SANDIKLI BELEDİYE BŞK.

Belediyeye ait 2 adet büfe ihale usulüyle kiraya verilecektir

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00861731
Şehir : Afyonkarahisar
Yayınlandığı Gazeteler

SANDIKLI SESİ 13.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SANDIKLI SESİ 17.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.09.2018 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Başkanlığı Makam Odası
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

SANDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Sandıklı Belediyesince yapılacak olan kiralama ihalesi ekli listede belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddelerine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

Kiralama ihaleleri 25.09.2018 Salı günü Ekli listede belirtilen saatte Belediyemiz Encümeni huzurunda Belediye Başkanlığı Makam Odasında yapılacaktır.

 1. Kiralama ihalelerine katılmak isteyenler en geç 24.09.2018 Pazartesi günü saat 17.00’e kadar. Ekli listede belirtilen Geçici Teminatı ve ihale iştirak bedellerini Belediyemiz veznesine ya da Belediyemizce verilecek banka hesap numarasına yatıracaklar, makbuzlarını ve istenilen belgeleri yukarıdaki tarih ve Saat’e kadar kapalı zarf içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine teslim edeceklerdir. Belirlenen gün ve saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 2. İhaleye çıkarılan işyerlerine ait muhammen bedeli, geçici teminat tutarını, ihale iştirak bedelini ihale tarih ve saati ekli listededir.

 3. İsteklilerin hazır bulundurması gereken belgeler;
  1- Gerçek Kişiler için;
  a- Müracaat Dilekçesi (Kiraya çıkarılan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair bilgiler yazılacaktır),
  b- Kanuni İkametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan),

 1. Noter tasdikli imza beyannamesi,
  d- Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
  e- İsteklilerin, Belediyemizin bağlı birimleri ve Belediyemizin ortak olduğu SANJET A.Ş.’ne borcu olmadığına dair belge,
  f- Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat ve ihale iştirak bedellerinin, geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların, Veznelerimize yatırıldığını gösteren makbuzlar,
  g İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
  h- İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
  i- İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 1 maddesinin b, c, d, e, f bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
  2.Tüzel Kişiler için:
  a- Müracaat Dilekçesi, (Kiraya çıkarılan yeri bildiğine ve gördüğüne dair bilgilerde yazılacaktır)
  b- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  c- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; imza beyannamesi, imza sirküleri, resmi makamlardan alınmış veya onaylanmış belge, ticaret sicil gazetesi,
  d- Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname,
  e- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış, şirket ortaklarının son durumunu gösterir belge,
  f- Tüzel kişiliğin ortaklarının ve tüzel kişilik adına hareket edenlerin Belediyemiz, bağlı birimleri ve Belediyemizin ortak olduğu SANJET A.Ş.’ne vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,
  g- Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat ve ihale iştirak bedellerinin, geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların, Veznelerimize yatırıldığını gösteren makbuzlar,
  h- İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
  i- İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
  j- İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 2 maddesinin b, c, d, e, f bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
  4-Şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinde müracaat süresi sonuna kadar mesai saatleri içinde bedelsiz olarak görülüp okunabilir.
  Keyfiyet ilan olunur.

KİRAYA VERİLECEK YERLERİN LİSTESİNO

KİRALANACAK İŞYERLERİ

MUHAMMEN BEDEL
(1 YILLIK)

GEÇİCİ TEMİNAT
EN AZ

İHALE İŞTİRAK BEDELİ
EN AZ %25

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

KİRA SÜRESİ1

Yeni Sanayi Sitesi Orta Refuj 8 nolu Büfe İşyeri

10.000 TL

900,00 TL

7.500,00 TL

25.09.2018

09:0031.12.20202


Yeni Sanayi Sitesi Orta Refuj 40 nolu Büfe İşyeri

10.000 TL

900,00 TL

7.500,00 TL

25.09.2018

09:1031.12.2020


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR