RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediye'ye ait 51 m2 dükkan ihale ile satılacaktır

RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00886730
Şehir : Rize / Merkez
Semt-Mahalle : ÇARŞI MAH. / RİZE
: 51
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 05.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Dükkan
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.11.2018 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Hizmet Binası İhale Büro Şefliği Kat:2 Piriçelebi Mahallesi Menderes Bulvarı 53100   RİZE
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda listede belirtilen zemin kat dükkanın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35-a maddesi kapalı teklif usulü ihale suretiyle şartname dahilinde ihale tarafına kalandan teklif ettiği bedelin %70’ i peşin, kalan bakiyenin ise 10 Mayıs 2019, 10 Haziran 2019, 10 Temmuz 2019 ve 10 Ağustos 2019 tarihlerinde dört eşit taksitle tahsil edilmek üzere satışı yapılacaktır.

  1. Dükkanın muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı aşağıda listede belirtildiği şekildedir.

Sıra No Mahallesi Ada Parsel Kat.İrt. No Arsa Pay/Payda Katı Satış Muhammen Bedel Geçici Teminatı
(%3)
1 Çarşı 5 4 7 109,000/3622,000
(51,66m²)
Zemin Kat 2.200.000,00TL 66.000,00TL


İhale 15/11/2018 Perşembe günü , saat 15.00’ te Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

  1. İhaleye katılmak isteyen;

a. Gerçek kişiler için;
a.1- Kanuni İkametgah adresi göstermesi
a.2- Vukuatlı Nüfus kaydı
a.3- İmza sirküleri ( Noter tasdikli)
a.4- Sabıka Kaydı
a.5- Vekaleten girecekler için vekaletname (noter onaylı)
a.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı
a.7- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza sirküleri (noter onaylı)
b. Şirket olarak katılacaklar için;
b.1- Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (noter tasdikli)
b.2- Ticaret odası sicil kaydı
b.3- İmza Sirküleri (noter onaylı)
b.4- Şirket ortakları ve şirket yetkilisinin sabıka kaydı
b.5- Vekaleten girecekler için vekaletname(noter onaylı)
b.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı
b.7- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza sirküleri (noter onaylı)
b.8- Tebligat için adres beyanı
b.9- Ticaret sicil gazetesi
b.10-Ticaret Odasından İhale men yasağı belgesi
c. Ortak girişim olması halinde ;(ortaklar aşağıdaki belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadır.)
c.1- Noter onaylı ortaklık belgesi,
c.2- Ortakların imza sirküleri(noter onaylı),
c.3- Ortaklar için her bir ortak adına düzenlenen sabıka kaydı
c.4- Adres beyanları, gerçek kişi olmaları halinde Vukuatlı Nüfus kaydı,
c.5- Şirket olması durumunda oda kayıt belgelerini, Şirket adına girecek olanların
şirket yetki belgesi (noter tasdikli), şirket ortakları ve şirket yetkilisinin sabıka
kaydı, Ticaret sicil gazetesi, İhale men yasağı belgesi
c.6- Vekaleten girecekler için vekaletname(noter onaylı)
d. Tüm katılım çeşitleri için;
d.1- Belediyemize borcu olmadığına dair belge,
d.2- Geçici teminat makbuzu.
d.3- Şartname alındı makbuzu
e- Geçici teminat ve şartname alındı makbuzunu ortaklar için ortaklardan birinin vermesi yeterli olup, şirket olarak girecekler için şirket adına, gerçek kişiler için ihaleye girecek olan kişi adına düzenlenmelidir.

  1. Tüm vergi, resim, harçlar ihaleyi alana aittir.
  2. İdarenin Adresi:

Belediye Hizmet Binası İhale Büro Şefliği Kat:2 Piriçelebi Mahallesi Menderes Bulvarı 53100 RİZE
Telefaks: 0464 214 40 91 Mail Adresi: murat.ozgan@rize.bel.tr

  1. İsteklilerin, ihaleye girebilmek için istenen belgelerle birlikte ihale günü ve saatine kadar Rize Belediyesi Encümen salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
  2. İhaleye katılmak isteyenler, 100,00-TL şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırarak, makbuz karşılığında ihale şartnamesini Belediyemiz İhale Büro Şefliğinden alabilir veya ücretsiz görülebilir.
  3. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI

7.1) İç Zarf: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.
7.2) Dış Zarf: İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve 2.maddede istenen diğer belgeler ile birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

  1. TEKLİFLERİN VERİLMESİ

8.1) Usulüne uygun hazırlanmış teklifler ilanda belirtilen ihale günü ve saatine kadar, Belediye Encümenine (İhale Komisyonu) verilecektir. (Rize Belediyesi / RİZE)
8.2) Teklifler iadeli taahhütlü olarak ta gönderilebilir.
8.3) Telgraf ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.
8.4) Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.

  1. Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.
  2. Belediye Encümeni 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29.maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.


İLANEN DUYURULUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR