AGAMEMNON TERMAL TURİZM ELEKTİRK ENERJİ İNŞAAT SAN.TİC.A.Ş.

Balçova Korutürk Mahallesi'nde 34 m² dükkan kiraya verilecektir

AGAMEMNON TERMAL TURİZM ELEKTİRK ENERJİ İNŞAAT SAN.TİC.A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01024499
Şehir : İzmir / Balçova
Semt-Mahalle : KORUTÜRK MAH. / BALÇOVA
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 12.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
YENİGÜN 16.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
34 m² dükkan 2886 sayılı Kanunun 35. maddesi usulü uygulanarak kapalı teklif usulü ile 10 yıllığına kiraya verilecektir
İşin Yapılacağı Yer
:
Vali Hüseyin Öğütcen cad. No:55/A 417 ada 160 parsel Balçova/ İZMİR
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.07.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Korutürk Mahallesi Vali Öğütcen cad. No:53/1 Balçova/İzmir
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BALÇOVA BELEDİYESİ AGAMEMNON TERMAL TURİZM ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş’DEN


Taşınmaz mal kiralanacaktır.

Sıra No İlçesi Adres
Pafta/Ada/Parsel
Cinsi Alanı (m2) Tahmin Edilen
(Muhammen) Bedel (TL)
Geçici Teminatı (TL) İhale tarihi İhale saati
1 BALÇOVA Vali Hüseyin Öğütcen cad. No:55/A
417 ada 160 parsel
6 nolu işyeri
Dükkan 34 12.000,00
(Yıllık)
360,00 TL 24/07/2019

11:001 - Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz malların 2886 sayılı Kanunun 35. maddesi usulü uygulanarak kapalı teklif usulü ile 10 yıllığına 24/07/2019 Çarşamba günü saat 11:00 da Şirketimize ait Korutürk Mahallesi Vali Öğütcen cad. No:53/1 Balçova/İzmir adresindeki kafeteryanın toplantı salonunda yapılacak olan ihaleyle yukarıda yazılı bir yıllık tahmini bedellerin arttırılması suretiyle kiraya verilecektir.
Kapalı Teklif Usulü
Tekliflerin hazırlanması:
Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler hiç yapılmamış sayılır.
2-Tekliflerin verilmesi:
Teklifler 19/07/2019 tarih saat 17:30 a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına teslim edilmek üzere Şirketimize ait Korutürk Mahallesi Vali Öğütcen cad. No:53/1 Balçova/İzmir adresinde bulunan şirket idari personeline verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına teslim edilmek üzere Agamemnon A.Ş nin yukarıda yazılı şirket kafeteryası adresine ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
3-Dış zarfların açılması:
Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.
Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iş zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.
4-İç zarfların açılması ve son tekliflerin alınması:
Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı olarak Encümen Başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon ve üyeleri tarafından imzalanır.
Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya 2886 sayılı Kanunun 37 nci maddenin son fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez. Tüm belgeleri uygun olanlar iç zarfta vermiş oldukları yazılı teklif üzerinden açık artırmaya davet edilir. Bu sırada 2886 sayılı Kanunun 40. Maddesi hükümlerine uygun olarak teklifler alınmaya devam edilecektir.
5 - Yukarıda özellikleri belirtilen ihaleye isteklilerin katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında sunmaları gerekir :
a) Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
b) Tebligat için yazılı olarak adres göstermesi,
c) 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı ve yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı,
d) Vergi borcu olmadığına dair Vergi dairelerinden son üç (3) ay içinde alınmış belge,
e) Prim borcu bulunmadığına dair S.G.K.'dan son üç (3) ay içinde alınmış belge,
f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
g)İhaleye katılacak kişinin (gerçek veya tüzel) ihalesine katılacağı dükkan için idari şartnamede belirtilen işi daha once yaptığına dair belgeler.
ı) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,
i) Bu ihaleye katılacak olanların tüzel kişi olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü, (2018 -2020 yılı)
j) Bir başkası adına iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamelerini,
k) Geçici Teminatın yatırdığına dair makbuz veya Teminat Mektubu (süresiz) aslı,
l)Ortak girişim olması halinde a,b,c,d,e bendlerindeki belgeleri her iki ortak da tamamlamakla yükümlüdür.

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.


6 – Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR