BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bakırköy/Zeytinlik'te depolu dükkan icradan satılıktır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00943323
Şehir : İstanbul / Bakırköy
Semt-Mahalle : ZEYTİNLİK MAH. / ZEYTİNLİK
: 172
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 09.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/372 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
1,500,000 TL
Birinci Satış Günü
:
21.03.2019 09:50
İkinci Satış Günü
:
18.04.2019 09:50
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ
2016/372 TLMT.
TAŞINMAZI
N AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Zeytinlik Mah. 87 Ada, 5 Parsel, 212,29 m2 Yüzölçümlü, 20/74 Arsa Paylı, Zemin Kat, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Depolu Dükkan Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut Bakırköy 4.İcra Hukuk Mahkemesinin 2018/609 Esas sayılı dosyasından yapılan 13/10/2018 tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz;Kıymet takdirine konu taşınmaz,İstanbul ili, Bakırköy İlçesi, Zeytinlik Mahallesi, 87 ada, 5 parsel nolu, Kat İrtifaklı, 20/74 arsa paylı, 212.29 m2 yüzölçümlü, Arsa nitelikli, zemin kat, 1 bağımsız bölüm numaralı 7/A kapı nolu depolu dükkândır. Satış konusu meskenin mimari projesinde ve yerinde yapılan incelemede; ana bina, parselin tamamı üzerine bitişik nizam tarzında inşaa edilmiş olup; Bodrum+Zemin+4 normal ve çatı piyesli kattan oluşmaktadır. Kat irtifakına esas projesine göre, binanın bodrum katında; zemin kattaki dükkâna ait depo, sığınak ve kömürlükler, zemin katında 1 adet depolu dükkân ve diğer katların her birinde 1 adet daireden toplamda 5 adet mesken bulunduğu,satış konusu 1 bağımsız bölüm nolu dükkân girişi 7/A kapısından sağlanmaktadır. Mimari projeye göre depolu dükkânın, bodrum kattaki deponun+WC alanı 50,34m2 ,Zemin kat dükkan alanı 122,16m2 olmak üzere ; Zemin katta yer alan DEPOLU DÜKKANIN TOPLAM NET KULLANIM ALANI yaklaşık 172.50 m2’ dir. Zemininde, fiili olarak bodrum kattaki sığınak ve kömürlükler depoya ilâve edilerek depo büyütülmüş ve zemin kat, yatayda ikiye bölünerek asma kat yapılmıştır. Bodrum, zemin ve asma katlar arasındaki bağlantı merdiven ile sağlanmaktadır. Depolu dükkânın ön dış kısmında camekanlı kapı mevcut olup, satış konusu taşınmaz spor salonu olarak kullanılmaktadır. Asma katta bay ve bayan soyunma odaları ile duşlar, lavoba ve WC ile mutfak bulunmaktadır. Satış konusu dükkândakiracıbulunmaktadır. Isıtma sisteminin olmadığı taşınmazda elektrik ve sıhhi tesisat mevcuttur. Bina takribi 20 ilâ 25 yaş aralığında olup 2. Sınıf yapı gurubuna dahildir."denilmektedir.
İmar Durumu :Bakırköy 18. İcra Müdürlüğü’ nün 2016/372 Tal. Sayılı dosyasında mevcut, Bakırköy Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 28.03.2016 tarih, 18393 sayılı yazılarından; Bakırköy, Zeytinlik Mahallesi, 87 ada, 5 parsel sayılı yerin,14.05.2013/12.06.2014/13.09.2014 onanlı 1/1000 ölçekli Bakırköy Merkez Demiryolu Güneyine ilişkin Revizyon İmar Plânı’ nın da bitişik nizam, Max. Bina derinliği 20.00 mt, Hmax: 5 kat irtifalı, Konut Alanında kalmakta olduğunun, komşusu 87 ada, 4 parselde tescilli eski eser yapı bulunduğundan uygulama aşamasında İst. 1 No’ lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ nden görüş alınması gerekeceğinin, adresinin ise; Zeytinlik Mahallesi, Şehit Nusret Sokak, No: 7/A numaralı bina olduğunun, parselin imar işlem dosyasında yapılan tetkikte; yapı ruhsatının bulunmadığının, ayrıca 95/51 sayı ile onaylı mimari projesinde Zemin Kat, 1 nolu bağımsız bölümün Dükkân olduğu, sığınak dahil net kullanım alanının 199.38 m2 olduğu, 01.01.2013 tarihi itibari ile taşınmaz ile ilgili herhangi bir proje onayı ve yapı ruhsatının düzenlenmediği bildirilmiştir.
Taşınmaz Üzerindeki Beyan:Yönetim Planı-16/02/1996 Tarihli
Kıymeti : 1.500.000,00 TL
KDV Oranı : %8 KDV( 2.satış günü KDV %18 olup, KDV oranlarının değişikliğine ilişkin yeni bir karar çıkması durumunda 2 satış tarihinde düzeltme ilanı yapılmaksızın kanunen geçerli yeni oran esas alınacaktır.)
1. Satış Günü : 21/03/2019 günü 09:50 - 10:00 arası
2. Satış Günü : 18/04/2019 günü 09:50 - 10:00 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/372 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.29/01/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR