TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyeden kafeterya kiraya verilecektir

TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00890809
Şehir : Eskişehir / Tepebaşı
Semt-Mahalle : ÇAMLICA MAH. / ÇAMLICA
: 465
Yayınlandığı Gazeteler

ESKİŞEHİR ANADOLU 08.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ESKİŞEHİR ANADOLU 10.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Çamlıca Mahallesi 20L-2B pafta da Güfte-Mustafa Paşa-İbrahim Paşa-Temiz Sokakları arasında Hayrettin KARACA parkı içerisinde bulunan 465 m²’lik kullanım alanına sahip 1 adet Kafeterya
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.11.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tepebaşı Belediyesi Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI

1- İdarenin
a) Adı : Tepebaşı Belediyesi
b) Adresi : Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi No:84 Eskişehir
c) Telefon ve faks numarası : 0 222 2114000 Dahili 3157-320 88 88
d) Elektronik posta adresi (varsa) : emlakistimlak@tepebasi.bel.tr
2- İhale konusu taşınmazın niteliği, yeri ve miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait Çamlıca Mahallesi 20L-2B pafta da Güfte-Mustafa Paşa-İbrahim Paşa-Temiz Sokakları arasında Hayrettin KARACA parkı içerisinde bulunan 465 m²’lik kullanım alanına sahip 1 adet Kafeterya işyerinin 3 yıl süre ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesine göre Açık Teklif usulü ile kiralanması işidir.
3- İhalenin Yapılacağı yer : Tepebaşı Belediyesi Encümen Salonu
4- İhalenin Tarihi ve saati : 20/11/2018 Salı Günü Saat:14:30
5- İhalenin hangi usul ile yapılacağı : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile.
6- İşin Tahmin edilen Bedeli (aylık) : 8.500,00-TL (Sekiz Bin Beş Yüz Türk Lirası)’dır.
7- Geçici Teminat Miktarı : 9.180,00-TL (Dokuz Bin Yüz Seksen Türk Lirası)’dır.
8- Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi No:84 Eskişehir adresinde bulunan Tepebaşı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülüp incelenebileceği gibi, ihale günü saat en geç 11:30’a kadar 100,00-TL karşılığında satın alınabilecektir. İhale doküman bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznelerine makbuz karşılığı yatırılacaktır
9- İhaleye katılabilmek için gereken şartlar ve istenilen belgeler;
a) Kanuni ikametgah belgesi,
b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı,(varsa e-posta, irtibat için telefon numarası)
c) Gerçek Kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
ç) Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair belge,
d) İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge,
e) 1- Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletname ve imza beyanlarını vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
2- Gerçek kişilerin ise imza beyanlarını vermeleri,
f) Gerçek kişilerin ve Tüzel kişilerin ihalenin yapılacağı ay içerisinde ilgili vergi dairesinden vergi borcu, ceza, idari para cezası vb. borcu bulunmadığına dair belge vermeleri,
g) Gerçek kişilerin ve Tüzel kişilerin ihalenin yapılacağı ay içerisinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK pirim borcu, ceza, idari para cezası vb. borcunun bulunmadığına dair belge vermeleri
h) Gerçek kişilerin ve Tüzel kişilerin ihalenin yapılacağı ay içerisinde Tepebaşı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu olmadığına dair yazı vermeleri,
ı) ihaleye katılacak isteklilerin ihalelerden yasaklı olmadıklarına dair taahhüt vermeleri.
i) İş ortaklıklarında, ortakların hisse oranları ve işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını belirten noter onaylı ortaklık sözleşmesi verilmesi zorunludur.
j) İhaleye katılacak isteklilerin kamu veya özel sektörde en az 3 yıl süreyle Kantin, Kafeterya ve Lokanta olarak faaliyette bulunduğuna dair kayıtlı bulunduğu meslek odasından alınmış faaliyet belgesini vermeleri,
10- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR