KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyeden dükkanlar kiraya verilecektir

KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00823117
Şehir : Adana / Kozan
Yayınlandığı Gazeteler

KOZAN EKSPRES 14.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KOZAN EKSPRES 19.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.06.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kozan Belediye Başkanlığı Tufanpaşa Mah. Hal sokak No:17 Encümen toplantı salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1-İlçemiz Aslanpaşa Mahallesi(168 ada 1 parsel) Aşağı Çarşı Caddesi No:2/D,2/E dükkanların kiralanması için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 10 (On) yıllığına kiralanacaktır.
2-İhale günü ve saati:26/06/2018 Salı günü saat 14:00 da yapılacaktır
3-İhalenin adresi: Kozan Belediye Başkanlığı Tufanpaşa Mah. Hal sokak No:17 Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
4- Kiraya verilecek iş yerlerinin Muhammen bedeli ve Geçici Teminatları aşağıda çıkartılmıştır.
5-İhale kısmi teklife açık olup,istekliler aşağıda belirtilen muhammen bedel ve geçici teminatı belirtilen işyerleri için ayrı ayrı veya tamamı için teklif verebilir.
Kiralanacak Mahaller Muhammen Bedeli Geçici Teminatı
( 10 Yıllık Kira Bedeli)
Aslanpaşa mah. No:2/D DÜKKAN 100.000,00 TL. 3.000,00-TL.
Aslanpaşa mah. No:2/E DÜKKAN 100.000,00 TL. 3.000,00-TL.

6-İhale ile belirlenen yıllık kira bedeli ilk yıl için sözleşme tarihinde 1. Taksiti peşin, diğer 3 taksit eşit taksitler halinde yıl içerisinde, devam eden yıllarda yıllık kira bedeli yıl içerisinde 2 (İki) eşit taksit halinde 1.Taksit 6.ayın sonuna kadar,2.Taksit yıl sonuna kadar ödenecektir.1.yıl kira bedelinden sonra kira artış oranları ÜFE’ye göre yapılacaktır.
7- İhale ile ilgili giderler, gazete ilanı, vergi ve harçlar ile diğer masraflar kiracıya aittir.
8-İstekliler tekliflerini 10 yıllık olarak verecekler, sözleşme kısımlar üzerinden 10 yıllık bedel üzerinden yapılacaktır.
9-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;
A-GERÇEK KİŞİLERİN:
a- İhale ile ilgili dilekçe,
b- İhale dosyası alındı makbuzu,
c-Geçici Teminat (Teminat Mektubu dışındaki teminatlar Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılarak, dekontu veya makbuzu, dosyasına konulacak)
d- Kanuni ikametgah adresini gösterir belge,
e-Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
f-Başkası adına vekaleten katılanların Noterden onaylı vekaletname ve imza sirküleri,
g-Vergi Dairesi, Kozan Belediyesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına dair belge
h- Noterden tasdikli imza sirküleri
B-TÜZEL KİŞİLERİN:
a-Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c),(d),(e),(f),(g) bentlerinde yazılı belgeler yanında, ayrıca
b-Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,
c-Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2018 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,
d-Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret sicil gazetesi.
10-İhaleye katılmak isteyen talipli veya talipliler dosyalarını istenilen belgeleriyle birlikte ihale saatinden önce en geç saat 12:00'a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmek zorundadırlar. Saat 12:00'dan sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
11-Posta ile yapılacak müracaatlarda, postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
12-Bu işe ait ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Kozan Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 50 TL ücret karşılığı satın alınabilir. İhale ile ilgili bilgi almak isteyenler için ihale şartnamesi Kozan Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü adresinde görebilirler.
13-Kozan Belediyesine ihale ilan tarihi itibariyle borcu olanlar ihaleye katılamazlar. İhaleye katılsalar dahi borçlu olduğu tespit edilenler ihale dışı bırakılır.
14-İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
15-İlanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki hükümler geçerlidir.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR