ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyeden 3 yıllığına büfe kiralanacaktır

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00892163
Şehir : Tekirdağ / Çerkezköy
Yayınlandığı Gazeteler

ÇERKEZKÖY BAKIŞ 09.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ÇERKEZKÖY HABER 12.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İşin Yapılacağı Yer
:
Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.11.2018 16:05
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Encümen odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1.Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen iki ayrı adreslerdeki park alanları içindeki 2 adet büfe yeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile üç (3) yıllığına kiraya verilecektir

2.İhale Belediyemiz Encümen odasında, 22.11.2018 PERŞEMBE günü aşağıda belirtilen saatlerde yapılacaktır.

2.1-Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kuru Sokak ile Tezgel Sokak arasında kalan park içinde 63,50 m2 kapalı alanı bulunan 166,50 m2 büfe yeri 22.11.2018 Perşembe günü saat 16:05’te

2.2- Gazi Osman Paşa Mahallesi Artan Sokakta ile Uğur Sokak arasında park içinde kalan 20 m2 kapalı alanı bulunan 40 m2 büfe yeri 22.11.2018 Perşembe günü saat 16:10’da

3. Muhammen kira bedeli 01.11.2018 tarih ve 2018/1761 sayılı onay belgesi ile her büfe için ayrı ayrı belirlenmiştir. Geçici teminat ihale bedelinin % 3 nispetindedir

3.2-Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kuru Sokak ile Tezgel Sokak arasında kalan park içinde 63,50 m2 kapalı alanı bulunan 166,50 m2 büfe yeri yıllık 12.800,00TL+ KDV olup, Geçici teminat bir yıllık tahmini kira bedeli üzerinden (%3) (12.800.00 TL %3= 384.00 TL) olarak belirlenmiştir.

3.4- Gazi Osman Paşa Mahallesi Artan Sokakta ile Uğur Sokak arasında park içinde kalan 20 m2 kapalı alanı bulunan 40 m2 büfe yeri yıllık 9.000,00 TL+KDV olup, Geçici teminat bir yıllık tahmini kira bedeli üzerinden (%3) (9.000.00 TL %3= 270.00 TL) olarak belirlenmiştir.

4.İstekliler İhaleye katılmak için 21.11.2018 Çarşamba günü saat 15.00’e kadar, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. (İstenen belgeler Kanun, yönetmelik, yönerge v.s. belirtilen süresi içinde temin edilecek belgelerin aslı veya noterden tasdikli olması gerekmektedir.)

a) Başvuru dilekçesi
b)Kanuni ikametgâh belgesi
c)Tebligat için adres beyanı
d) Vergi dairesinden mükellef olduğuna dair belge
e)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası belgesi ya da Esnaf ve Sanatkârları Odası kayıt belgesi;
aa-Gerçek kişi olması halinde ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odasına ya da Esnaf ve Sanatkârlar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
bb-Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
f)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
aa-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi
bb-Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi, bu ilgilerin tamamının bir Ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.
g)Geçici teminatın yatırıldığına dair tahsilat makbuzu.
ğ)Vekâleten gireceklerden vekâletname
h)Ortak girişim halinde ortaklık beyanı
ı)Cumhuriyet Savcılığından alınacak Sabıka kaydı bulunmadığına dair belge
i)2886 Sayılı D.İ.K. hükümlerine göre ihaleye katılmama cezası almadığına dair taahhütname
j)Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair belge.
k)Şartname alındı makbuzu.(100.00 TL)
l) İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan )İmzalı İhale Şartnamesi

5.İhaleye ait şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilir.
6.İstekliler hazırladıkları evrakları belirtilen süre içinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne dosya alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR