BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde taksi durağı yeri kiraya verilecektir

BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Hizmet Binası bünyesinde bulunan toplam Pafta No: L2-16L3 Ada No:1823  Parsel No:1  43,10 m2 (Hastane giriş tarafı 27,5 m2 3 araç-Acil tarafı 15,6 m2 1 araç) ticari alanın taksi durağı yeri kiralama ihalesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.08.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Toplantı Odası - BALIKESİR
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ TAKSİ DURAĞI YERİ KİRALAMA İHALESİ


Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Hizmet Binası bünyesinde bulunan toplam Pafta No: L2-16L3 Ada No:1823 Parsel No:1 43,10 m2 (Hastane giriş tarafı 27,5 m2 3 araç-Acil tarafı 15,6 m2 1 araç) ticari alanın Taksi Durağı yeri kiralama İhalesi (İKN:2019/392101) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi toplantı odasında 21.08.2019 tarihine tesadüf eden çarşamba günü Saat 10:30’da ihale edilecektir:

1- İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri kapalı zarf içinde sunmaları gerekir;
1.1. Geçici Teminat; Geçici Teminat bedelinin Türkiye Halkbankası Balıkesir Merkez Şubesi (TR53 0001 2009 2410 0005 0001 41) Iban nolu banka hesabına yatırıldığına dair dekont/makbuz (dekont/makbuzda; gerçek veya tüzel kişiliğin adı, ihale adı, geçici teminat bedeli olduğu ve Hastanemizin adı belirtilecektir) veya 2886 sayılı Kanunun 26. Maddesine göre düzenlenmiş geçici teminat mektubu(Mektup süresi en az 31.12.2019 tarihine kadar olacaktır.)
1.2. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, Türkiye Halkbankası Balıkesir Merkez Şubesi TR53 0001 2009 2410 0005 0001 41 Iban nolu banka hesabına doküman bedelinin (50,00 TL) ödendiğine dair dekont/makbuz.
1.3. Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı sureti, tüzel kişi olması halinde vergi kimlik numarasını gösterir belge.
1.4. Tebligat için ikametgah belgesi.
a) Gerçek kişi olması durumunda son 3 ay içinde Nüfus Müdürlüğü ve ya muhtarlıktan alınmış onaylı ikametgah belgesi
b) Tüzel kişi olması halinde adres bilgilerinin yer aldığı ticaret sicil gazetesi
1.5. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
a) Gerçek kişi olması halinde; resmi kurumlardan alınmış kantin-kafeterya-büfe alanı kiralama işi faaliyet alanı ile ilgili işletmecilik, işletmeci ustalık belgesi veya diploması
b)Tüzel kişi olması halinde, kiralama konusu işin faaliyetleri arasında yer aldığına dair ana sözleşmesinin yayınlandığı ticaret sicil gazetesi ve ya kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi.
1.6. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza beyannamesi veya imza sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
1.7. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
1.8. Bu ihaleye T Plakası olan araç sahipleri katılabilecektir. Taksi durağında çalıştırılacak araçların ruhsatlarını ( noter onaylı, aslı veya aslı idarece görülmüştür şeklinde ) teklif dosyasında sunulacaktır.

2. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 6. Maddesinde belirtilenler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye iştirak edemezler.

3. İhaleye katılacak isteklilerin kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığı, sorgulanacaktır. Yasaklı olan isteklinin şartları tam olsa bile ihale dışı bırakılacaktır.

4. İş ortaklığı (Ortak Girişim) olması iş ortaklığı beyannamesi. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 1.3. -1.4 1.5.-1.6-1.8 maddesindeki belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. (İhale, iş ortaklığı uhdesinde Kalması halinde noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesini sözleşme imzalamadan önce idareye verilecektir.)

5. İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç vb. yüklenici tarafından ödenecektir.

6. İhale dokümanı satınalma biriminde bedelsiz görülebilir. 50,00 TL doküman bedeli Türkiye Halkbankası Balıkesir Merkez Şubesi TR53 0001 2009 2410 0005 0001 41 Iban nolu hesaba yatırılarak aynı adresten temin edilebilir.

7. İhaleye iştirak edeceklerin, ihale tarih ve saatinden önce istenen evrakları dosya halinde kapalı zarfla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Satınalma Birimine teslim etmeleri gerekir. İlgili birim dışında dosya teslimi yapılmayacaktır. Firma tarafından dosya farklı bir birime veya ihale komisyonuna direkt teslim edilemeyecektir. Teslim edildiği anlaşıldığı takdirde komisyon tarafından dosya teslim alınmayacak ve firmanın ihaleye iştiraki kabul edilmeyecektir.

8. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 46 ve 47. madde hükümlerine göre ihale, isteklilerin, ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır. Artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilecektir.

9. İstekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Satınalma Birimine ihale evrak dosyasını kapalı zarfta teslim edecekler veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri evraklarının iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebilecekleridir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde ihale dosyasının içinde teklif mektubunu sunacaktır. Bu durumda posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler idaremiz tarafından kabul edilmeyecektir.

10. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Taşınmaz ve İhale Bilgileri
Mahallesi Pafta /Ada /Parsel Kiralanacak Kısım m² Kullanım Amacı Kiralama Süresi 1 (Bir) Yıllık Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Gün ve
Saati
Gaziosmanpaşa L2-16L3-1823-1 43,10 m2 Taksi Durağı 36 Ay 19.200,00 TL 3.840,00 TL 21.08.2019 10:30


İLANEN DUYURULUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR