950,00 ₺
Eğitim Fakültesi Kantin-Kafeterya (440 m²) 58.000,00 ₺ 174.000,00 x 3/100 = 5.220,00 ₺
Gevaş MYO Kantin-Kafeterya (50 m²) 6.000,00 ₺ 18.000,00 x 3/100 = 540,00 ₺
Yüksek Okular Çay Ocağı (6 m²) 1.800,00 ₺ 5.400,00 x 3/100 = 162,00 ₺
Mimarlı-Tasarım Fak. Çay Ocağı (6 m²) 1.800,00 ₺ 5.400,00 x 3/100 = 162,00 ₺
Özalp MYO Çay Ocağı (235 m²) 5.000,00 ₺ 15.000,00 x 3/100 = 450,00 ₺
Taksi Durağı (10 m²) 1.800,00 ₺ 5.400,00 x 3/100 = 162,00 ₺
Veteriner Fak. Fotokopi İşletmesi (25.44 m²) 1.800,00 ₺ 5.400,00 x 3/100 = 162,00 ₺


6) Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7) Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmede serbesttir.
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR