BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bodrum Belediyesinin mülkiyetinde bulunan 3 adet işyeri kiraya verilecektir

BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 adet taşınmazın kiraya verilmesi işi (2 işyeri ve halı saha)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.09.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Müskebi ( Ortakent)  Hizmet Binası Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  1. Bodrum Belediyesinin mülkiyetinde bulunan aşağıda nitelikleri yazılı ; 3 adet taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince açık arttırma usulüne göre kiralama ihalesine çıkartılacaktır.

  2. İhaleler, 19/09/2019 Perşembe günü saat 11:00,11:30,12:00 'de , Müskebi ( Ortakent) Hizmet Binası Toplantı Salonunda ve Belediye Encümeni huzurunda ( İhale Komisyonu) 5 yıl süre ile kiralanmak üzere ihale edilecektir.

  3. İhale ile ilgili bilgi ve şartname mesai saatleri dâhilinde Ortakent Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülebilir, istekliler ihale ile ilgili şartnameyi 150,00.- TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alabilirler.

  4. İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri kapalı zarf içerisinde 19/09/ 2019 günü saat 10:00 'a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. Ancak ; istekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderebilirler.Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

  5. İhaleye katılanlardan istenilecek belgeler;

(1) İhalenin yapılacağı tarihten en az 3 ay önce düzenlenmiş olan belgelerin aslı veya noter tasdikli suretinin sunulması şartı ile;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1. İkametgâh Belgesi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği (www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınacaktır),
2. Kimlik Sureti,
3. İhale tarihi itibariyle son bir (1) yıldır Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı olduğu Meslek Odasına kayıtlı olduğuna dair belge.
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
1. Son bir (1) yıldır kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2. İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.
C) ORTAK BELGELER:
1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi, ( Nakit Tahsilat Makbuzu veya Geçici Teminat Mektubu) ( Teminat mektupları limit içi banka teyit yazılı olacaktır.)
2. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi,
3. İdare ve istekliler tarafından onaylı ‘Şartname ve ekleri‘’ ile ‘’Yer Görme Belgesi‘’,
4. Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünce onaylanacak (Tüzel kişilerde ayrıca hissedarlara ait) Kira/ Ecrimisil/İşgaliye/İlan ve Reklam , Emlak Vergisi v.s gibi vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,
5. İhale şartnamesi ve şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.
6. İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerden Türkiye genelinde İhale Yasaklısı olmadığına dair belge,
7. İhaleye eski kiracının katılmak istemesi durumunda, "Noter onaylı Tahliye Taahhütnamesi" sunacaktır.Taahhütnamede ihaleyi kazanamamış olması halinde 15 gün içerisinde kayıtsız şartsız tahliye edeceği taahhüt edilecektir.
D) Ortak Girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişiliklerin (A) ve/veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.
E) Yerli veya Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

  • 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.

  • İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
  • İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
  • İhale ile ilgili nakit yatırılacak olan Geçici teminat tutarı ve şartname bedeli Belediyemiz veznelerine veya Bodrum Belediyesinin Ziraat Bankası Bodrum Şubesindeki TR33 0001 0002 0234 2934 7650 10 iban nolu hesabına yatırılabilir.
  • İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup,kullanım hakkının kiralanmasında Şartname hükümleri uygulanacaktır.
2019/3 NOLU İHALE
SIRA
NO.

MAHALLE

ADA

PARSEL

NİTELİK


MUHAMMEN
BEDEL
(5 YILLIK)
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
%3
( 5 YILLIK)

İHALE SAATİ

KİRA SÜRESİ
(YIL)

TAŞINMAZ ADRES VE KULLANIM BİLGİLERİ


2019/3-1

MUMCULAR (KARAOVA)


532


1


İŞYERİ


28


75.000,00.-TL+ KDV


2.250,00.-TL


11:00


5
Mumcular (Karaova) Mah.Pazaryeri Cad.No:15/3 BODRUM


2019/3-2


MUMCULAR (KARAOVA)


532


1


İŞYERİ


28


75.000,00.-TL+KDV


2.250,00.-TL


11:30


5
Mumcular (Karaova) Mah.Pazaryeri Cad.No:15/4 BODRUM


2019/3-3


GÜMÜŞLÜK


-


-


Halı Saha
3.025,37 m²
Halı saha 1313 m², Sosyal Tesisler 229,85 m²


150.000,00.-TL+KDV


4.500,00.-TL


12:00


5

Gümüşlük Mah.Adnan Menderes Cad.No:10 BODRUM

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR