İSTANBUL TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Büfe, cafe ve çay bahçesi niteliğindeki taşınmaz kiraya verilecektir

İSTANBUL TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00860211
Şehir : İstanbul / Bakırköy
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNBOYU 15.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bakırköy ilçesi, Menekşe İstasyon sahası, 712 ada 8 sayılı parselde bulunan 300,00 m² kapalı alan (yeni yapılacak), 2600,00 m² açık alan olmak üzere toplam 2.900,00 m² lik taşınmazın "Büfe, Restoran, Cafe ve Çay bahçesi" olarak kullanılmak üzere kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.10.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
1. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonu
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiraya Verme

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE DUYURUSU
TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINMAZ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

1. Kuruluşumuza ait İstanbul İli, Bakırköy ilçesi, Menekşe İstasyon sahası, 712 ada 8 sayılı parselde bulunan 300,00 m² kapalı alan (yeni yapılacak), 2600,00 m² açık alan olmak üzere toplam 2.900,00 m² lik taşınmazın "Büfe, Restoran, Cafe ve Çay bahçesi" olarak kullanılmak üzere 5.000,00- TL/Ay (KDV hariç) muhammen bedel üzerinden kapalı zarf ile teklif alma yöntemi ile kiralanacaktır.
2. İhale 03.10.2018 Çarşamba günü saat 10:30’da 1. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonunca yapılacaktır.
3. İhale konusu taşınmazın İlgili Kurum ve Kuruluşlardan her türlü izin ve ruhsat Kiracı tarafından alınacak, gerekli izin, ruhsat masrafları Kiracıya ait olacaktır. İzin, ruhsat için 6 aylık “ön sözleşme” imzalanacaktır. Bu sürede gerekli izinlerin alınamaması halinde, işlemlerin olumlu yönde ilerlemesi ve TCDD'nin uygun görmesi halinde 6 ay daha süre verilecektir Ön sözleşme süresi içinde güncel kira bedelinin %20 tutarı ön sözleşme aşamasında peşin tahsil edilecektir. İzin ve ruhsatların alınmasına müteakip ana sözleşme akdedilecektir. Gerekli izin ve ruhsatların alınmasına müteakip 31.12.2022 tarihine kadar geçerli ana sözleşme akdedilecek, İlgili Kurumlardan izin alınabilmesi halinde en fazla 300,00 m² kapalı alan yapılabilecek,6 aylık inşaat süresi verilecek ve bu sürede kira bedelinin %20 si peşin alınacaktır. Sözleşme kira bedelinin her yıl bir önceki yılın aynı ayına göre Yİ/ÜFE oranında artırılacaktır.
4. İhaleye yerli isteklikler katılabilecektir.
5. Halkalı,İstanbul ve Haydarpaşa Gar Müdürlüğünden ilan tahtası ile TCDD’nin “www.tcdd.gov.tr/ihaleler” internet adresinde de görülebilir. İhale Şartnamesi TCDD 1. Bölge Emlak ve İnşaat Müdürlüğü-Haydarpaşa’da ücretsiz görülebilir.
6. İhaleye katılacak isteklilerden;
a) Geçici teminat bedeli 15.000,00-TL olup nakit yatırılması halinde TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Veznesi veya dosya teslim saatinden önce Türkiye Vakıflar Bankası Kadıköy Finansmarket şubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu iban numaralı hesabına ihale adı yazılarak yatırılması ve geçici teminat dekontunun 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğüne onaylatıldıktan sonra dekontun teklif dosyasına konulması gerekmektedir.
b) İhale şartname bedeli 200,00-TL+KDV(%18) olup, şartnamenin satın alındığına dair makbuz, (şartname bedeli her ne sebeple olursa olsun iade edilmez)
c) İsteklilerin 2018 Yılı için tabii olduğu Sosyal Güvenlik Kurumuna (SSK; Bağkur; Emekli sandığı) ve Vergi Dairesine borcu olmadığına veya Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK; Bağkur; Emekli sandığı) ile Vergi Dairesinde kaydı bulunmadığına dair belge veya taahhütname
d) Halkalı,İstanbul ve Haydarpaşa Gar Müdürlüğünden alınmış yer görme belgesi,
e) Gerçek kişilerden;
6 (a), 6(b), 6(c), 6 (d) maddelerinde belirtilen belgeler,
-Tasdikli Nüfuz cüzdanı sureti (“son altı ay içinde alınmış” asılları veya tasdikli suretleri olacaktır.)
-İkametgah ilmühaberi,
-Noter tasdikli imza sirküleri,
-Sabıka kaydına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge, (sabıka kaydının olması halinde
-Mahkeme kararı ile birlikte verilecektir),
-Esnaf ve Sanatkarlar odasından alınmış faaliyet belgesi, kayıtlı değil ise kaydının olmadığına dair belge veya taahhütname
f) Tüzel kişilerden;
6 (a), 6(b), 6(c), 6 (d) maddelerinde belirtilen belgeler,
-Şirket Temsilcisinin noter tasdikli yetki belgesi, imza sirküleri ve tasdikli nüfus cüzdan suretleri,
-Ticaret Sicil Gazetesinin bir sureti, Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan ortaklık ve sermaye durumlarının ihalenin yapıldığı tarihte geçerliliğini koruduğunu belirtir belge,
-Tüzel kişiliğe ait ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odasına ait kayıt belgesinin aslı veya aynı odadan alınmış ihalenin yapıldığı yıl vizesini içeren kimlik kartı,
g) Ortak girişim olması halinde;
-Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin 6 (a), 6(b), 6(c), 6(d) maddelerindeki belgeler şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış ve tescil edilmiş ortaklığa ait sözleşme.
h) Türkiye’de ki tebligat adresi (Şartname eki örneğe göre)
ı) İsteklilerin vekâleten temsil edilmesi halinde, vekilin Noter Tasdikli vekâletnameleri, imza sirküleri ve onaylı Nüfus cüzdan sureti,
j) Şartname eki Özel Şartlarda (olması durumunda) istenilen belgelerin verilmesi ve koşulların sağlanması,
7. İhaleye katılmak isteyenler İhale dosyasını en geç 03.10.2018 Çarşamba günü TRT saati 10:30’a kadar TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonuna teslim edeceklerdir. (Tüm belgeler asıl veya noter onaylı aslı olacaktır.)
Posta ile yapılan teklifler geçerli olup gerek posta ile gerekse elden süresi içinde yapılmayan, ihalenin esasını değiştirecek nitelikte belgeleri eksik olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
8.Yapılan ihalede tek katılım olması halinde, ihale komisyonunca da uygun görülmesi durumunda aynı anda PAZARLIK YÖNTEMİNE dönüştürülür. Pazarlık yöntemi ile ilgili hususlar şartnamede belirtilmiştir.
9.TCDD bu ihalede 2886 sayılı “Devlet İhale Kanunu” ile 4734 sayılı “Kamu İhale Kanunu”na tabi değildir. Bu nedenle de ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ya da kısmen yapmakta serbesttir.
İlgililere duyurulur.
ADRES: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa-Kadıköy/İstanbul
TEL :0.216.348 80 20 dahili 4778 veya 4558 FAKS:0.216.336 22 57---0.216.349 91 12

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR